ZMYŚLONA HISTORIA

“Zmyślona historia” to pierw­sza albumowa prezen­tacja twórczości Karoliny Jabłońskiej (ur. 1991) – jednej z naj­bar­dziej cenionych i popular­nych artystek młodego pokolenia. Książka zawiera ponad 100 reproduk­cji obrazów z minionych dziesięciu lat, w tym wiele naj­now­szych. Część ilustracyjną uzupełniają teksty autor­stwa Alison M. Gin­geras oraz Sorena Gaugera a także roz­mowa choreografki Mary Szydłowskiej z Karoliną Jabłońską. Autorką kon­cep­cji i opracowania graficz­nego publikacji jest Agata Biskup.

 

Premierze książki towarzyszyła wystawa artystki w galerii Raster zatytułowana “Chłód”, czynna do 28 stycz­nia 2023.

 


KSIAŻKA

Karolina Jabłońska
ZMYŚLONA HISTORIA

cena detaliczna: 150 pln

wydawca: Fundacja Raster, Warszawa 2022

teksty w języku polskim i angielskim

oprawa twarda, 29 × 22,5 cm

nakład 600 egzemplarzy