———-

2014

———-

22 II 2014

 

DOROTA MASŁOWSKA – MISTER D

“Społeczeństwo jest niemiłe” – kon­cert i premiera płyty

 

MISTER D. to muzyczne wcielenie Doroty Masłowskiej. Album to autor­ska, domowa mieszanka rapu, punka i muzyki tanecz­nej. W war­stwie tek­stowej to psychodeliczny zlep opowieści z popular­nej prasy, wyrażony statystycz­nie pol­skim językiem i właściwym mu spo­sobem rozumowania. Debiutancki album Mister D. miał swoją premierę pod­czas wystawy “Społeczeństwo jest niemiłe”, której pozostaje integralną częścią. Pierw­szy kon­cert odbył się w BarzeStudio w War­szawie, a zespół zagrał w składzie: Dorota Masłowska, Marcin Macuk, Kuba Wan­dachowicz, Magda Starosz­czyk, Piotr Gwadera. Gościnnie wystąpił Jakub Żulczyk.

 

22 II – 29 III 2014

 

CIPEDRAP­SKUAD, HONORATA MARTIN, DOROTA MASŁOWSKA, MARIA TOBOŁA

 

“Społeczeństwo jest niemiłe”

 

Prace, tworzące wystawę Społeczeństwo jest niemiłe wyrażają dystans między jednostką a społecznością, próbują jednak nawiązać wzajemną relację i dokonać diagnozy sytuacji. W większości, ukazane dzieła posiadają charak­ter per­for­matywny: to  dokumen­tacja kil­kutygo­dniowej akcji, teledyski, płyta z piosen­kami i jeden obiekt. Cen­tralna przestrzeń wystawy to dokumen­tacja akcji Honoraty Martin – Wyjście w Polskę. Dominika Olszowy i Maria Toboła, tworzące radykalny hip-​hopowy Cipedrap­skuad, zrealizowały specjal­nie na wystawę w Rastrze teledysk. Tytuł wystawy został zapożyczony z debiutanc­kiego albumu Mister D. – nowego, muzycz­nego wcielenia pisarki Doroty Masłowskiej. Społeczeństwo jest niemiłe, którego wydawcą jest Raster. Otwar­cie i zamknięcie wystawy to pomnikowa praca Marii Toboły Sos czosnek (2013), stanowiąca swoistą kondensacją lokal­nego, nadwiślańskiego smaku, a zarazem apoteozę tutej­szego, dum­nego i odpychającego społeczeństwa.

 

15 II 2014

 

ANETA GRZESZYKOWSKA

 

“Katalog lalek” – Raster Editions

 

„Katalog lalek” Anety Grzeszykow­skiej to kolejne wydaw­nic­two z serii Raster Editions.  Autorska, sygnowana przez artystkę teczka wydana została w limitowanym nakładzie 100 egzem­plarzy, w tech­nice sitodruku i druku typograficz­nego. Wydarzeniu towarzyszyła również pierw­sza w Polsce prezen­tacja naj­now­szych lalek ręcznie szytych przez Grzeszykowską, która w stycz­niu 2014 roku została laureatką nagrody Pasz­port Polityki.

 

———-

2013

———-

14 XII – 01 II 2014

 

OLAF BRZESKI

“Samo serce”

 

Wystawa inaugurująca współpracę Galerii Raster z Olafem Brzeskim, prezentująca jedną tylko, specjal­nie zrealizowaną na tę okazję pracę rzeźbiarską. Jak mówi artysta: “Tylko jedna praca, bo jeśli w grę wchodzi serce – nic innego nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że odbierzecie ten banał z właściwą sobie wrażliwością”. Wspo­mniana rzeźba jest w istocie wynikiem inten­syw­nego, kil­kutygo­dniowego procesu zmagania się z materiałem – kilkusetkilogramową, litą belką stalową o prze­kroju 26 cm i wysokości 187 cm. Do działania artysta użył wszel­kich możliwych narzędzi pozwalajacych na obróbkę stali: wierteł, pilników, frezów i szlifierki.

“Samo serce” jest eks­tremal­nym spraw­dzianem rzeźbiarskim, ale też swoistą figurą niemożliwą, liryczną i przytłaczającą zarazem. To nie­bez­piecz­nie obsesyjna operacja na otwar­tym sercu.

30 XI 2013

How to design art books? ROLLO PRESS

 

Obszerne listy, pisane do przyjaciół.

Jak zrobiłem kilka moich książek.

 

Urs Lehni, szwaj­car­ski projek­tant, współwłaściciel studia graficz­nego Lehni-​Trueb. Jego ostatni projekt Rollo Press to drukar­skie i wydaw­nicze przedsięwzięcie, kon­cep­cyj­nie powiązane
z risografem jako maszyną drukarską.

 

Jest to ostat­nie spo­tkanie z cyklu „How to design art books?” realizowanego we współpracy
ze Szwajcarską Fundacją dla Kul­tury Pro Helvetia.

 

23 XI 2013

How to design art books? KODOJI PRESS

 

Czer­wony, nie­bieski, czyli co nowego?!

“Byłem i ciągle jestem grafikiem. To mój zawód i pasja. Praca wydawcy była po prostu logiczną konsekwencją moich zainteresowań.”

 

Win­fried Heinin­ger – projek­tant, założyciel Kodoji Press, niezależnego projektu wydaw­niczego skupiającego się na naj­now­szych zjawiskach w sztuce współczesnej i fotografii

 

23 XI – 7 XII 2013

“Kon­gres poligraficzny”

 

Kon­gres to wydarzenie skupione na książce. Główną część wydarzenia stanowiły spo­tkania ze szwaj­car­skimi projek­tan­tami i wydaw­cami publikacji o sztuce. Spo­tkaniom towarzyszyła rozrastająca się wystawa,, która słowem mówionym i obrazem przybliżająca tajem­nice współczesnych książek artystycz­nych, ale też prezen­tująca artystyczne manipulacje jakich dokonują na książkach twórcy sztuki naj­now­szej. Część wystawy to  również archiwalne fotografie ukazujące prak­tyki poligraficzne w czasach późnego PRL-u.

 

16 XI 2013

How to design art books? MARCO MÜLLER

Obiekty w lustrze są bliżej, niż się wydają.

Czego książka nie powie ci na początku.

 

Marco Müller, szwaj­car­ski projek­tant, który w 2012 roku utworzył Type Foun­dry Metaflop – internetową platformę czcionek i eks­perymen­tal­nych projektów typograficznych.

 

Cykl spotkań „How to design art books?” jest realizowany we współpracy ze Szwajcarską Fundacją dla Kul­tury Pro Helvetia.

9 XI 2013

How to design art books? JONAS VOEGELI

Edytować czas.

Książka jako wehikuł czasu.

 

Otwarty wykład dotyczący projek­towania, produk­cji i dys­trybucji wydaw­nictw z dziedziny sztuki współczesnej oraz projektów z pogranicza edytor­stwa i sztuki (prowadzony w języku angiel­skim). Towarzyszyć mu będzie wystawa książek.

 

Jonas Voegeli, szwaj­car­ski twórca książek znany z nowator­skiego podejścia do projek­towania. Każda z jego publikacji szybko staje się wizual­nym sym­bolem współczesnego mitu. Ich znakiem roz­poznaw­czym jest dotykowa jakość, która daje pierw­sze wrażenie treściowej zawartości książki.

 

Cykl spotkań „How to design art books?” jest realizowany we współpracy ze Szwajcarską Fundacją dla Kul­tury Pro Helvetia.

 

7 X – 20 X 2013

 

ANETA GRZESZYKOWSKA

 

TARGI Frieze Art Fair

 

10 X – 13 X 2013

 

MICHAŁ BUDNY, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, ANETA GRZESZYKOW­SKA, PRZE­MEK MATECKI,
SLAVS AND TATARS

 

TARGI Viennafair

 

27 IX – 9 X 2013

 

OSKAR DAWICKI

 

“O jedną pracę za mało”

 

Już sam tytuł wystawy zapowiada roz­czarowanie, zaś jej zawartość może wywołać szczere zażenowanie.

Artysta dokonuje spek­takular­nego zawłaszczenia i dewaluacji jednej z najważniejszych figur nowoczesnej sztuki pol­skiej – postaci ofiar z “Rozstrzelań” Andrzeja Wróblew­skiego. Towarzysząca wiel­kofor­matowym fotografiom enig­matyczna instalacja rzeźbiarska oraz film “Płaczki” to kolejne symulacje roz­pacz­liwego losu artysty. Film jest frag­men­tem zapisu z castingu do roli galerzystki w filmie “Per­for­mer” “O jedną pracę za mało” jest rozprawą o istocie twórczości. Dawicki pod­nosi pytanie o granice spek­taklu – w życiu i sztuce – o róźnicę między popisem a prze­znaczeniem, reprezentacją i odtworzeniem, dziełem a profanacją.

 

20 VII – 21 IX 2013

 

PRZE­MEK MATECKI

 

“Widziadło”

 

Naj­prost­sza z możliwych metoda zestawiania ze sobą dwóch z pozoru niepasujących języków, znaczeń, historii czy wizerunków prowadzi tu do zaskakujących i frapujących rozwiązań.
Chociaż malowane różnymi rękoma, złożone z cytatów, zapożyczeń oraz zdjęć wycinanych
z kolorowych magazynów, obrazy te zachowują niezwykłą witalność, paradok­sal­nie sprawiają wrażenie organicz­nie jed­norod­nych, nie mon­towanych lecz malowanych właśnie, spon­tanicz­nie i z roz­machem. Prace są naładowane do granic bodźcami, znakami i aluzjami, w istocie są wynikiem daleko posuniętego i świadomego uprasz­czania środków malar­skich. Proste kształty, gładkie plamy, czyste kolory, prymitywne figury złożone z plam, kropek i kresek – Matecki znowu zaskakuje radykal­nym odświeżeniem języka i sugestywnością swoich obrazów.

 

22 VI 2013

 

MACIEJ SIEŃCZYK

“Wśród znajomych”

 

Premiera płyty winylowej Macieja Sieńczyka „Wśród Znajomych – część 1” wydanej przez Art­Bazaar Records. Artysta czyta na niej pierwszą część opowiadania, którego pier­wodruk ukazał się w miesięczniku Lampa.

