WARSAW GAL­LERY WEEK­END 2020

Karolina Jabłońska, Sophie Thun
ROOM TOUR

Bohaterką prac Karoliny Jabłońskiej i Sophie Thun jest młoda kobieta, artystka, poszukująca w sztuce osobistej wolności i siły spraw­czej. Room Tour to eks­hibicjonistyczna inspek­cja prze­strzeni, w której tworzy. Ów własny pokój, niegdyś symbol eman­cypacji twórczej, teraz – w czasach pan­demii i wymuszonej przez nią społecznej izolacji – staje się też przestrzenią samotności i melancholii.

WYSTAWY 2020

Krzysztof Zieliński
HOMETOWN

Wąbrzeźno – zwyczajne miasteczko na W, literę z końca alfabetu, „w” jak „wszędzie” – spor­tretowane przez fotografa po dekadzie zmian ustrojowych i w przeded­niu wstąpienia Polski do Unii Europej­skiej, stało się wizual­nym synonimem pełzającej trans­for­macji. Zieliński stworzył pierw­szy tego rodzaju, poruszający i empatyczny, zbudowany z mgły oraz tysiąca jeden odcieni szarości obraz post­socjalistycz­nej, środkowoeuropejskiej prowincji.

WYSTAWY 2020

Michał Budny, Kajetan Sosnowski
UKŁAD RÓWNOWARTOŚCIOWY

Wystawa „Układ Równowartościowy” to pierw­sze spo­tkanie Michała Bud­nego i Kajetana Sosnow­skiego. Ich prace, z pozoru abs­trak­cyjne, na różne spo­soby przekraczają proste klasyfikacje gatun­kowe – operują obrazami i bryłami, ale nie­wiele w nich malowania czy rzeźbienia. Swój początek na ogół biorą w rysunku – nakreślonym na papierze lub tylko pomyślanym – jako rodzaju minimalistycz­nej par­tytury, naj­prost­szym spo­sobie rejestracji idei.

wystawy 2019

Rafał Bujnowski, Peter Puklus, Zofia Rydet
1000 HANDS

Wystawa „1000 rąk” wpisuje się metaforycz­nie i kalen­darzowo w klimat przedwiośnia, wyświetlając pejzaż wyczer­pania i nadchodzącej – prze­czuwanej intuicyj­nie – zmiany. W pol­skiej literaturze metafora ta ma wymiar polityczny. W zestawionych razem pracach Rafała Buj­now­skiego (ur. 1974), Petera Puklusa (ur. 1980) i Zofii Rydet (1911-1997) ważny jest sam proces prze­miany i towarzysząca mu ambiwalen­cja, tem­peratura relacji międzyludzkich i potencjał tytułowych, ludz­kich rąk.

wystawy 2015

ORNO 2015: WARSZAWA RZEMIEŚLNIKÓW

Dzisiejsza siedziba galerii Raster to nie­gdysiej­szy sklep fir­mowy, wzor­cow­nia i warsz­tat Spółdzielni Rękodzieła Artystycz­nego ORNO. Nawiązując do historii miej­sca i wciąż widocz­nych szyldów na elewacji, zapraszamy na wystawę poświęconą war­szaw­skiemu rzemiosłu: zaprezen­tujemy wybrane wyroby i narzędzia z tradycyj­nych zakładów rzemieślniczych działających wciąż w sąsiedztwie galerii, w war­szaw­skim Śródmieściu Południowym.

wystawy 2015

Michelle Rawlings
A GENTLE CREATURE

Niewielkie roz­miarami obrazy Michelle Raw­lings układają się w sekwen­cje na zasadzie stumienia zdjęć, blogowego czy instagramowego feeda. Raw­lings zapożycza i cytuje w nich zarówno różne motywy, jak i gatunki malar­skie, formatując je do własnej skali i nar­racji. Obszarem wizual­nych poszukiwań malarki są w szczególności wizerunki młodych kobiet, dziewcząt, artystek, aktorek i modelek, oraz język for­malny nowoczesnej plastyki.

wystawy 2015

Janek Simon
LUDZIE Z GŁOWAMI PSÓW

Liczne i dalekie podróże podej­mowane w ciągu ostat­nich kil­kunastu lat służyły Jan­kowi Simonowi do roz­wijania paraar­tystycz­nych przedsięwzięć z pogranicza ekonomii, sztuki i reflek­sji post­kolonial­nej. Wystawa „Ludzie z głowami psów” wynika bezpośrednio z tych doświadczeń, a jednocześnie odwraca perspektywę obser­wacji. Przed­miotem zain­teresowania artysty stają się nie inter­kul­turowe trans­fery, ale subiek­tywne doświadczenie badacza-​podróżnika: eks­ploracji, ale i kon­fabulacji, w które obfitują relacjęe znanych podróżników, repor­terów i artystów.

wystawy 2015

Sławomir Elsner, Zbigniew Rogalski
WIDOK Z DNA OKA

Wspólna wystawa Sławomira Elsnera i Zbigniewa Rogal­skiego ujaw­nia obrazy, które na co dzień dostępne są tylko artystom – widoki wnętrz pracowni i pejzaże z dna oka malarza. Obu artystów fascynuje umowność i zwiewność obrazu, ale w pracach prezen­towanych na wystawie pojawia się również autoreflek­sja nad typowością prze­strzeni, w której powstaje sztuka i nad zwodniczą naturą ludz­kiego aparatu wzroku.

