OGRÓD RZEŹBY RASTER

Na tyłach budynku przy Wspólnej 63, w którym mieści się galeria Raster, w miej­scu daw­nego podwórza i nieistniejących dziś oficyn znaj­duje się na wpół dziki ogród – niezwykła, kameralna oaza zieleni wewnątrz gęstej zabudowy Śródmieścia Południowego. Miej­sce to odżywa w nowy sposób – nie tylko za sprawą wegetacji roślin, ale również dzięki sztuce naj­now­szej. W cieniu dorod­nych kasz­tanowców i jaśminu prezen­tujemy specjal­nie zrealizowane prace cenionych artystek i artystów młodego i średniego pokolenia. Ogród rzeźby galerii Raster to publicz­nie dostępne miej­sce, które służy regulacji oddechu i umysłu oraz nieoczywistym, artystycz­nym olśnieniom.

 

War­szawa jest miastem pełnym zieleni – drzew, parków czy bogatych w roślinność skwerów. W jej cieniu sztuka współczesna pojawia się ze zmien­nym szczęściem. Na Woli, pod szczęśliwą ochroną znalazły się intrygujące relikty Bien­nale Rzeźby w Metalu z 1968 roku. Z kolei od 2009 roku, z inicjatywy artysty Pawła Althamera i pod opieką Muzeum Sztuki Nowoczesnej roz­wija się Park Rzeźby na Bródnie. Idea ubogacenia prze­strzeni miej­skiej poprzez tworzenie enklaw łączących żywą sztukę i naturę ma długą tradycję, którą nasz rastrowy Ogród Rzeźby roz­wija w nowym wymiarze – w skali podwórza, przy­domowego ogrodu, sąsiedzkiej wizyty, chwili odpoczynku i namysłu w środku gorącego, miej­skiego dnia. To zarazem dopełnienie towarzyszącej nam od ponad dwóch dekad wizji sztuki jako natural­nego, wspierającego i inspirującego elementu środowiska społecznego.

 

Jesienią 2021 roku zainaugurowaliśmy działanie Ogrodu Rzeźby Rastra prezentując prace i per­for­mance Oskara Dawic­kiego, Dominiki Olszowy oraz kolek­tywu Slavs and Tatars. W tym roku pokazujemy, w większości premierowo, rzeźby Olafa Brzeskiego, Michała Bud­nego, Dominiki Olszowy, zaś specjal­nymi gośćmi jest dwójka artystów ukraińskich: Yuriy Biley i Mar­haryta Rieznik. Szczególną kreacją, uzupełniającą program ogrodu i zain­spirowane jego aurą, są dostępne na miej­scu smakowe lemoniady – Gruzonada i Mleko kasz­tanowe – skom­ponowane na tę okazję przez znanego war­szaw­skiego chefa Alek­san­dra Barona.

 

 

 
 
 
 
 


Olaf Brzeski, Wędrowiec, 2022, stal, farba, beton, 255 x 80 x 355 cm

Monumen­talna, ufor­mowana ze stalowych rur i prętów figura wędrowca to opowieść o wiel­kiej podróży, o marzeniu i o zagadce przyszłości. Postać stworzona przez Brzeskiego nawiązuje kształtem do futurystycz­nej rzeźby Umberto Boc­cioniego Jedyna forma ciągłości w prze­strzeni (1913), która przed­stawia pędzącą, ludzką sylwetkę w dynamicz­nym roz­kroku. Brzeski swoją bryłę rysuje linią, wykorzystując przy tym zasadę per­spek­tywy jako metaforę prze­skalowania wizji i oddalenia. Futurystyczne ciało przeistacza się tu w trójwymiarowy szkic dryfujący na tle nieba jak roz­wiany kłębek myśli lub ulotne marzenie. Rzeźba dedykowana jest pamięci nie­dawno zmarłego wuja artysty. Krok, który wykonuje wędrowiec to zarazem początek kosmicz­nej podróży, której dal­szego biegu nikt z nas jesz­cze nie zna.Olaf BrzeskiDominika Olszowy, Grzyb miłości, 2022
cement, beton, żywica, poliester, metal, sztuczny śnieg, 250 x 55 x 45 cm

