jasansky polak

AKTUALNA WYSTAWA

Lukáš Jasanský, Martin Polák
FOTOGRAFIA JASNA I PRAWDZIWA

Wystawa prezen­tuje fotografie dwójki pra­skich artystów – Lukáša Jasanský i Mar­tina Poláka – którzy od 1985 roku wspólnie testują konwencjonalność medium fotograficz­nego. Ich prace czerpią zarówno z tradycji sztuki kon­cep­tual­nej jak i klasycz­nej fotografii studyj­nej, krajobrazowej czy ulicz­nej, nie­zmien­nie przy tym uwodząc sub­tel­nym poczuciem humoru. Ludzie podglądani na ulicy i staran­nie kom­ponowane, choć bardzo codzienne martwe natury – zwyczajność staje się tu przed­miotem wysmakowanej gry. Prowadzi ona do zaskakujących, estetycz­nych przygód, ale i bar­dziej general­nej reflek­sji na temat istoty fotografii, jej relacji do rzeczywistości, funk­cji dokumen­tal­nej i kreacyjnej.

WYSTAWY 2014

Cipedrapskuad, Honorata Martin, Dorota Masłowska, Maria Toboła
SPOŁECZEŃSTWO JEST NIEMIŁE

Wystawa ta dzieje się w kraju, którego społeczeństwo ma samo o sobie nie naj­lep­sze zdanie. Społeczeństwo jest niemiłe, społeczeństwo się starzeje, a siłą, która wpędza nas w ten stan jest postępująca stabilizacja, która po latach walki na różnych fron­tach, zdaje się, że skutecz­nie nami zawładnęła. Życie w Polsce stało się przerażająco zwyczajne. Prace, które tworzą wystawę “Społeczeństwo jest niemiłe”, nie są z gruntu aspołeczne, ale dobit­nie wyrażają dystans między jednostką, a otaczającą ją społecznością. Artystki poddają grun­tow­nej rewizji osiągnięty kon­sen­sus, a polem ich kon­fron­tacji ze społeczeństwem jest jego język, przestrzeń życiowa i dominujące, stereo­typowe relacje interpersonalne.

Zrzut ekranu 2014-04-12 o 13.07.09

NAGRODY

Gwarancja Kultury 2014 dla Slavs and Tatars

Slavs and Tatars zostali laureatami przy­znawanej przez TVP Kul­tura corocz­nej nagrody Gwaran­cje Kul­tury. To wyróżnienie zostało przy­znane “za szeroko zakrojone badania artystyczno – archeologiczne nad kulturą Eurazji i za wskrzeszenie we współczesnej sztuce idei twórczego kolek­tywu, za trak­towanie sztuki jako projektu badaw­czego na całe życie. Za promowanie idei przyjaźni i współdziałania między ludźmi różnych kultur i nacji.” Gratulujemy!