Janek Simon <br> SZESNASTY ŚWIAT

WARSAW GAL­LERY WEEK­END 2023

Janek Simon
SZESNASTY ŚWIAT

Twórczość Janka Simona wyrasta z doświadczeń podróży pomiędzy różnymi kul­turami, ekonomiami i wizjami przyszłości, które artysta łączy wykorzystując innowacyjne narzędzia cyfrowe i praktykę D.I.Y. Realizowany od dwóch lat cykl rzeźb Meta Folk­lore jest artystyczną, technologiczną i polityczną fantazją – wizją nowej, uniwer­salistycz­nej plastyki stworzonej przy pomocy sztucz­nej inteligen­cji w opar­ciu o kilkunastotysięczny zbiór nie-​akademickich rzeźb z całego świata.

Targi Sztuki WARSAW SPRING

TARGI SZUKI 2023

Targi Sztuki WARSAW SPRING

Polski rynek sztuki ewoluował w ostat­nich latach. Mimo początkowych obaw, pan­demia nie spowolniła roz­woju środowiska kolek­cjoner­skiego – wręcz prze­ciw­nie. Przyzwyczailiśmy się do skrócenia dystansu oraz oglądania obrazów i rzeźb na ekranach telefonów. Sztuka naj­now­sza zadomowiła się w prywat­nych miesz­kaniach na dobre.   Jaka jest dzisiej­sza war­szaw­ska scena sztuki współczesnej? Wciąż rześka, czasem nieokrzesana, a jednocześnie profesjonalna […]

Alicja Pakosz <br> WIRY

WYSTAWY 2023

Alicja Pakosz
WIRY

Pierwsza wystawa indywidualna Alicji Pakosz (ur. 1996) w Rastrze to opowieść osnuta wokół figury tok­sycz­nego pejzażu – obsesyj­nie powracającego jako klasyczny motyw z historii malar­stwa, a zarazem widok wywołujący lęk, podskórny niepokój. Obraz pojawiający się w naj­mniej spo­dziewanej chwili niczym wciskające się pod powieki omamy. Coś chorobliwego i nie do końca dobrego. Artystka roz­grywa tę historię na zasadzie fil­mowych kadrów w serii obrazów w dwóch różnych skalach oraz pełnoplastycznej dioramy.  

Zofia Rydet <br> NIESKOŃCZONOŚĆ DALEKICH DRÓG

WYSTAWY 2023

Zofia Rydet
NIESKOŃCZONOŚĆ DALEKICH DRÓG

Zofia Rydet (1911-1997), autorka ikonicz­nego „Zapisu socjologicznego” i fan­tastycz­nego „Świata uczuć i wyobraźni”, była artystką obdarzoną szczególnym zmysłem obser­wacji entropii otaczającego ją świata. Ta wyjątkowa per­spek­tywa fotograficzna ujaw­nia się w pełni mocy w cyklu „Nieskończoność dalekich dróg”, zrealizowanego w 1980 roku. Na wystawie w Rastrze prezen­tujemy wybór 40 fotografii z tego niezwykłego i rzadko prezen­towanego zbioru.

Krzysztof Zieliński <br>HOMETOWN

WYSTAWY 2020

Krzysztof Zieliński
HOMETOWN

Wąbrzeźno – zwyczajne miasteczko na W, literę z końca alfabetu, „w” jak „wszędzie” – spor­tretowane przez fotografa po dekadzie zmian ustrojowych i w przeded­niu wstąpienia Polski do Unii Europej­skiej, stało się wizual­nym synonimem pełzającej trans­for­macji. Zieliński stworzył pierw­szy tego rodzaju, poruszający i empatyczny, zbudowany z mgły oraz tysiąca jeden odcieni szarości obraz post­socjalistycz­nej, środkowoeuropejskiej prowincji.

