Targi Sztuki WARSAW SPRING

Polski rynek sztuki ewoluował w ostat­nich latach. Mimo początkowych obaw, pan­demia nie spowolniła roz­woju środowiska kolek­cjoner­skiego – wręcz prze­ciw­nie. Przyzwyczailiśmy się do skrócenia dystansu oraz oglądania obrazów i rzeźb na ekranach telefonów. Sztuka naj­now­sza zadomowiła się w prywat­nych miesz­kaniach na dobre.

 

Jaka jest dzisiej­sza war­szaw­ska scena sztuki współczesnej? Wciąż rześka, czasem nieokrzesana, a jednocześnie profesjonalna i na światowym poziomie. Międzynarodowa i lokalna na raz. Ale przede wszyst­kim pełna intrygujących inicjatyw, ekscytujących zarówno dla odbiorców jak i samych twórców.

 

Warsaw Spring to próba uchwycenia tego wyjątkowego momentu. Będzie to nie tylko okazja do obej­rzenia fan­tastycz­nej sztuki, poszerzenia swojej kolek­cji, ale i pretekst do integracji środowiska kolekcjonerskiego.

 

Formuła wydarzenia łączy w sobie nasze ulubione cechy targów sztuki oraz wiel­komiej­skich week­endów galeryj­nych. W ciągu trzech dni obejrzeć będzie można 16 pokazów, roz­sianych po całej War­szawie. Przy­gotowane zostaną przez wiodące prywatne galerie w prze­krojowy sposób, by zaprezentować naj­lep­sze i premierowe prace z programu.


TARGI SZUKI 2023

Targi Sztuki WARSAW SPRING

31.03–2.04.2023

12:00–19:00

 

Galeria Raster, Wspólna 63,  WarszawaPOWIĄZANE