wystawy 2015

Błażej Pindor
PAŁAC LX

Sześćdziesiąt lat od ukończenia budowy war­szaw­skiego Pałacu Kul­tury i Nauki ten szczególny obiekt architek­toniczny pozostaje nie­prze­nik­nionym zjawiskiem estetycz­nym. Projekt fotograficzny Błażeja Pin­dora jest pierwszą poważną próbą artystycz­nej inter­pretacji prze­trzeni wokół i wewnątrz Pałacu. Jego punk­tem wyjścia były fotografie z lat 50. XX wieku, które ustanowiły na kilkadziesiąt lat kanon obrazowania architek­tury cen­tral­nego gmachu powojen­nej War­szawy. Jednak metoda i sens pracy Pin­dora są radykal­nie odmienne i opierają się na dekon­struk­cji dotych­czasowego spo­sobu reprezen­tacji, przede wszyst­kim zaś istotą jest tu analiza relacji, w jaką wplątuje widza ta architek­tura – dominująca, prze­skalowana, skupiona sama na sobie i dekoracyjna ponad miarę, a jednocześnie w specyficzny sposób surowa i uwodząca.

wystawy 2015

Jan Tomza-Osiecki
ISPC

Jan Tomza-​Osiecki należy do generacji artystów, dla których kluczowym jest inten­sywne doświadczenie rzeczywistości wir­tual­nej – nowych tech­nologii, inter­netu, łatwo dostępnego oprogramowania, gier, tek­stur i grafiki 3D. Punk­tem wyjścia jest dla niego abs­trak­cyjna forma rzeźbiarska, której realność i żywotność animuje poprzez wprowadzenie doń dźwięku; działanie interak­tyw­nych obiektów opiera się na efek­cie sprzężenia zwrot­nego – w inżynierii dźwięku uznawanego za zjawisko niepożądane. Błąd stanowi tu istotę działania, otwiera pole eks­perymentu i stwarza możliwość roz­poznania zastanej prze­strzeni i własnych ruchów na nowo.

16-23.01.2015

VILLA TORONTO

Projekt Villa Toronto to twórcza alter­natywa dla zin­stytucjonalizowanego rynku sztuki: odkrywa potencjał lokal­nych scen artystycz­nych oraz roz­wija międzynarodową wymianę artystyczną z nastawieniem na jej eks­perymen­talne formy i aspekty społeczne. Dotych­czas otworzyliśmy tygo­dniowe wille sztuki w War­szawie, Tokyo i Reykjaviku, a tym razem zapraszamy do Toronto, gdzie wspólnie z kil­kunastoma naj­ciekaw­szymi młodymi galeriami z całego świata zaprezen­tujemy indywidualne prezen­tacje artystów oraz – jak zawsze – bogaty program towarzyszący.

WYSTAWY 2014

Aneta Grzeszykowska
SELFIE

Mistyfikacja należy do ulubionych metod twórczych Anety Grzeszykow­skiej. Artystka kon­sekwent­nie, wręcz obsesyj­nie rozkłada na części swój wizerunek, znika bądź pod­szywa się pod cudze tożsamości. Analiza procesów autokreacji­ – jed­nego z fun­damen­tal­nych tematów sztuki, ale także pod­stawowej kwestii dla kon­dycji dzisiej­szego, post­medial­nego społeczeństwa – ­jest również prze­wod­nim motywem naj­now­szej serii zdjęć.

WYSTAWy 2014

Lukáš Jasanský, Martin Polák
FOTOGRAFIA JASNA I PRAWDZIWA

Wystawa prezen­tuje fotografie dwójki pra­skich artystów – Lukáša Jasanský i Mar­tina Poláka – którzy od 1985 roku wspólnie testują konwencjonalność medium fotograficz­nego. Ich prace czerpią zarówno z tradycji sztuki kon­cep­tual­nej jak i klasycz­nej fotografii studyj­nej, krajobrazowej czy ulicz­nej, nie­zmien­nie przy tym uwodząc sub­tel­nym poczuciem humoru. Ludzie podglądani na ulicy i staran­nie kom­ponowane, choć bardzo codzienne martwe natury – zwyczajność staje się tu przed­miotem wysmakowanej gry. Prowadzi ona do zaskakujących, estetycz­nych przygód, ale i bar­dziej general­nej reflek­sji na temat istoty fotografii, jej relacji do rzeczywistości, funk­cji dokumen­tal­nej i kreacyjnej.

książka ze sztuką


Fotografie

Kolekcjonerskie wydanie książki „Fotografie” Zbigniewa Libery w płócien­nej oprawie, z oryginalną fotografią artysty z 2004 roku, w limitowanym nakładzie 30 egzemplarzy.

raster editions


Ogórek Trocki

Slavs and Tatars wzywają do odrodzenia ludo­wego zwyczaju kiszenia poprzez wskrzeszenie troc­kiego ogórka o ponad 400-letniej tradycji, który ze względu na migracje w czasie II Wojnie Światowej, został porzucony i całkowicie zapomniany.

książka ze sztuką


Obwoluta

Seria 10 unikatowych obwolut wykonana została przez Michała Bud­nego specjal­nie do jego pierw­szej monograficz­nej publikacji.

RASTER EDITIONS


Lew

Znany z per­skiej mitologii motyw lwa pożerającego wojow­nika prze­niesiony w świat współczesnych kolek­cjonerów sztuki.