 

11 VI – 16 VI 2013

 

RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, MILENA KOROL­CZUK, SLAVS AND TATARS

 

Targi Liste 18

 

7 VI – 13 VII 2013

 

MILENA KOROLCZUK

 

“Blue Bird”

 

Raster zaprezentował pierwszą w War­szawie wystawę indywidualną Mileny Korol­czuk. Jej filmy i fotografie uwodzą niezwykłą przejrzystością i dojrzałością, są pełne emocji i spo­koju zarazem, układają się we frapujący i indywidualny por­tret nowej generacji artystycz­nej. Filmy obrazują paradoksalność sztuki, która opiera się na pasji i zaangażowaniu, a zarazem jałowości i bezproduktywności gestów twórczych. Bohaterami swoich prac Korol­czuk czyni często rówieśników artystów – muzyków, śpiewaczki, tan­cerki, których angażuje do działania według własnego, radykal­nego scenariusza.

13 IV – 25 V 2013

RAFAŁ BUJNOWSKI

“Arsoniści”

Scenerią nowych obrazów Rafała Buj­now­skiego jest noc. Artysta z charakterystyczną powściągliwością i precyzją kon­struuje obrazy naj­prost­szymi środkami – czarną farbą i białą kredą. Tytułowe, enig­matyczne postaci arsonistów rysują się w świetle wzniecanego przez nich ognia, z kolei przejmujące, księżycowe nok­turny przedstawiają najbliższą okolicę rodzin­nego domu i pracowni artysty – stawy w małopolskich Graboszycach. Padające na obrazy światło wydobywa z ich czar­nej powierzchni scenerię o niezwykłym metaforycz­nym napięciu.

 

16 II – 6 IV 2013

MICHAŁ DIAMENT, SŁAWOMIR ELSNER, IGOR KRENZ, NAVID NUUR

“Tego wczoraj nie było”

Wystawa ta to badanie współczesnego potencjału abs­trak­cji – w życiu i sztuce.

Pokazywane prace oscylują między dokumen­tal­nym zapisem a fantastyczną kreacją, łączy je zaś pokusa uwol­nienia formy z wszel­kich utylitar­nych skojarzeń. To retrospek­cja, introspek­cja i projek­cja przyszłości zarazem, pomieszanie różnych czasów, nar­racji i tradycji artystycz­nych – filmu eks­perymen­tal­nego, sztuki dekoracyj­nej, działań post­kon­cep­tual­nych, malar­stwa abs­trak­cyj­nego – poszukujących spełnienia w odreal­nieniu, twórczym dystan­sie wobec dojmującej fizyki dnia codziennego.

 

———-

2012
———-

17 XI – 2 II 2013

 

ZBIGNIEW LIBERA

 

“Nowe historie”

 

Projekt Libery to tym razem zmaganie się ze zmorami przyszłości. Artysta wizualizuje prze­czucia i lęki, które towarzyszą naszym rozważaniom na temat tego co nadej­dzie.  Na różne spo­soby naświetla naj­bar­dziej oczywistą z futurystycz­nych klisz – motyw apokalipsy, przywołując na nowo stare historie: postaci Obcego, Innego, relacje władzy, wykluczenia, kolonizacji i wyzwolenia.

W stycz­niu 2013 roku, na zakończenie wystawy, ukazał się drukiem album fotografii Zbigniewa Libery z lat 1982-2012.

28 IX – 10 XI 2012

SLAVS AND TATARS

“Too Much Tłumacz”

Pierw­sza indywidualna wystawa Slavs and Tatars w War­szawie poświęcona została per­for­matyw­nej funk­cji języka, która stanowi punkt wyjścia dla wielu projektów kolek­tywu. W swoich inter­dyscyplinar­nych działaniach Slavs and Tatars koncentrują się na języku jako nośniku humoru, zamętu i nieoczekiwanych znaczeń.

 

20 IX – 23 IX 2012

RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, ANETA GRZESZYKOW­SKA, ZBIGNIEW LIBERA, PRZE­MEK MATECKI, SLAVS AND TATARS, JAN SMAGA

TARGI Viennafair

 

2 VI – 30 VI 2012

DAIDO MORIYAMA

“Polaroidy”

Moriyama to obok Arakiego jeden z naj­bar­dziej znanych współczesnych fotografów japońskich. Raster zaprezentował serię jego dziesięciu polaroidów z charak­terystycz­nymi rekwizytami współczesnej kul­tury miej­skiej, jak również monumen­talne, czterotomowe wydanie wszyst­kich prac fotograficz­nych artysty, zawierające prawie 6000 fotografii powstałych w latach 1964-2003 oraz jeden z jego naj­now­szych fotoal­bumów „Tights” (2011).

2 VI- 31 VIII 2012

ARAKAWA, HIRATA, OKUMURA, TANAKA

Wystawa czterech japońskich artystów, których twórczość w różny sposób łączy działania per­for­matywne z przestrzenią miejską. Koki Tanaka, Ei Arakawa, Yuki Okumura i Minoru Hirata reprezentują dwie generacje: lat 60. XX wieku oraz współczesną, ale łączy ich fascynacja awan­gar­dowymi strategiami artystycznymi.

14 VI – 17 VI 2012

SLAVS AND TATARS

“Régions d’etre”

TARGI Art 43 Basel / SEKCJA Art Statements

19 V – 26 V 2012

MACIEJ SIEŃCZYK

“Przy­gody na Bez­lud­nej Wyspie”

Pokaz naj­now­szej książki i prac Macieja Sieńczyka. Przy­gody na bez­lud­nej wyspie to już trzeci tom powieści graficz­nej; historie absur­dalne i sur­realistyczne oraz wspaniałe rysunki i ilustracje, takie jak wymyślne krajobrazy, fan­tastyczne stwory czy moder­nistyczne budowle.

19 V – 20 V 2012

ART YARD SALE

“Sztuka w twoich rękach”

W ramach ART YARD SALE Ufficio Primo, Raster zaprezentował specjal­nie przygotowaną kolekcję prac na papierze, fotografii, szkiców, obiektów i edycji czołowych pol­skich artystów.

Jednocześnie w galerii Raster odbył się specjalny pokaz naj­now­szej książki i prac MACIEJA SIEŃCZYKA oraz wystawa „Archiwum prywatne” Anety Grzeszykow­skiej i Jana Smagi

18 IV – 22 IV 2012

MICHAŁ BUDNY, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, PRZE­MEK MATECKI, ZBIGNIEW ROGAL­SKI, SLAVS AND TATARS

TARGI Art Cologne, 46, Inter­nationaler Kunstmarkt.

10 IV – 26 V 2012

ANETA GRZESZYKOW­SKA, JAN SMAGA

“Archiwum prywatne” i “Love book”

Wystawa Anety Grzeszykow­skiej i Jana Smagi składa się z około 100 fotografii, powstałych
w latach 2006-2011 na mar­ginesie pracy nad różnymi projek­tami indywidual­nymi artystów.
To wybór z obszer­niej­szego zbioru, którzy autorzy określają mianem „Archiwum prywatnego”. Wystawie towarzyszy premiera publikacji książki “Love book” z pracami Anety Grzeszykow­skiej i esejami Krzysz­tofa Pijar­skiego oraz Wal­tera Seidla.

 

2 III – 31 III 2012

 

MICHAŁ BUDNY

“Żywica”

Pokaz nowej edycji Michała Bud­nego – serii prac powstałej na mar­ginesie wystawy „Żywica”
oraz premiera naj­now­szej książki artysty „Sandpaper” wydanej przez Kun­stverein w Dues­sel­dor­fie przy współpracy galerii Raster, prezentującej prace z ostat­nich 3 lat.

 

———-

2011

———-

10 X 2011 – 28 I 2012

JOANNA BIL­LING, MILENA KOROL­CZUK, MICHAŁ WASĄŻNIK

“W młodości mej niesytej”

Wystawa „W młodości mej niesytej” to podróż w czasie i prze­strzeni, podróż na wschód, podróż w rytm muzyki. Jej bohaterami są młodzi ludzie – z różnych miejsc i czasów – którzy są mimowol­nymi, ale aktyw­nymi uczest­nikami historii, medium dokonujących się prze­mian artystycz­nych i społecznych.
Współpraca: Robert Jarosz; Hol­lybush Gar­dens, Londyn

23 IX – 26 XI 2011

EVA KOTAT­KOVA  

“Dílo přírody”

Wnętrze galerii Raster zostało  zamienione przez artystkę w paranaukowy instytut prowadzący badania z zakresu budowy ciała kręgowców, ich funk­cji życiowych i społecznych. Kotátková poddała analizie m.in. struk­tury architek­toniczne organizujące pracę i zachowania ludzi
w środowiskach biurowych i szkol­nych, a także rozwiązania stosowane w ogrodach zoo­logicz­nych – wybiegi, ogrodzenia.

13-16 X 2011

RAFAŁ BUJNOWSKI

TARGI Frieze Art Fair w Lon­dynie, Regent’s Park Londyn.

Prezen­tacje Rastra na tar­gach sztuki w Lon­dynie tym razem są w całości dedykowane pracom Rafała Bujnowskiego.

Syl­wetka Rafała Buj­now­skiego prezen­towana jest w książce „Vitamin P2” przy­gotowanej przez wydaw­nic­two Phaidon i opisującej naj­ciekaw­szych przed­stawicieli współczesnej sceny malar­skiej. Premiera tej publikacji zbiega się w czasie z prezentacją prac artysty na Frieze Art Fair. Równolegle, prace Buj­now­skiego oglądać można również na wspólnej z Michałem Budnym wystawie artysty w Neuer Kun­stverein Wien w Wied­niu (do 19 listopada 2011).

7-11 IX 2011

RAFAŁ BUJNOWSKI

Indywidualna wystawa prac w Art Berlin Contemporary.

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-​Niemieckiej

15-19 VI 2011

KWIEKULIK – pokaz prac z lat 70.

TARGI Art/42/Basel

 

———-

2010

———-

4-23 XII 2010

 

AZORRO, AGATA BOGACKA, MICHAŁ BUDNY, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, OSKAR DAWICKI, SŁAWOMIR ELSNER, ANETA GRZESZYKOW­SKA, ZBIGNIEW LIBERA, MARCIN MACIEJOW­SKI, PRZEMYSŁAW MATECKI, BARTEK MATERKA, ZBIGNIEW ROGAL­SKI, WIL­HELM SASNAL, JANEK SIMON

“Ostatni film”

 

Artyści o porażkach swoich i swojej galerii.Z końcem roku zamknięta została siedziba na Hożej. Z tej okazji wspólnie z artystami Raster dokonał pod­sumowania, próbując przy tym obrócić drobne i wiel­kie klęski w wartość dodaną.

 

30 X – 23 XI 2010

 

RAGNAR KJARTANSSON

 

“God”, 2007, DVD, 30 min.

