ROBOTNICY

Album „Robot­nicy” — pierw­sza publikacja Fun­dacji Edwarda Dwur­nika — to monograficzne opracowanie malar­skiego cyklu Edwarda Dwur­nika obejmującego 260 obrazy powstałe w latach 1975-1991. Jego głównymi bohaterami są tytułowi Robot­nicy — utożsamieni przez malarza z całym narodem pol­skim — uciśnieni przez sowiecki reżim i podejmujący z nim walkę. Na wiel­kofor­matowych płótnach pol­skie kobiety i meżczyzną, ci sami, których Dwur­nik por­tretuje w równoległym monumen­tal­nym cyklu „Spor­towcy”, wychodzą na ulice i z wolnościowymi hasłami na ustach wznoszą sztan­dary i pięści. Dwur­nik na gorąco komen­tuje i dokumen­tuje burz­liwy czas narodzin Solidarności i stanu wojen­nego, por­tretuje jego bohaterów i upamiętnia ofiary. Ale nie pisze hymnu pochwal­nego — obok zapisu dramatycz­nych wydarzeń artysta ukazuje niebezpieczeństwa dewocyj­nego uwikłania w religię i bezmyślnego uwikłania w narodowościowe dogmaty. Tworzona na prze­strzeni 16 lat seria jest bardzo różnorodna. Są tu eks­presyjne aestetyczne obrazy w duchu zachod­nioeuropej­skiej trans­awan­gardy, senne wizerunki pełne poetyc­kiej melan­cholii i smutku, roz­budowane wiel­kie alegorie i wresz­cie nawiązania i cytaty z innych twórców i literatury. 

 

Książka ma 614 stron i ponad 350 reproduk­cji obrazów, rysunków, szkiców i archiwal­nych fotografii. Pod­czas premiery będzie można kupić książkę po promocyj­nej cenie.  


Edward Dwurnik
ROBOTNICY

Języki: polski i angielski

Format: 244 x 296 mm, oprawa twarda

Nakład: 1200 egzemplarzy

Autorzy:

Prof. Maria Poprzęcka, Prof. Joerg Heiser, Łukasz Gorczyca 

Wydawca: Fundacja Edwarda Dwurnika, Warszawa, 2023

Projekt graficzny: Nicola Cholewa