Prezen­tacja prac malar­skich Rafała Buj­now­skiego na Art Basel Hong Kong to pierwszy solowy pokaz tego artysty w Azji. Specjal­nie na tę okazję przy­gotowane zostały obrazy, które w charak­terystyczny dla tego malarza sposób eksplorują granice między abstrakcją a figuracją, między procesem malar­skim a reprezentacją. Buj­now­ski twórczo roz­wija tradycję malar­skiego minimalizmu i kon­cep­tualizmu tworząc jedyne w swoim rodzaju obrazy – abs­trak­cyjne i figuratywne zarazem.

 

Prace Rafała Buj­now­skiego zostaną zaprezen­towane w sekcji Discoveries Art Basel Hong Kong: stoisko 1C41
24-26.03.2016
www.​art​basel.com
Hong Kong Conven­tion and Exhibition Center, Hong Kong

 

Po raz pierw­szy prezen­towane są też dwa głośne filmy ostat­niego roku: „Walser” – pełnometrażowy debiut fabularny scenariusza i reżyserii Zbigniewa Libery oraz „Performer” (w reżyserii Łukasza Ron­dudy oraz Macieja Sobieszczańskiego), którego główną inspiracją, bohaterem i aktorem jest Oskar Dawicki. 

 

Projek­cje odbędą się w 10 Chan­cery Lane Gal­lery Cen­tral, Hong Kong:
19-23.04.2016
o 12:00, 13:30, 15 i 16:30
www.​10chan​cerylanegal​lery.com

 

Dofinan­sowano ze środków Ministra Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego.

MKiDN-01_greyscale

Wspar­cie projektu: Instytut Polski, Wydział Kul­tury Ambasady RP w Pekinie


Raster w Hong Kongu

Rafał Bujnowski

Oskar Dawicki

Zbigniew Libera

 

 

Pobierz publikację w języku chińskim przygotowaną w ramach projektuPOWIĄZANE