“Me and My Mother”, 2000/2005/2010, DVD, 10 min. każdy

“God” to monumen­talna wideoin­stalacja będąca półgodzinną rejestracją występu artysty
z akompaniującym big bandem, pod­czas którego Ragnar wyśpiewuje nie­ustan­nie jeden tylko wers: sorrow conquers hap­piness. Ta przejmująca melancholią repetycja w stylowych dekoracjach, przy­pomina próbę odtworzenia na żywo prostej we współczesnej elek­tronice funk­cji „repeat”. Artysta sym­bolicz­nie przy­wraca sztuce to, co utraciła ona w dobie mechanicz­nej reproduk­cji. “Me and My Mother” to per­for­mance dokamerowy, w którym artysta zdaje się odwracać tradycyjny model relacji między synem i matką. Jest prze­wrot­nym, bo zbudowanym na odwrot­nych gestach i ostatecz­nie nie pozbawionym humoru, wyrazem nie­po­konanej czułości pomiędzy matką i synem.

 

Produk­cja: Thyssen-​Bornemisza Art Con­tem­porary i The Living Art Museum, Reykjavik

 

Wystawa zrealizowana we współpracy z galerią I8 z Reykjaviku.

Dzięki dofinan­sowaniu ze środków m.st. War­szawy oraz wspar­ciu udzielonemu przez Islandię, Liech­ten­stein oraz Norwegię poprzez dofinan­sowanie ze środków Mechanizmu Finan­sowego Europej­skiego Obszaru Gospodar­czego oraz Nor­weskiego Mechanizmu Finansowego.

 

14 – 17 X 2010

 

FRIEZE ART FAIR

18 IX – 8 X 2010

RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, MICHAEL SALISTORFER

“Monumenty w podróży”

Wystawa ukazująca dwie niezwykłe prace – “Cyparis” Buj­now­skiego z 2010 roku oraz “T72 (sand)” Salistor­fera z roku 2008. W intrygujący sposób redefiniują tradycyjną formę rzeźby monumen­tal­nej i pomnikowej.

Wystawa zrealizowana została we współpracy z galerią Johann König z Berlina.

 

15 – 20 VI 2010

 

JANEK SIMON

 

TARGI sztuki LISTE 10

 

Prezen­tacja prac Janka Simona w Bazylei.

 

5 VI – 2 VII 2010

ZBIGNIEW ROGALSKI

 

“Nowe obrazy o śmierci”

 

Tytuł wystawy niedosłownie i nie wprost odnosi się do jej zawartości, zwraca natomiast uwagę
na specyficzny, autoreflek­syjny charak­ter prac Rogal­skiego. Każdy kolejny obraz, fotografia czy obiekt są swoistymi kon­struk­cjami myślowymi, podejmowaną przez artystę próbą uporządkowania estetycz­nego i egzysten­cjal­nego doświadczenia, tego jak postrzegamy, jak słyszymy, jak odczuwamy.

 

8 V – 2 VI 2010

JANEK SIMON

 

“Morze”

 

„Morze” to summa zamor­skich doświadczeń Janka Simona. Podróżując od wielu lat do Azji, Afryki, na Karaiby artysta tropił nie tylko ślady kolonializmu, ale również analizował prze­miany własnej świadomości, od eks­cytacji po roz­czarowanie towarzyszącą podróżom natrętną i powszechną aurą egzotycyzacji.Wystawa w Rastrze to zmieniona wersja wystawy indywidual­nej Janka Simona w cen­trum sztuki współczesnej Arnol­fini w Bristolu (30 stycz­nia – 5 kwiet­nia 2010 r., kurator: Nav Haq), która odbyła się dzięki wspar­ciu Instytutu Adama Mic­kiewicza w ramach Polska Year!

 

2 V 2010

 

VILLA RAYKJAVIK

 

TARGI Sunday

27 III – 30 IV 2010

RAFAŁ BUJNOWSKI

“Oczodoły”

Prace Buj­now­skiego są próbą przełożenia codzien­nego, socjal­nego doświadczenia artysty – zwykłego obywatela – na zaawan­sowane i wyrafinowane for­mal­nie studia malar­skie i fotograficzne.

 

22-31 III 2010

NICOLAS GROSPIERRE

“Szklana pułapka”

instalacja w budynku CIECHu na ul. Powązkowskiej 46/50, Warszawa

 

W sercu opusz­czonego biurowca Nicolas Grospierre stworzył zjawiskowy ogród zimowy.
Na kilka chwil, zanim malow­nicza szklano-​aluminiowa struk­tura zostanie zburzona, artysta wykreował w jej wnętrzu iluzjonistyczną, nieskończoną przestrzeń. “Szklana pułapka” to próba uchwycenia ulatującej duszy postawionej na głowie soc­moder­nistycz­nej piramidy.

 

Pod­czas otwar­cia wystawy odbył się kon­cert “19 Wiosen” (21.03.1010, godz. 18.00)

 

———-

2009

———-

19 XII 2009 – 29 I 2010

AGATA BOGACKA, RYSZARD GÓRECKI, NICOLAS GROSPIERRE, ANETA GRZESZYKOW­SKA, PRZE­MEK MATECKI, ZBIGNIEW ROGAL­SKI, MACIEJ SIEŃCZYK I TWOŻYWO, JAN SMAGA

Wokół pracy ADRZEJA PARTUMA

“Manifest Zwięrzęcy”

 

obiekty, zdjęcia, plakaty, sitodruki

Wystawa „Manifest zwierzęcy” to prezen­tacja obiektów, zdjęć, plakatów i sitodruków.  To także pożegnanie z roz­wijanym przez lata projek­tem Targów Taniej Sztuki. Twórczość takich artystów jak Andrzej Partum utwier­dza w prze­konaniu, że unikalność odręcznego dzieła nie jest jedynym warun­kiem zaist­nienia i dys­trybucji idei sztuki.Istotnym punk­tem wernisażu wystawy była premiera książki “Macie swoich krytyków”, z tek­stami z magazynu „Raster” z lat 1997-2004. Publikację wydało wydaw­nic­two „40 000 Malarzy”.

 

21 XI – 16 XII 2009

ALI CHERRI, RANDA MIRZA, WALID RAAD, MOUNIRA AL SOLH

“Fikcja w akcji”

 

Prezen­tacja sztuki Libanu i Bliskiego Wschodu.

 

Projekt realizowany dzięki dofinan­sowaniu ze środków: Anna Lindh Foun­dation Euromed, Miasto Stołeczne War­szawa, Zakochaj się w Warszawie.

 

24 X – 17 XI 2009

PRZE­MEK MATECKI

 

“Plac Piastowski”

 

Szok jako pod­stawowe pojęcie poznaw­cze przywoływane przez Matec­kiego w odniesieniu do jego własnych prac. Szok to niemoc “natural­nego”, estetycz­nego odbioru obrazu, konieczność nagłej zmiany optyki i kryteriów oceny, szok to gwałtowny, nieoczekiwany i niepojęty obrót rzeczy.

 

15-18 X 2009

 

AGATA BOGACKA, MICHAŁ BUDNY, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, ANETA GRZESZYKOW­SKA, ZBIGNIEW LIBERA, PRZE­MEK MATECKI, ZBIGNIEW ROGALSKI

TARGI Frieze Art Fair, Regent’s Park, Londyn

Prezen­tacja prac artystów związanych z galerią w Regent’s Park, w Lon­dynie. Udział galerii Raster w tar­gach Frieze Art Fair dzięki wspar­ciu Minister­stwa Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego oraz Instytutu Kul­tury Pol­skiej w Londynie.

 

23 V 2009 – 4 VII 2009

OSKAR DAWICKI

 

“Owoc lęku warzywo spokoju”

Działania Oskara Dawic­kiego są nieustającym procesem oswajania się z porażką – w jej, wiel­kim egzysten­cjal­nym wymiarze i wielu drob­nych, codzien­nych odsłonach. Ta wystawa artysty ujawniała ich modelowy ciąg: od biblij­nego początku po przy­ziemny finał.

 

Pokazywany w ramach wystawy film „Drzewo wiadomości” wyprodukowany został dzięki wspar­ciu POLBANK.

 

10-14 VI 2009

MICHAŁ BUDNY

“Art Statement”

TARGI Art Basel 40

Prezen­tacja twórczości Michała Bud­nego i premiera jego pierw­szej monografii. Projekt finan­sowany przez Minister­stwo Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego.

 

3 IV 2009 – 16 V 2009

VALEN­TIN CARRON, ANNE-​LISE COSTE, DAVID HOMINAL, FABIAN MARTI, TOBIAS MADISON, EMANUEL ROS­SETTI, PAMELA ROSENKRANZ

„EVENT HORIZON”

Wystawa szwaj­car­skich artystów zor­ganizowana we współpracy z galerią Karma Inter­national
z Zurychu, przy wspar­ciu Fun­dacji Pro Helvetia

 

3 IV 2009 – 5 IV 2009

„EVENT HORIZON” – Willa Żoliborz

ul. Pogonow­skiego 22, Warszawa

Wydarzenia towarzyszące wystawie w Rastrze. 3 IV 2009 odbyły się per­for­mance Tobiasa Madisona, Emmanuela Ros­set­tiego, Pameli Rosen­kranz, Fabiana Marti z reinterpretacją performance’u Johna Arm­ledera. Wieczór zakończył kon­cert zespołu KAMP! i set DJ Ctr Alt. 4 IV zagrali KWADRATOWI oraz DJ WIKTOR SKOK. 5 IV odbyły się kon­certy PRZE­PRASZAM, POLPO MOTEL i ADAMA REPUCHY.

21 II 2009 – 28 III 2009

MICHAŁ BUDNY

„Światło”

Po kilku latach od słynnej wystawy w CSW, Budny powraca do tematy światła, dekonstruując jego fizyczną spositość i analizując metaforyczne sensy. Wystawa w Rastrze to prezen­tacja wyszukanych for­mal­nie studiów, krążących wokół pojęć odkrywania, zasłaniania, ukrywania, rozświetlania.

18 II 2009

ZBIGNIEW LIBERA

Spo­tkanie ze Zbigniewem Liberą na temat jego prak­tyki profesor­skiej w pra­skiej ASP

14 II 2009

Spo­tkanie kółka kolek­cjoner­skiego, finisaż wystawy Anety Grzeszykow­skiej, pokaz specjalny pracy „Acrobat Book” Anety Grzeszykow­skiej i Jana Smagi, loteria, degustacja win.

24 I 2009 – 14 II 2009

ANETA GRZESZYKOWSKA

„Ból Głowy”

Artystka w filmie „Ból Głowy” opisuje autodestruk­cyjne zapędy ciała: z czar­nego tła, niczym
z czar­nej dziury, wyłaniają się poszczególne partykuły, i odgrywają swoistą, egzysten­cjalno – groteskową pantomimę.

