Aneta Grzeszykowska, Zofia Rydet<br>GŁOWA, SKÓRA, TWARZ

Materia skóry, zmarszczki, gesty dłoni. Wspólna wystawa Zofii Rydet (1911-1997) i Anety Grzeszykow­skiej (ur. 1974) to pokaz dwóch artystek, które wykorzystują aparat fotograficzny do kon­struowania przejmujących i bogatych retorycz­nie obrazów kobiecego ciała.

Ich prace były po raz pierw­szy pokazywane wspólnie w 2006 roku na wystawach w Galerii Kronika w Bytomiu. Prezen­towany wówczas projekt Plan, realizowany przez Grzeszykowską wspólnie z Janem Smagą, łączył się z Rydetow­skim Zapisem socjologicz­nym przede wszyst­kim poprzez wspólny obu dziełom charak­ter obsesyj­nej dokumen­tacji. Ponowne spo­tkanie artystek uwypukla inny, mniej dotąd dys­kutowany, chociaż cen­tralny dla obu twórczości temat: wizerunek kobiety. Na plan pierw­szy wysuwają się zaś jego dwa wymiary: tożsamościowy i egzysten­cjalny. Nośnikiem wpisanych weń emocji i czasu jest ciało oraz jego wierzch­nia war­stwa – skóra. Zarówno Rydet jak i Grzeszykow­ska przepracowują por­tret kobiecy w sposób indywidualny i wykraczający poza obiegowe kon­wen­cje. Kobiety na progach Rydet i Negative Make-​Up Grzeszykow­skiej są pełnymi mocy obrazami kobiecej podmiotowości, przełamującymi społeczne stereotypy.

Wystawa w Rastrze dotyka zarazem istoty fotografii – jej mocy ożywiania i uśmiercania. Motorem prak­tyki fotograficz­nej Rydet była chęć utrwalania świata i ludzi, którzy odchodzą. Grzeszykow­ska próbuje odwrot­nej per­spek­tywy. Za pomocą staran­nie reżyserowanych obrazów fotograficz­nych powołuje do życia nieistniejące postaci lub ożywia przed­mioty martwe. Obie artystki dają też wyraz podob­nej pokusie prze­kraczania dwuwymiarowości fotografii – zarówno w czasie, jak i prze­strzeni. Na wystawie zaprezen­tujemy więc unikatowe obiekty fotograficzne Rydet z cyklu Prze­miany oraz skórzane głowy szyte przez Grzeszykowską. Wielopoziomowa kon­fron­tacja sztuki dwóch niezwykłych artystek ukazuje zaskakujące zbieżności, a jednocześnie intrygującą głębię – czeluść – jako otwierają przed nami ich prace.

Wystawa oficjal­nie inauguruje współpracę Rastra z Fundacją im. Zofii Rydet w ramach której nasza galeria będzie reprezentować twórczość fotografki w kraju i za granicą.


WYSTAWY 2017

Aneta Grzeszykowska, Zofia Rydet
GŁOWA, SKÓRA, TWARZ

01.04-20.05.2017

ZOBACZ TEŻ:

PRACE NA WYSTAWIE