Michał Budny, Kajetan Sosnowski <br>UKŁAD RÓWNOWARTOŚCIOWY

WYSTAWY 2020

Michał Budny, Kajetan Sosnowski
UKŁAD RÓWNOWARTOŚCIOWY

Wystawa „Układ Równowartościowy” to pierw­sze spo­tkanie Michała Bud­nego i Kajetana Sosnow­skiego. Ich prace, z pozoru abs­trak­cyjne, na różne spo­soby przekraczają proste klasyfikacje gatun­kowe – operują obrazami i bryłami, ale nie­wiele w nich malowania czy rzeźbienia. Swój początek na ogół biorą w rysunku – nakreślonym na papierze lub tylko pomyślanym – jako rodzaju minimalistycz­nej par­tytury, naj­prost­szym spo­sobie rejestracji idei.

Ja muszę zobaczyć jeszcze


Ja muszę zobaczyć jeszcze

Sygnowany print Maciejow­skiego w limitowanej edycji 25 sztuk na pod­stawie rysunku z 2022 roku “Ja muszę zobaczyć jesz­cze”. Praca w for­macie 100 × 70 cm jest dostępna w Rastrze w cenie 3200 pln.

Premiera merchu „Simurgh Self-Help”


Premiera merchu „Simurgh Self-Help”

Częścią wystawy „Simurgh Self-Help” jest nowa kolek­cja merchu Slavs and Tatars, obejmująca czapki, koszulki i leg­ginsy w różnych kolorach, z motywami i hasłami z wystawy: Simurgh—See More. Merch jest dostępny wyłącznie w Raster pod­czas wystawy, do 6 lipca 2024 roku.

Plakat „Rafael pędzla Maciejowskiego (Wrażenie Posiadania)”


Plakat „Rafael pędzla Maciejowskiego (Wrażenie Posiadania)”

W księgarni Rastra polecamy nowość – plakat autor­stwa Mar­cina Maciejow­skiego na pod­stawie jego własnego obrazu “Rafael pędzla Maciejow­skiego (Wrażenie Posiadania)”.

Mouth to Mouth

KSIĄŻKA ZE SZTUKĄ


Mouth to Mouth

Monografia Slavs and Tatars, podsumowująca dziesięć lat działalności grupy, w wersji z sitodrukiem wykonanym przez kolek­tyw na papierze lustrzanym w limitowanym nakładzie 100 egzemplarzy.

Terror

RASTER EDITIONS


Terror

Najnowszy, typo-foto-graficzny per­for­mans Anety Grzeszykow­skiej to aktualna, polityczna choreografia. Wykorzystując frag­menty ze swoich prac fil­mowych, artystka przygotowała efek­towny sitodruk.

Bez tytułu


Bez tytułu

Karolina przygotowała specjalną, limitowaną serię unikal­nych egzem­plarzy prac na papierze, które są dostępne w sprzedaży wraz z książką „Zmyślona Historia”.

Plakaty

oferta kolekcjonerska


Plakaty

Oryginalne, autor­skie plakaty Edwarda Dwur­nika z lat 80., które towarzyszyły wystawom indywidual­nym artysty. Eks­presyjny styl tych prac i ich poligraficzna surowość oddają doskonale specyficzny klimat kryzysowej dekady stanu wojen­nego, strajków i początków pol­skiej transformacji.

Karolina Jabłońska w Sopocie

WYSTAWY W POLSCE

Karolina Jabłońska w Sopocie

Wystawa „Prze­twory. Prace z lat 2023–24” jest świadectwem i dokumentacją roz­woju autoteoretycz­nych i autofik­cjonal­nych prak­tyk w malar­stwie Jabłońskiej na prze­strzeni ostat­nich lat. Bohaterka naj­now­szych obrazów Karoliny Jabłońskiej staje w obliczu zmian społecznych, politycz­nych i estetycz­nych, do jakich doszło w Polsce – kraju, którego polityka w ostat­nich latach zasłynęła z antyfeministycz­nego programu i różnych form wykluczenia.