———-
2008

———-

20 XII 2008 – 23 XII 2008

5. Targi Taniej Sztuki

 

4 XII 2008 – 7 XII 2008

MICHAŁ BUDNY, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, PRZE­MEK MATECKI

TARGI Art Basel Miami Beach

W ramach Art Basel Miami Beach, Raster zaprezentował prace Michała Bud­nego, Rafała Buj­now­skiego i Prze­mka Mateckiego

 

29 XI 2008

Impreza promocyjna nowego numeru DIK Fagazine

 

22 XI 2008 – 19 XII 2008

RAFAŁ BUJNOWSKI

„85 %”

Wystawa to prezen­tacja nowych obrazów i rysunków Rafała Bujnowskiego.

 

25 X 2008

BAL­LADY I ROMANSE

Kon­cert promocyjny zespołu Bal­lady i Romanse w dawnym atelier malar­skim Szkoły Sztuk Pięknych im. Woj­ciecha Ger­sona przy ul. Pan­kiewicza 3

projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne War­szawa – Dzielnicę Śródmieście

 

16 X 2008 – 19 X 2008

“The Fair Gallery”

TAR­GIvFrieze Art Fair

Wystawa przy­gotowana w ramach projektu The Fair Gal­lery w Lon­dynie, której kuratorem został Pierre Bal-​Blanc. Zaprezen­towane zostały prace: Michała Bud­nego, Andrei Büttner, Rafała Buj­now­skiego, Claire Hooper, Davida Lamelasa, Benoit Maire’a, Deiman­tas Nar­keviciusa, Dominique Petit­gand, Prat­chaya Phin­thong, Pia Rönicke.

 

4 X 2008 – 8 XI 2008

BAL­LADY I ROMANSE, OLAF BRZESKI, TOMASZ KOWAL­SKI, MULAN

„Ballady i romanse”

Wydarzenie to związane jest wydaniem i promocją płyty zespołu Bal­lady i Romanse. Towarzyszy mu wystawa rysunków, malar­stwa i rzeżby, utrzymanych w kon­wen­cji piosenek zespołu sióstr Wrońskich – smut­nych historii i groteski.

 

22 VI 2008 – 4 I 2009

MICHAŁ BUDNY, ZBIGNIEW ROGALSKI

“Lucky Number Seven”

Udział galerii Raster w roli part­nera instytucjonal­nego w 7. bien­nale sztuki SITE w Santa Fe.

 

14 VI 2008 – 19 VII 2008

AGATA BOGACKA, MICHAŁ BUDNY, ANETA GRZESZYKOW­SKA I JAN SMAGA

„Krzywe koło”

Wystawa prezen­tuje wariacje na temat klasyki moder­nizmu. W roli główej: koło.

 

VI – VIII 2008

Bien­nale Sztuki Współczesnej w Nor­wich w Wiel­kiej Brytanii

selek­cja artystów uczestniczących w wystawie „EASTinternational 2009”

 

3 VI 2008 – 8 VI 2008

PRZE­MEK MATECKI

TARGI Liste 08

Na Tar­gach Młodej Sztuki Liste 08 w Bazylei pokazane zostały naj­now­sze prace Prze­mka Matec­kiego. To wybór nie pokazywanych wcześniej prac na papierze, obiektów i obrazów Matec­kiego – z lat minionych oraz naj­now­sze. Na Liste odbyła się pierw­sza prezen­tacja prac artysty zagranicą, poprzedzająca jego solowe wystawy jesienią w Lon­dynie i Berlinie.

 

17 V 2008

Raster na Nocy Muzeów. Noc taniej sztuki

 

24 IV 2008 – 27 IV 2008

RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, OSKAR DAWICKI, ANETA GRZESZYKOW­SKA, PRZE­MEK MATECKI, JAN SMAGA i in.

TARGI Viennafair

 

8 IV 2008 – 8 V 2008

AZORRO, TAMY BEN – TOR, MICHAŁ BUDNY, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, ANDREA BUT­T­NER, OSKAR DAWICKI, IGOR KRENZ, ZBIGNIEW LIBERA, ŁUKASZ SKĄPSKI, JULITA WÓJCIK

“Raster. L’Artista nella rinun­cia 2”

Targi Taniej Sztuki (Fiera dell’Arte Buon Mercato)

Druga odsłona wystawy Galerii, tym razem w Instytucie Pol­skim w Rzymie.

 

28 III 2008 – 3 V 2008

VLAD NANCA, JANEK SIMON

„Remix”

Wspólny projekt Vlada Nancy z Bukaresztu i Janka Simona z Krakowa, miał charak­ter eks­perymentu, który polegał na wzajem­nym remik­sowaniu prac Polaka i Rumuna –
ich „ulepszeniu”, tłumaczeniu na swój własny język artystyczny, poruszając przy tym kwestie „przyjacielskiego zdwojenia mocy artystycznej” oraz zatar­cia autor­stwa poszczególnych dzieł.

 

21 II 2008 – 8 III 2008

TAMY BEN-​TOR, ANDREA BUT­T­NER, OSKAR DAWICKI, JOSPEH MARZOLLA i TOMAS LEMARQUIS, ŁUKASZ SKĄPSKI, JULITA WÓJCIK

„AIR. Artysta w rezygnacji”

Prezen­tacja sześciu filmów.

———-

2007

———-

14 XII 2007 – 16 XII 2007

Festiwal Re:wizje

 

13 XII 2007 – 13 I 2008

RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, ANETA GRZESZYKOW­SKA, PRZE­MEK MATECKI, ZBIGNIEW ROGALSKI

„Raster – Haircut”

Rental Gal­lery w Nowym Jorku zaprezentowała zbiorową wystawę artystów współpracujących z galerią Raster.  Projekt współfinansowany przez Instytut Kul­tury Pol­skiej w Nowym Jorku.

 

6 XII 2007 – 9 XII 2007

ANETA GRZESZYKOW­SKA, ZBIGNIEW ROGALSKI

TARGI Art Basel Miami Beach

W ramach Art Positions Art Basel Miami Beach 2007 zaprezen­towane zostały naj­now­sze prace Anety Grzeszykow­skiej i Zbigniewa Rogal­skiego. Nowej, specjal­nie przy­gotowanej na tę okazję, serii obrazów Rogal­skiego towarzył  pokaz pierw­szej pracy wideo Grzeszykow­skiej oraz jej ręcznie szytych rzeźb, które wyznaczają zupełnie nowy obszar zainteresowań tej artystki.

 

17 XI 2007 – 22 XII 2007

JOHANNA BILLING

„Silent Running”

Prezen­tacja filmów artystki ze Szwecji,we współpracy z galerią Hol­lybush Gar­dens, Londyn

Wernisażowi towarzyszyły: kon­cert BLOOD MUSIC (Karl-​Jonas Winqvist – eks­perymen­talny pop/folk ze Sztok­holmu) oraz muzyka z płyt wytwórni 'Make it Happen’ , zaprezen­towana przez Johanna Bil­ling i Karl-​Jonas Winqvist.

 

10 XI 2007

Promocja książki Joanny Pawluśkiewicz „Telenowela”. We wspólpracy z Korporacją Ha!Art

20 X 2007 – 10 XI 2007

SŁAWOMIR ELSNER

„Las Golden”

Prezen­tacja jedenastu rysunków przedstawiających amerykański krajobraz – odtworzony
na pod­stawie fotografii pra­sowych ukazujących np. pożar w Kalifor­nii czy próby nuklearne
na amerykańskiej pustyni.

 

18 X 2007 – 21 X 2007

RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, NICOLAS GROSPPIERRE

TARGI Fiac 2007

Raste ,był jedyną galerią reprezentującą Polskę na tych tar­gach. Wraz z Hol­lybush Gar­dens z Lon­dynu,  prezentował np. Bibliotekę Nicolasa Grospierre’a.

 

11 – 14 X 2007

AGATA BOGACKA, MICHAŁ BUDNY, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, PRZE­MEK MATECKI i in.

“Double Font”

TARGI Frieze Art Fair

We współpracy z galeriami GB z Paryża, Jan Mot z Bruk­seli odbyła się prezen­tacja w ramach The Fair Gal­lery. Projekt został współfinansowany przez Instytut Polski w Londynie.

 

27 IX 2007 – 22 X 2007

OSKAR DAWICKI

„Salon Pułapka”

Wystawa w Instytucie Kul­tury Pol­skiej w Paryżu.

 

1 IX 2007 – 29 IX 2007

BARTEK MATERKA

„Nie pamiętam jak miała na imię”

Prze­wod­nim motywem wystawy są obsesyj­nie powracające wizerunki kobiecych twarzy, znajomych i nie­znajomych malarza, spo­tykanych pod­czas noc­nych peregrynacji.

 

4 VI 2007 – 8 VI 2007

ANETA GRZESZYKOWSKA

TARGI Art Basel

Prezen­tacja projektu Anety Grzeszykow­skiej „Untitled Film Stills”.

 

31 V 2007 – 30 VI 2007

MIKOŁAJ GROSPIERRE, OLGA MOKRZYCKA

„Mauzoleum”

W pod­ziemiach pod Trybuną Honorową, Pałac Kul­tury i Nauki w War­szawie zaprezen­towana została wielometrowa, fotograficzna panorama przedstawiająca staran­nie wystylizowaną kolekcję wypchanych zwierząt.

 

25 V 2007, 26 V 2007

GRAND MAGASIN

„Zero zadań na jeden wykonano z powodzeniem”

Spek­takl grupy Grand Magasin z Paryża w ramach przeglądu Nowy Teatr z Paryża. Wydarzenie zrealizowane we współpracy z Fundacją Laury Palmer, współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa.

 

19/20 V 2007

Noc Muzeów w Rastrze

 

12 V 2007 – 23 VI 2007

CIPRIAN MURESAN

„Wygnanie z raju”

Wystawa we współpracy z Rumuńskim Instytutem Kul­tury i Galerią Plan B z Klużu.

 

26 IV 2007 – 29 IV 2007

NICOLAS GROSPIERRE, ZBIGNIEW LIBERA

TARGI Sztuki Vien­nafair w Wiedniu

 

16 IV 2007 – 29 IV 2007

ANETA GRZESZYKOWSKA

„Untitled”

Wystawa w Muzeum Miasta w Goeteborgu, w ramach Festiwalu Nauki. Projekt współfinansowany przez Instyt Kul­tury Pol­skiej w Sztokholmie.