Wyrastający wśród traw i kłączy Grzyb miłości to pomnik urwanej, letniej miłości. Zgaszony, zalany cementem parasol ogrodowy został zamieniony w oryginalną, połuskującą drobinami sztucznego śniegu rzeźbę. Olszowy w swoich pracach często wykorzystuje zwykłe przedmioty i sprzęty domowe. Odrealnia je osnuwając na nich kolejne warstwy materiału i opowieści. Zgrzebność flirtuje tu z niedrogim sentymentalizmem - artystka eksploruje swoje ulubione rewiry: wilgotne, melancholijne, błotniste i grząskie. Cementując to, co z pozoru błache i ulotne, wystawia monument szarej codzienności i pokrywa go - jak filtrem w aplikacji mobilnej - cienką warstwą zalotnych westchnień. Grzyb miłości jest, wedle słów autorki, "smutny i magiczny zarazem".Dominika OlszowyMichał Budny, Latający dywan, 2016
stal, farba, 220 x 300 x 30 cm

Minimalistyczne obiekty Michała Budnego łączą w sobie idealistyczną prostotę rysunku i esencjonalną materialność. Unoszący się na murze Latający dywan jest geometrycznym echem kształtu dywanu z aluzyjnie zaznaczonym ruchem. Twardo wyrysowane granice wyznaczają swego rodzaju terytorium, bezpieczne pole. Zarazem to znak uruchamiający w wyobraźni wrażenie swobodnego przemieszczania się w przestrzeni, wyjścia poza własny azyl - jak otwarte okno z rozciętymi kratami. Powściągliwa forma obiektu zawiera w sobie silny, emocjonalny potencjał. Jak często w wpadku rzeźb Budnego, jest ona metaforycznym, platońskim wehikułem, w najprostszy możliwy sposób zawierającym w sobie złożoność myśli i stanu ducha.Michał BudnyYuriy Biley, Wiedza imigrantek bogactwem ojczyzny, z cyklu Wartość tych słów zależy również od Ciebie, 2022
stal, blacha, farba, 300 x 400 x 20 cm

Yuriy Biley pochodzi z Ukrainy, mieszka w Polsce, zaś w swoich pracach wykorzystuje wspólne, postsowieckie dziedzictwo i socnostalgię by dyskutować imigrancką tożsamość i realia społeczne w dzisiejszej Polsce. Punktem wyjścia do cyklu Wartość tych słów zależy również od Ciebie są zdjęcia z Notatnika fotograficznego Władysława Hasiora, który w latach 70. i 80. XX wieku dokumentował przydrożne slogany: tablice, murale i inne wykwity peerelowskiej propagandy. Zarejestrowane na starych slajdach obiekty Biley przywraca do rzeczywistości, poddając ówczesne hasła delikatnemu, ale bogatemu w znaczenia retuszowi. Przeciąga w ten sposób upiory przeszłości na swoją stronę i zmienia sens propagandy - z narzuconej przez władzę retoryki na otwartą, publiczną debatę. Ustawiona w ogrodzie Rastra tablica, na której miejsce Polaków zajęły imigrantki, wpisuje się w ciekawy sposób w tradycję sztuki w przestrzeni publicznej. Biley wykorzystuje formy modernistycznej plastyki użytkowej również po to, aby podkreślić retoryczną i sprawczą rolę sztuki.Yuriy BileyMarharyta Rieznik, Cerkiew, 2021
wideo, 6'33"

Marharyta Rieznik jest młodą ukraińską artystką, performerką i autorką animacji. W ogrodzie Rastra, w pozostałościach altany wyświetlamy jeden z jej performansów dokamerowych. Cerkiew to zapis podróży w poszukiwaniu sacrum. Artystka odbywa ją fizycznie - brodząc w wodzie ku położonym na opuszczonej wyspie ruinom cerkwi. To zarazem wędrówka metaforyczna, która nie przynosi spełnienia ani jasnej konkluzji; nowy rytuał, tworzony na gruzach dawnego obrządku.Marharyta RieznikAleksander Baron


WYSTAWA 2022

OGRÓD RZEŹBY RASTER

Yuriy Biley

Olaf Brzeski

Michał Budny

Dominika Olszowy

Marharyta Rieznik

oraz 

Aleksander Baron

 

Ogród jest dostępny w dniach i godzinach otwarcia galerii od początku lipca do końca października

 PRACE NA WYSTAWIE