Slavs and Tatars<br>TOWARZYSTWO SZUBRAWCÓW

“Ciężki to grzech, profanacja najświętszej rzeczy, historji. Jeśli ci się chciało koniecz­nie żółć swoją wylać na przeszłość, któż ci wzbraniał zrobić to pod własnem nazwiskiem? Nie byłoby gorzej niż jest teraz; wszyst­kim i tak wiadomo żeś renegat. Mówią nawet, że przeszedłeś na wiarę Mahometa, a ja sam obawiam się, iż może być to prawdą. Lecz nie tylko tyś jest tutaj winnym. Czyż nie jest to rodzaj wrodzonego upośledzenia? Podej­rzewam iż matka twa, będąc brzmienną, natknęła się na album z rysun­kami Hogar­tha. Napawała oczy ich widokiem, a teraz tobie wszystko jawi się niczym karykatura”
– Adam Mic­kiewicz do członka Towarzystwa Szubrawców, Józefa Sękowskiego 

 

Kolek­tyw Slavs and Tatars jako swoją drugą wystawę w galerii Raster prezen­tuje instalację w postaci baru z sokami z kiszonych ogórków. Jej tytuł – Towarzystwo Szubrawców – zaczerpnięty został z nazwy zapo­mnianego dziś, współczesnego filomatom, wileńskiego stowarzyszenia moral­nego. Towarzystwo słynęło z ironicz­nych i drwiących wystąpień o satyrycz­nym charak­terze w kontrze do roman­tycz­nej powagi przyszłych wieszczów i ich patetycz­nego zaangażowania w dys­kurs narodowościowy. Slavs and Tatars nawiązują do brukowej poetyki języka Szubrawców i ich nacechowanego kosm­polityzmem stosunku do kwestii tożsamości narodowej. Sięgają do ludo­wej tradycji domowych kiszonek, aby uczynić z nich metaforę fer­men­tacji roman­tycz­nej kon­cep­cji ojczyzny i władzy. Ser­wowane przez artystów kiszone soki i prowokacyjne figury językowe to propozycja antidotum na patos pol­skiego patriotyzmu, ale też wyraz kwaśnego stosunku artystów do oświeceniowego dualizmu i wszel­kich polityk opar­tych na binar­nej opozycji my- oni.

 

Twórczość Slavs and Tatars zostanie obszer­nie zaprezen­towana na wystawie retrospek­tyw­nej w war­szaw­skim Cen­trum Sztuki Współczesnej w War­szawie (listopad 2016), a następnie w Cen­trum Sztuki Współczesnej w Wilnie (wiosna 2017).


WYSTAWY 2016

Slavs and Tatars
TOWARZYSTWO SZUBRAWCÓW

21.05-30.07.2016

ZOBACZ TEŻ:

PRACE NA WYSTAWIE