 

13 IV 2007 – 7 V 2007

NICOLAS GROSPIERRE

„Biblioteka”

Wystawa w Bibliotece Uniwer­sytetu War­szaw­skiego, we współpracy z Cen­trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

 

24 III 2007

III Otwarte Mistrzostwa Rastra w Piłkarzykach Stołowych

 

14 IV 2007

CHITKA: ANETTA MONA CHISA I LUCIA TKACOVA

„Business and Pleasure”

Wieczór z duetem artystycz­nym z Bratysławy,we współpracy z CSW Zamek Ujaz­dow­ski. Pod­czas spo­tkania „Business and Pleasure” w Rastrze Anetta i Lucia (przebywające w War­szawie w ramach programu a-i-r laboratory w CSW Zamek Ujaz­dow­ski) zaprezentowały wybór filmów video – własnych oraz słowackiego artysty Radima Labudy, oraz specjalną, zrastrowaną wersję jed­nego ze swoich performance’ów.

 

24 III 2007

III Otwarte Mistrzostwa Rastra w Piłkarzykach Stołowych

 

10 III 2007, godz. 19.00

Premiera filmu ANDRZEJA BARAŃSKIEGO z rysun­kami EDWARDA DWURNIKA

„Warzywniak 360’C”.

 

17 III 2007, godz. 18.00

Promocja książki Wal­demara Baraniew­skiego i Marka Czapel­skiego „Architektura Rastra i Okolic”, spo­tkanie z autorami oraz projek­cje filmów.

 

31 II 2007 – 5 V 2007

RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, ANETA GRZESZYKOW­SKA, ELIN HANS­DOT­TIR, IGOR KRENZ, LISA OPPEN­HEIM, ZBIGNIEW ROGAL­SKI, WIL­HELM SASNAL

„Kilkadziesiąt sekund źle wywołanej taśmy filmowej”

Tytułu wystawy użyczyła praca Sasnala, stworzona ze ścinków odzruconych przy mon­towaniu filmów realizowanych od 1999 r. Artyści analizują proces per­cep­cji wzrokowej, jej zakłóceń
oraz wynikających z nich niejasności i złudzeń; przekonują, że nie powinniśmy ufać temu,
co widzimy.

 

3 II 2007 – 3 III 2007

PAWEŁ SUSID, PRZE­MEK MATECKI

Wystawa we współpracy z Galerią Pies z Poznania. Do spo­tkania tych dwóch malarzy doszło w ubiegłym roku z inspiracji Dawida Radziszew­skiego, który zorganizował ich wspólną wystawę w prowadzonej przez siebie Galerii Pies w Poznaniu. Pokaz w Rastrze to rozwinięciem tam­tego doświadczenia.

 

31 I 2007 – 16 III 2007

ANETA GRZESZYKOW­SKA i JAN SMAGA

Prezen­tacja dotych­czasowych prac duetu w Instytucie Kul­tury Pol­skiej w Dues­sel­dor­fie. Kuratorem wystawy został Sebastian Cichocki

 

———-

2006

———-

18 XI 2006 – 23 XII 2006

AGATA BOGACKA

„Serce”

Prezen­tacja obrazów Agaty Bogac­kiej, co raz bar­dziej popadających w abstrakcję.

 

7 X 2006 – 11 XI 2006

ZBIGNIEW LIBERA

„Fotografie”

Pierw­szy od 10 lat pokaz Libery w War­szawie, zestawiający jego stare i nowe prace.

 

25 VIII 2006 – 1 IX 2006

„WILLA WARSZAWA”

Międzynarodowy festiwal artystyczny rozgrywający się w prze­strzeni prywat­nej willi
na war­szaw­skiej Ochocie, obejmujący wystawy młodych artystów z 10 Europej­skich
i Amerykańskich galerii sztuki współczesnej, per­fomanse, kon­certy zespołów pol­skiej i angiel­skiej sceny niezależnej, spek­takle berlińskich teatrów tańca, projek­cje fil­mowe, imprezy muzyczne, wykłady i spo­tkania z artystami. Festiwalowi towarzyszyła publikacja albumowa. Projekt współfinansowany przez Minister­stwo Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego, Wydział Kul­tury Urzędu Miasta st. War­szawa i Fundację Współpracy Polsko-​Niemieckiej.

 

1 VII 2006 – 15 VII 2006

PETER FISCHLI i DAVID WEISS

„Bieg rzeczy. Kanał”

We współpracy z galerią Sprueth Magers i Szwajcarską Fundacją dla Kul­tury Pro Helvetia prezen­tujemy dwa wideo: „Bieg rzeczy” (1987) i „Kanał” (1992).

 

13 VI 2006 – 18 VI 2006

OSKAR DAWICKI, ANETA GRZESZYKOW­SKA i JAN SMAGA, ZBIGNIEW ROGALSKI

TARGI Liste 06. Art Basel

Targi dla młodych galerii w Bazylei

 

27 V 2006 – 8 VII 2006

MARCIN MACIEJOWSKI

„Struktury dobra”

Tytuł wystawy to cytat z mowy ojca Tade­usza Rydzyka. Maciejow­ski zaprezentował cykl „Kazań” oraz ikony polskości, m.in. Emigranta – Chopina z twarzą Maleńczuka, przydrożną kapliczkę czy konia czystej krwi.

 

13 V 2006

„Dzień Matki”

Spo­tkanie integracyjne dla mam i dzieci, we współpracy z galerią Czarna.

21 IV 2006 – 13 V 2006

AZORRO, AGATA BOGACKA, MICHAŁ BUDNY, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, HUBERT CZEREPOK i ZBIGNIEW ROGAL­SKI, TOM DALE, OSKAR DAWICKI, SŁAWOMIR ELSNER, ANETA GRZESZYKOW­SKA i JAN SMAGA, IGOR KRENZ, ZBIGNIEW LIBERA, MARCIN MACIEJOW­SKI, BARTEK MATERKA, WIL­HELM SASNAL

„Is it better to be a good artist or a good person?”

Zbiorowa wystawa artystów współpracujących z galerią Raster w Rental Gal­lery w Los Angeles. Jej kuratorami zostali Łukasz Gor­czyca i Michał Kaczyński.

 

6 IV 2006 – 9 IV 2006

AZORRO, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, OSKAR DAWICKI, ZBIGNIEW LIBERA, BARTE MATERKA, gościnnie GALERIA CZARNA

TARGI Sztuki Vien­nafair w Wiedniu

 

2 IV 2006 – 4 IX 2006

ZBIGNIEW ROGALSKI

Wystawa w Kun­sthalle, Mannheim

 

1 IV 2006 – 20 V 2006

DOROTA BUCZ­KOW­SKA, AGNIESZKA KALINOW­SKA, MONIKA WIECHOWSKA

„Punkt Rosy”

Wystawa „Punkt rosy” – we współpracy z galerią Czarna, to prezen­tacja prac trzech artystek jednej generacji, które używając różnych mediów – fotografii, wideo, malar­stwa – w ciekawy i indywidualny sposób budują własną wizję rzeczywistości. Ich prace trudno przyporządkować do określonego nurtu, są – podob­nie jak ich autorki – dojrzałe i niezależne.

 

29 III 2006 – 7 V 2006

GREY ZONES feat. OSKAR DAWICKI

Wystawa w House of Art w czeskim Brnie.

 

25 III 2006 – 28 V 2006

ANETA GRZESZYKOWSKA

„Album”

Wystawa na 4. Berlin Biennale.

 

24 III 2006 – 14 V 2006

MICHAŁ BUDNY, SŁAWOMIR ELSNER, J.J. ZIÓŁKOWSKI

Wystawa w Bielefel­der Kun­stverein w Bielefeld, w Niemczech.

 

23 III 2006 – 28 V 2006

ANETA GRZESZYKOW­SKA i JAN SMAGA

Wystawa w Instytucie Pol­skim w Berlinie.

8 III 2006 – 22 IV 2006

RAFAŁ BUJNOWSKI

Wystawa w Nor­wich Gal­lery w Nor­wich. Przegląd malar­stwa Rafała Buj­now­skiego zain­augurowany wykładem Łukasza Gorczycy.

25 II 2006, godz. 19.00

Promocja magazynu „Lampa” i kon­cert zespołu MEBELKI

Wydarzenie we współpracy z wydaw­nic­twem Lampa i Iskra Boża. Kon­cert z okazji wydania lutowego numeru magazynu „LAMPA” z płytą podsumowującą dorobek piosen­kar­ski Pawła Dunina Wąsowicza. W MEBEL­KACH zagrali: Paweł Dunin-Wąsowicz (gitara, wokal), Zuza Wrońska (klawisze, wokal) i Tomek Świtalski (saksofon).

 

4 II 2006 – 18 III 2006

ANETA GRZESZYKOWSKA

„Nowe Prace”

Grzeszykow­ska, zain­teresowana tematem (względnego) poczucia indywidualności, stworzyła por­tety osób nieistniejących w rzeczywistości, wygenerowanych w Photoshopie z real­nie istniejących, acz prze­tworzonych elementów.

 

3 II 2006 – 5 III 2006

MICHAŁ BUDNY i ZBIGNIEW ROGALSKI

„Projekcja”

Wystawa odbywająca się w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Artyści nieco ironicz­nie odnieśli się do historii projektu budowy stołecznego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Stworzyli sugestię wideo-​instalacji, z tym że „rzutniki” zbudował Budny z tek­tury,
a „wyświetlany obraz” namalował Rogalski.

kurator: Julia Leopold

 

27 I 2006 – 19 II 2006

MICHAŁ BUDNY, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, OSKAR DAWICKI, PRZEMYSŁAW KWIEK, ZBIGNIEW LIBERA, ZBIGNIEW ROGAL­SKI, WIL­HELM SASNAL

„BRONIEWSKI”

Wystawa i promocja płyty w Biurze Wystaw Artystycz­nych w Zielonej Górze, al. Niepodległości 19

 

———-

2005

———-

18 XII 2005 – 23 XII 2005

4. Targi Taniej Sztuki

W ofer­cie pojawiły się prace: Bodzianow­skiego, Bogac­kiej, Bucz­kow­skiej, Bud­nego, Dawic­kiego, Krenza, Libery, Mam­zeta, Materki, Ołowskiej, Pardy, Przy­byl­skiego, Rogal­skiego, Rumian­cewa, Sieńczyka, Simona.

 

1 XII 2005 – 4 XII 2005

RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, ANETA GRZESZYKOW­SKA, ZBIGNIEW ROGALSKI

TARGI NADA, Miami

 

26 XI 2005, godz. 18.00

“Miłość do polityki”. Spo­tkanie z Krytyką Polityczną

W otoczeniu wystawy poświęconej Władysławowi Broniew­skiemu, o ciepłych i zim­nych stronach lewicowego projektu rozmawiały Agata Bielik-​Robson oraz Kazimiera Szczuka.
Dyskusję wokół nowego numeru „Krytyki Politycznej” poprowadził Julian Kutyla.

