Not Fair

W Not Fair udział weźmie szesnaście war­szaw­skich galerii, które pokażą specjal­nie przy­gotowane prezen­tacje solowe lub duety. Będzie to okazja do bliższego zapoznania się z twórczością młodych oraz uznanych już międzynarodowo artystów w jednym miej­scu – prze­stron­nej i cen­tral­nie zlokalizowanej siedzibie DESA Unicum. Na stronie inter­netowej domu aukcyj­nego zaprezen­towane zostaną po trzy prace z każdej galerii, a większy ich wybór będzie do obej­rzenia na wystawie, odbywającej się pod­czas pierw­szego wrześniowego week­endu. Raster na Not Fair pokaże nowe prace Janka Simona oraz Zbigniewa Rogalskiego.


TARGI SZTUKI 2020

Not Fair

 

Janek Simon, Zbigniew Rogalski

 

Not Fair

4–6.09.2020

 

Siedziba DESA Unicum

Piękna 1A, WarszawaPOWIĄZANE