 

15 XI 2005 – 19 XI 2005

„Broniewski”

Wystawa w Johnen Galerie Berlin. W dniach 15-19 listopada 2005, Galeria Raster działała pod zmienionym adresem. Raster zaprezentował wystawę „Broniewski” w nowej siedzibie w Ber­linie: Schil­lingstr. 31. Eks­pozycji twoarzyszyły wydarzenia specjalne: 15 XI 2005, godz. 20.00 Kon­cert grupy MASS KOTKI, 17 XI 2005, godz. 11.00-19.00 RASTER ART BOOK­STORE HAPPY HOURS!, czyli Wybór edycji artystycz­nych, książek, plakatów i pocztówek Rastra po specjal­nych cenach. 19 XI 2005, o godz. 19.00 odbyły się specjalne projek­cje filmu „Brzegiem Wisły” (reż. J. Broniewska-​Kozicka, 1954) z muzyką na żywo; o
godz. 20.00 Kon­cert Raphaela Rogińskiego.

Projekt jest współorganizowany przez Instytut Adama Mic­kiewicza i współfinansowany ze środków Minister­stwa Kul­tury Rzecz­pospolitej Pol­skiej w ramach „Roku Polsko-​Niemieckiego 2005/2006”

 

15 XI 2005 – 19 XI 2005

RODNEY GRAHAM

„Picasso, My Master”

Galeria Johnen z Ber­lina przej­muje Rastra. W ramach wystawy Rod­neya Grahama odbyły się specjalne pokazy filmów i muzyki tego kanadyj­skiego artysty.

 

7 XI 2005 – 10 XI 2005

BARTEK MATERKA

Austriac­kie Forum Kul­tury, War­szawa, ul. Próżna 8

Wystawa malar­stwa zor­ganizowana w ramach obchodów 40-lecia działalności Austriac­kiego Forum Kultury.

 

5 XI 2005 – 10 XII 2005

ANDY, MICHAŁ BUDNY, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, BRUDNE DZIECI SIDA, BRUDNE MIĘSO, CUKUNFT, OSKAR DAWICKI, ELDO, HEL­SINKI, PRZEMYSŁAW KWIEK, ZBIGNIEW LIBERA, MASS KOTKI, MEBLE, MOJA ADRENALINA, ADAM OLSZEW­SKI, PARESŁÓW, PIDŻAMA PORNO, PRZYZWOISTOŚĆ, PUSTKI, ZBIGNIEW ROGAL­SKI, WIL­HELM SASNAL, STARZY SIN­GERS, MUNIEK STASZ­CZYK, MARCIN ŚWIETLICKI & OSTROW­SKI & CLICK, SIOSTRY WROŃSKIE

„Broniewski”

Projekt „Broniewski” to wieloczęściowe wydarzenie artystyczne, w którym udział wzięło kilkudziesięciu muzyków, artystów, intelek­tualistów i literatów. Postać i twórczość Władysława Broniew­skiego to punkt wyjścia do rozważań na temat relacji między sztuką  i państwem, niezależnością i władzą oraz na temat współczesnego sensu pojęcia patriotyzmu.

 

15 X 2005 – 29 X 2005

“Architek­tura Rastra i okolic”

Cykl spacerów i wykładów.

15 X 2005,o godz. 17.00 odbyło się spo­tkanie w kamienicy przy ul. Hożej 42 „Mury wcale dobre. Poprowadził je dr Marek Czapelski.

19 X 2005, o godz. 19.00″ odbyło się spo­tkanie z prof. Wal­demarem Baraniew­skim, pt. “I wej­dzie lud do Śródmieścia…”.

27 X 2005,o godz. 19.00, odbyło się spo­tkanie z dr Mar­kiem Czapel­skim pt. “Bez gipsów i ohyd­nych tynków. Luk­susowe kamienice w Śródmieściu lat 30. XX w”.

29 X 2005, o godz. 17:00 odbyło się spo­tkanie “War­szawa bez cen­trum” – spacer po Śródmieściu Południowym z prof. Wal­demarem Baraniewskim

 

23 VII 2005, godz. 24.00

AZORRO

„Karol. Człowiek, który został papieżem”

5. Festiwal Fil­mowy Era Nowe Horyzonty, Kino pod Brunat­nym Jeleniem, Cieszyn

Specjalny pokaz filmu z udziałem członków super­grupy Azzoro, którzy wystąpili w filmie jako statyści. Pokaz odbył sie dzięki współpracy Galerii Raster z Fundacją Galerii Foksal.

 

13 – 19 VI 2005

RAFAŁ BUJNOWSKI

TARGI Liste 05

 

5,6 VI 2005, godz. 19:00

TWO FISH

„Christiane Müller prze­prowadza się”

Spek­takl tańca współczesnego w ramach 6. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego CIAŁO_UMYSŁ. Choreografia i produk­cja: Angela Schubot i Martin Clausen, zatańczyli: Javier Aléman Morillo, Bryn­jar Ban­dlien, Thomas Conway, Verena Fleißner, Angela Schubo, światło: Ben­jamin Schälike, menadżer: Bar­bara Friedrich, produk­cja: TWO FISH oraz Sophiensaele/Berlin, TANZ­TAGE BERLIN, koproduk­cja: Forum Freies Theater Düsseldorf i Junges Theater Bremen, przy wspar­ciu: Hauptstadtkulturfonds.

Depresja i totalna ener­gia jednocześnie w intym­nej prze­strzeni miesz­kania.
Wchodzisz do miesz­kania, w którym kiedyś żyła niejaka Christiane Müller, a które dziś wynaj­muje pięcioro młodych ludzi. Każdy z nich opowiada swoją historię.

 

4 VI 2005 – 16 VII 2005

SOPHIE THORSEN

“O złotym zamku, który wisiał na niebie”

Wystawa kuratorowana przez Mariannę Dobkowską, dzięki współpracy Galerii Raster z a-i-r laboratory CSW. Projekt duńskiej artystki został poświęcony war­szaw­skim osiedlom strzeżonym.

 

14 V 2005 – 22 X 2005

Ulubiona sobota Młodej Inteligen­cji w Rastrze

Spo­tkania zainaugurował wer­nisaz wystawy Oskara Dawic­kiego. W ramach cyklu odbyły się:

21 V 05, godz. 19:00 Premiera książki Doroty Masłowskiej „Paw królowej”, spo­tkanie z autorką zor­ganizowane we współpracy z magazynem “Lampa”.

28 V 05, godz. 19:00,odbył się pierw­szy war­szaw­ski kon­cert młodej krakow­skiej grupy Hel­sinki. Gitarowo-​popowe, smutne, trochę brudne i piękne piosenki o miłości.

25 VI 2005, godz. 19:00, odbył się kon­cert zespołu USTA – projektu Jarosława Lip­szyca – poety, dzien­nikarza i wydawcy, pod­czas którego wykonane zostały premierowo dwa nowe utwory.

2 VII 2005, godz. 19:00, kon­cert zespołu Andy – dziewczęcego, lek­kiego, słonecznego rocka z południowej Polski.

9 VII 2005, godz. 19.00, akcja Igora Przy­byl­skiego „ET22-550”. Spon­taniczna akcja malar­ska artysty zafascynowanego środkami transportu.

24 IX 2005, godz. 19.00, kon­cert zespołu Paresłów.

1 X 2005, godz. 19.00, promocja książki i specjalny pokaz prac Macieja Sieńczyka oraz kon­cert projektu Darka Dudzińskiego – Przyzwoitość (gitara, śpiew)

8 X 2005, godz. 19.00, kon­cert zespołu Pustki. Grupa zagrała w składzie:Radek Łukasiewicz – gitary, śpiew; Janek Piętka – śpiew; Grzegorz Śluz – per­kusja; Filip Zawada – basy; Bar­bara Wrońska – różnego rodzaju instrumenty klawiszowe, śpiew.

22 X 2005, godz. 19:00, kon­cert zespołu Mass Kotki.Lady Elec­tra i Katiusza zagrały kok­tajl elec­troc­lash, pun­krocka, nu wave i italodisco.

 

14 V 05, godz. 19:00

OSKAR DAWICKI

“Dziesięciolecie malar­stwa I i III”

Otwar­cie wystawy nowych prac artysty. Pod­czas otwar­cia odbył się per­for­mance artysty w wykonaniu publiczności.

 

7 V 2005, godz. 19.00

MAŁY SZU

kon­cert

Przed­stawiciele wytwórni Zgniłe Mięso Records, która reprezen­tuje Małego Szu nie chcieli ujawnić żadnych faktów dotyczących zespołu i zaplanowanego kon­certu. Była to nie­praw­dopodobna, szalona, pogrążająca się w chaosie improwizacja z użyciem osobliwych instrumentów i ludzi.

 

7 V 2005 – 17 VII 2005

RAFAŁ BUJNOWSKI

Kun­stverein w Düsseldorfie

Pierw­sza indywidualna wystawa artysty w instytucji publicz­nej w Niem­czech. Pokazane zostały na niej najważniejsze projekty realizowane w ciągu ostat­nich lat.

 

30 IV 2005

II Otwarte mistrzostwa Rastra w piłkarzykach stołowych

Do wygrania był Prze­chodni Puchar Rastra (proj. Aneta Grzeszykow­ska & Jan Smaga), hymn mistrzostw skomponował Macio Moretti, a yytułu bronił: J.R. TEAM (War­szawa). Wśród uczest­ników – wielu znanych artystów i bardzo dobrych graczy.

18 IV 2005, godz. 19.00

AGATA BOGACKA

fresk we foyer TR

Wykorzystując architektoniczną specyfikę wnętrza Agata stworzyła obraz który – dosłownie
i w przenośni – roz­grywa się w świetle i mroku. W świetle, bo to praca pełna witalności, w mroku, bo to zarazem kolejna odsłona malar­skiej opowieści o samotności.Organizatorzy: TR War­szawa i Galeria Raster

2 IV 2005

Kon­cert zespołu Rotofobia

 

19 III 2005, godz. 18.30

Premiera powieści hiper­tek­stowej Radosława Nowakow­skiego: „Koniec świata według Emeryka”. Spo­tkanie z autorem prowadzone zostało przez Mariusza Pisar­skiego, odbyło się dzięki współpracy Galerii Raster z Koporacją Ha!art

 

12 III 2005 od godz. 18.00

“Festiwal popielniczek”

Wystawa połączona ze sprzedażą; o szkodliwości palenia – lekcja wizualna Macieja Sieńczyka. W trak­cie odbyły się również zawody w czeskiej grze pudełkiem zapałek.

 

4 III 2005 – 23 IV 2005

MICHAŁ BUDNY, IGOR KRENZ, ZBIGNIEW LIBERA, BARTEK MATERKA, MOCHAL­SKA i BLACHUT, ZBIGNIEW ROGAL­SKI, SZYMON ROGIŃSKI

„Revenge on realism. The fic­tious moment in cur­rent polish art”

Krin­ziger Projekte, Wiedeń

 

26 II 2005 – 2 IV 2005

ZBIGNIEW ROGALSKI

„Śmierć partyzanta”

 

5 II 2005 – 26 II 2005

Ulubiona sobota Młodej Inteligencji

W ramach spotkań odbyły się:

5 II 2005, godz. 19.00, kon­cert CO/Spinboy – młodego hiphopu z mik.musik!. 12 II 2005 odbyła się premiera filmu “Spacer z Pawłem Althamerem”. 19 II 2005 “Wieczór poezji”, prowadzony przez Agatę Bogacką oraz Oskara Dawickiego.

 

22 I 2005, godz. 18.00

Spo­tkanie autor­skie z Michałem Wit­kow­skim, autorem gejow­skiej powieści “Lubiewo”. Spo­tkanie poprowadził Sławomir Sierakow­ski z “Krytyki Politycz­nej”. Organizatorzy: Kor­poracja Ha!art, Galeria Raster, “Lampa” oraz “Krytyka Polityczna”.

 

15 I 2005 – 15 II 2005

ANETA GRZESZYKOWSKA

„Album”

Prezen­tacja niezwykłego albumu rodzin­nego artystki, z którego Grzeszykow­ska wymazała własną postać.

 

14 I 2005 godz. 18.30

“Raster w Krakowie”

Spo­tkanie z Łukaszem Gorczycą i Michałem Kaczyńskim w Bun­krze Sztuki.

 

13 I 2005 – 27 I 2005

ANNA OKRASKO

„Tak się robi obrazki”

Galeria Zakręt, Warszawa

 

10 I 2005 – 7 II 2005

ANNA OKRASKO

Wystawa w TR Warszawa

Wystawa w TR to kolejna, artystyczna próba sprostania niemożliwemu, czyli przy­gotowania dobrej wystawy sztuki współczesnej, która spełni oczekiwania organizatorów i publiczności – kolejny bez­kom­promisowy projekt artystki o kom­promisach w sztuce i wokół sztuk.

 

———-

2004

———-

16 XII 2004 – 27 II 2005

PAWEŁ ALTHAMER, AZORRO, CEZARY BODZIANOW­SKI, MICHAŁ BUDNY, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, JOSEF DABER­NIG, OSKAR DAWICKI, EDWARD DWUR­NIK, ALEK­SAN­DAR BAT­TISTA ILIĆ, JULIUS KOLLER, JIRI KOVANDA, IGOR KRENZ, ROBERT KUŚMIROWSKI, PAWEŁ KWIEK, ZBIGNIEW LIBERA, MARCIN MACIEJOW­SKI, JÓZEF ROBAKOW­SKI, ZBIGNIEW ROGAL­SKI, WIL­HELM SASNAL, MLADEN STILINOWIĆ, KRZYSZ­TOF WODICZKO

„Z mojego okna. Artyści i ich terytoria”

École Nationale Supérieure des Beaux-​Arts, Paryż

Największa prezen­tacja sztuki współczesnej w ramach sezonu pol­skiego we Fran­cji 2004. Kuratorzy: Nathalie Boutin i Solene Guil­lier (gb agency, Paris), Łukasz Gor­czyca z Galerii Raster.

 

11 XII 2004, godz. 20.00

„Soft Power: Hard and Slower”

Wspólna prezen­tacja Sebastiana Cichoc­kiego i Galerii Raster. Wieczór amerykański w Rastrze: video-​art, filmy instruktażowe, dokumen­tacje akcji amerykańskich aktywistów, polityczne kreskówki, pirac­kie teledyski, polityczne found footage movies. Pod­czas wieczoru zaprezen­towane zostały między innymi: THE PINK BLOQUE, STREETREC, CDL, PAUL DEUTH & JEF­FREY WEETER, 4N6, LAS AGEN­CIAS/ NEW KIDS ON THE BLACK BLOCK.

 

4 XII 2004, godz. 22.30

AZORRO

Specjalny pokaz filmów w Kinie Luna, ul. Marszałkowska 28, Warszawa

W programie, po raz pierw­szy w War­szawie: „Portret z kuratorem w tle”, 2002, 8 min., „Pyxis sys­tematis domestici quod video dicitur [Kaseta VHS]”, 2003, 40 min, „Rodzina”, 2004, 12 min.

 

4 XII 2004 – 23 XII 2004

Targi Taniej Sztuki w Krakowie

We współpracy z Korporacją Ha!art, targi odbyły się w ich księgarni w Bun­krze Sztuki.

 

27 XI 2004 w godz. 15.00-20.00

„Polska”

Wieczór promocyjny specjal­nego albumu prac artystów współpracujących z Rastrem.

 

27 XI 2004 – 23 XII 2004

3. Targi Taniej Sztuki

.

20 XI 2004, godz. 18.00

Wieczór z Beavisem i But­theadem. W programie: kilkanaście odcinków B&B + kon­sump­cja nachos + tur­niej plucia do celu.

 

13 XI 2004, godz. 19.00

KAFFE MAT­THEWS, ANNA ZARADNY / ROBERT PIOTROWICZ

kon­cert

brytyj­ska elek­tronika = teremin; szczecińska elek­tronika = muzyka konkretna.

 

26 X 2004 – 29 X 2004

ZBIGNIEW ROGALSKI

„Good Moon Flee Soon”

Rhein­schau Art Cologne Projects, Kolonia

 

16 X 2004 – 18 XI 2004

BARTEK MATERKA

„Co zobaczyłeś w tym parku? – Nic.”

Debiutancka wystawa obrazów Bartka w Galerii Raster.

 

23 X 2004, godz. 19.00

RAPHAEL ROGIŃSKI

kon­cert

Prezen­tacja różnego rodzaju piosenek zaaranżowanych przez Raphaela Rogińskiego na gitarę elektryczną solo i live elec­tronic. Utwory Johna Cage, Moshe Schneura, Mor­dechaje Gebir­tiga, poprzez muzykę żydowską, eskimosów, somalijską, ormiańską i inne ludowe oraz swoje własne utwory

 

25 IX 2004

DEUCE

kon­cert

„Elektronika biesiadna”, czyli połączenie sen­tymen­tal­nych, wręcz słodkich melodii z cyberhałasem, pun­kowej ener­gii z hiphopowym bitem, lo-​fi z hi-​fi, prze­sterowanego niby-​rapowania z białym szumem i kawalkadą szalonych brejków.

 

19 IX 2004 – 19 XII 2004

KARIN MAMMA ANDERS­SON, AMY CULTER, MAKIKO KUDO, SASKIA LEEK, JAMES MOR­RISON, AARON MORSE, WIL­HELM SASNAL, AMELIE VON WULFFEN

„Matrix 213: Some For­got­ten Place”

Ber­keley Art Museum & Pacific Film Archive, Ber­keley, CA

Wystawa 8 współczesnych malarzy obrazujących w swojej sztuce pejzaż jako przestrzeń naładowaną intelek­tual­nie i emocjonalnie.

 

18 IX 2004

I Otwarte Mistrzostwa Rastra w Piłkarzykach Stołowych

Wyniki (pierw­sza szóstka):

1. J.R. TEAM

2. SZALOM!

3. NIE­TOPERKI i SAME ZAWODY

5. BAL­BINA KOTEK i ORKA

 

17 IX 2004 – 21 XI 2004

KNUT ASDAM, BIGERT & BERG­STROM, AGNIESZKA BRZEŻAŃSKA, ARISTARKH CHER­NYSHEV, OSKAR DAWICKI, MIKLOS GAL, ILKKA HALSO, ISABELL HEIMER­DIN­GER, ELSEBETH JOR­GEN­SEN, ANNE SZEFER KARL­SEN, EVE KASK, JOACHIM KOESTER, TATYANA LIBER­MAN, WIEBKE LOEPER, WOL­FGANG PLOGER, ARTURAS RAILA, GATIS ROZEN­FELDS, JOHANNA RYLAN­DER, JARI SILOMAKI, FLORIAN SLOW­TAWA, IRMA STANAITYTE

„What is Important?”

3rd Ars Bal­tica Trien­nial of Photographic Art

Pori Art Museum, Pori, Finlandia

Kolejny przy­stanek 3 edycji Trien­nale Fotografii Krajów Nadbałtyckich. Kuratorzy wystawy: Dorothee Bienert, Lars Gram­bye, Lolita Jablonskiene.

 

15 IX 2004 – 22 IX 2004

JAKUB ADAMEK, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, JACEK CHMIELEW­SKI, MARIUSZ FORECKI, ELŻBIETA JABŁOŃSKA, ANETA GRZESZYKOW­SKA i JAN SMAGA, ŁUKASZ KOROL­KIEWICZ, ZBIGNIEW ROGAL­SKI, SZYMON ROGIŃSKI, DANIEL RUMIAN­CEW, ZOFIA RYDET, PAWEŁ SUSID

„Zasiedzenie. Wystawa o mieszkaniu.”

Galeria Miej­ska Arsenał w Poznaniu

Wystawa towarzysząca obradom XII Ogólnopol­skiego Zjazdu Socjologicz­nego „Polska w Europie: uwarun­kowania i perspektywy” prezentująca próby odpowiedzi na pytanie o kon­sekwen­cje skazania na miej­sce, w którym żyjemy, o to, jak radzimy sobie z unieruchomieniem w epoce powszech­nej mobilności i zmiany. Kurator wystawy: Marek Krajewski.

 

11 IX 2004 – 14 X 2004

RAFAŁ BUJNOWSKI

„Visa. Zmierzch. Muzeum”

Wystawa nowych prac artysty.

 

8 IX 2004 – 30 X 2004

PAUL DE REUS, BRUCE NAUMAN, MARK DION, RICHARD ART­SCHWAGER, PAUL THEK, WERNER REITER, GER­WALD ROC­KEN­SCHAUB, CAROLA DER­TING, MARTIN DAM­MANN, WIL­HELM SASNAL, MAX PEINT­NER, MARTIN BOYCE, SARAH LUCAS, MUNTEAN/ROSENBLUM, SATOSHI FURUI, INES LOM­BARDI, GER­HARD RICH­TER, GORDON MATTA CLARK, REIN­HART WOLF, JOHN WATERS, MELANIE SMITH, HER­BERT HIN­TEREG­GER, ANETA GRZESZYKOW­SKA i JAN SMAGA, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, WALTER PICHLER, ROSEMARIE TROC­KEL, PETER FEND, ANDY WARHOL, GELATIN, ANDREAS SLONIM­SKI, ROBERT SMITHSON

„From Above”

Galerie Georg Kargl, Wiedeń

 

4 IX 2004 – 3 X 2004

AZORRO, HELENE CABEL & aNNE lALAIRE, MAUREEN CONNOR, OSKAR DAWICKI, FUN­DACJA 36.6, ADAM GARNEK, ELLEN HARVEY, AGNIESZKA KALINOW­SKA, GRZEGORZ KLAMAN, DOMINIKA KRECHOWICZ, JACEK NIE­GODA, MONIKA PUDLIS, OLIVER RES­SLER, ALLAN SEKULA, DOMINIKA SKUTNI, MAREK SOB­CZYK, MICHAŁ SZLAGA, TWOŻYWO, ANDRZEJ K. URBAŃSKI, ANIA WIT­KOW­SKA, PIOTR WYRZYKOWSKI

„BHP. Zakładając nową instytucję sztuki na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej”

ul. Doki 1, budynek 145b, Gdańsk

organizacja: Fun­dacja Wyspa Progress; kurator: Aneta Szyłak

Wystawa, kon­feren­cja, warsz­taty, projek­cje wideo i fil­mowe, prezen­tacje i oprowadzanie po wystawie. Cel „BHP” to stworzenie pod­staw fizycz­nej, artystycz­nej i intelek­tual­nej prze­strzeni dla sztuki współczesnej.

 

3 IX 2004 – 3 X 2004

TOMASZ BIER­KOW­SKI, MAREK GLIN­KOW­SKI, RAFAŁ JAKUBOWICZ, KATARZYNA KOZYRA, GRZEGORZ KLAMAN, KAMIL KUSKOW­SKI, ŁÓDŹ KALISKA, ROBERT MACIEJUK, JAROSŁAW MODZELEW­SKI, ROBERT RUMAS, WIL­HELM SASNAL, JERZY TRUSZ­KOW­SKI, ANIA WITKOWSKA

„Signal Box/Nastawnia”

Galeria Sztuki Współczesnej w Katowicach

Wystawa poświęcona sztuce posługującej się w swych nar­racjach znakiem, symbolem.

 

3 IX 2004 – 22 IX 2004

MICHAŁ BUDNY

„Światło”

Galeria Okna, Cen­trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz­dow­ski, Warszawa

Artystał wyznaczył nie­materialny kształt ufor­mowany przez snop wpadającego przez okno światła i odtworzył go w skali 1:1 ze styropianu i szarej tek­tury. Wykonany w ten sposób „odlew” fal świetlnych prze­niesiony został do pozbawionego natural­nego światła wnętrza galerii.

 

28 VI 2004 – 17 IX 2004

RAFAŁ BUJNOWSKI

„Meubles et peintures”

Institut Polonais, 31 rue Jean Goujon, Paryż

Na wystawę złożyły się wybrane projekty Rafała z ostat­nich 3 lat, m.in. „Ostatni zachowany” – replikę etażerki z domu rodzin­nego Karola Wojtyły.

 

22 V 2004, godz. 17.00

CEZARY BODZIANOWSKI

„ruchomości i nie nieruchomości i ru”

Per­for­mance połączony z mikrowystawą oraz kiermaszem.

 

12 V 2004 – 3 VII 2004

ANETA GRZESZYKOW­SKA I JAN SMAGA

„Plan”

Wystawa prezen­tuje dziesięć kom­pozycji powstałych w latach 2001 -2003. Przedstawiają one prywatne miesz­kania widziane z góry, jakby po zdjęciu sufitu.

 

1 V 2004 – 28 V 2004

AGATA BOGACKA, MICHAŁ BUDNY, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, ANETA GRZESZYKOW­SKA i JAN SMAGA, IGOR KRENZ, ZBIGNIEW ROGALSKI

„W domu”

Let­ter­kenny Arts Centre (Irlandia)

 

20 IV 2004 – 25 IV 2004

„Terra Polska”

Kul­tur­brauerei Berlin

 

18 IV 2004 – 20 V 2004

AGATA BOGACKA, MICHAŁ BUDNY, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, OSKAR DAWICKI, SŁAWOMIR ELSNER, RAFAŁ JAKUBOWICZ, TWOŻYWO

„Leichte Arbeit”

Kul­tur­brauerei Berlin

 

24 III 2004, godz. 17.00

„Byliśmy 10 metrów nad ziemią”

Galeria KRONIKA, Bytom, Rynek 26

Wieczór z Magazynem Raster.

 

19 III 2004

“Niezła sztuka”

Telewizja Polsat kręci swój program w Galerii Raster.

 

12 III 2004 – 24 IV 2004

MICHAŁ BUDNY, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, SŁAWOMIR ELSNER, ANETA GRZESZYKOW­SKA i JAN SMAGA, KATARZYNA JÓZEFOWICZ, ROBERT KUŚMIROWSKI, ANNA NIE­STEROWICZ, ZBIGNIEW ROGALSKI

„Puzzle”

griedervon­put­t­kam­mer Berlin

 

12 III 2004

“Niezła sztuka”

Telewizja Polsat kręci swój program w Galerii Raster

 

28 II 2004 – 1 V 2004

PAWEŁ ALTHAMER, ZBYD­NEJ BALADRAN, ERIK BINDER, ATTILA CSORGO, TOM DALE, SŁAWOMIR ELSNER, ADAM KOKESCH, ALENA KOT­ZMANOVA, ELKA KRAJEW­SKA, IGGOR KRENZ i WOJ­CIECH NIE­DZIELKO, MICHAL STRUSS

„Inter Kosmos 2004”

Czy ist­nieje życie na Ziemi?

Wystawa zor­ganizowana dzięki wspar­ciu finan­sowemu Viser­grad Fund w Bratysławie oraz życzliwej pomocy i współpracy: Galerie Display (Praga), Galerii Priestor (Bratysława), Trafo (Budapeszt), Fun­dacji Galerii Foksal (War­szawa), Galerie Neuger­riem­sch­neider (Berlin)
oraz Instytutu Pol­skiego w Pradze.

 

28 II 2004 – 1 V 2004

WIL­HELM SASNAL

„Map Trap”

Projekt powstały specjal­nie dla Świetlicy Sztuki RASTER z myślą o jej specyficz­nej prze­strzeni: „żywe obrazy” ulokowane w zakamar­kach starego wnętrza miesz­kal­nego. Bohaterami „Map Trap” są szkolna mapa Polski i prezydent George W. Bush. Wystawie towarzyszy specjalna, limitowana edycja plakatów.

 

18 II 2004, godz. 18.00

Sesja zdjęciowa dla czasopisma “Monopol”.

 

14 II 2004, godz. 18.00

Promocja książki Agnieszki Drot­kiewicz – “Paris London Dachau”.

 

3 II 2004

„porozmawiajmy dziś o sztuce…”

Zielona Góra

 

24 I 2004 – 21 II 2004

AGATA BOGACKA

„Najkrótsza droga do domu”

Charak­terystyczny kontur, rzeczywistość – rozmywają się, ustępując miej­sca psychodelii, lękom, obsesjom lub „niewinnym” złudzeniom. Wystawa Bogac­kiej zaprezentowała coraz bar­dziej wyrafinowane malar­stwo, nieustająco pod­szyte erotyzmem, którego tematem wciąż pozostaje poczucie braku.

 

———-

2003

———-

21 XII 2003, godz. 18.00

Aukcja fal­syfikatów KAN­TORA, ABAKANOWICZ i NOWOSIEL­SKIEGO oraz ostat­nich sztuk z TTS

 

13 XII 2003, godz. 17.00 – 20.00

IGOR KRENZ

„Zdjęcie z Niedźwiedziem”

 

5 XII 2003 – 23 XII 2003

Targi Taniej Sztuki

 

5 XII 2003 – 23 XII 2003

MICHAŁ BUDNY

Debiutancka wystawa Michała Budnego.

 

12 XI 2003, godz. 15.15

“Czy ist­nieje bohema?” – dys­kusja poprowadzona przez Annę Gruzewską

 

11 XI 2003 – 23 XII 2003

EDWARD DWURNIK

„Do końca, 1973”

W dniu święta niepodległości Raster zaprezentował wystawę poświęconą codzien­nym, nieugiętym zmaganiom Polaków o lepsze życie i lepszy świat. Autor wystawianych prac – serii 20 rysunków i 2 obrazów – to znany polski malarz Edward Dwur­nik (ur. 1943).

 

28 X 2003

MTV Clas­sic w Rastrze. Raster w MTV Classic

 

26 X 2003 – 23 XI 2003

AZORRO, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, MAŁGORZATA JABŁOŃSKA, MARCIN MACIEJOW­SKI, MAGISTERS

„Raster – Aktuelle Kunst aus Polen”

Pac­khof Museum Junge Kunst, Frank­furt (Oder)

 

23 X 2003

ZBIGNIEW ROGALSKI

wywiad dla programu „Trochę Kultury”

 

21 X 2003

Inauguracja akcji „PODAJ KSIĄŻKĘ”

 

IX 2003 – I 2004

ZBIGNIEW ROGALSKI

„Autoportret pod płótnem”

ogólnopol­skie tournee:

5-28 IX 2003 Galeria Arsenał w Białymstoku
4-29 X 2003 Raster w War­szawie
7-30 XI 2003 Galeria BWA w Zielonej Górze
12 XII 2003 – 10 I 2004 Galeria Kronika w Bytomiu

Wystawa naj­now­szych obrazów artysty.

 

24 IX – 18 X 2003

„CZY SZTUKA JEST ŚMIESZNA? Sztuka współczesna w karykaturze”

Wystawa przy­gotowana we współpracy z Muzeum Karykatury w War­szawie, które wyselekcjonowało i udostępniło prace naj­popular­niej­szych pol­skich rysow­ników, m.in. Len­grena, Mleczki, Zahor­skiego, Ziomec­kiego, Kobylińskiego. Pokaz uzupełniały prace z prasy zagranicznej.

 

IX 2003

„BLOK RYSUNKOWY”, czyli inauguracja działalności Świetlicy Sztuki Raster:

od 3 IX 2003

SEBASTIAN ŚLĘCKA

rotacyjna prezen­tacja rysunków

4 IX 2003, godz. 18.00

OSKAR DAWICKI

zaprasza na wernisaż

24, 26, 27 IX 2003, godz. 18.00-20.00

POLA DWURNIK

rysuje książkę

Każdy może zostać jednym z bohaterów książki rysun­kowej o życiu świetlicy sztuki Raster. Dyżury Poli Dwur­nik ze swym blokiem rysun­kowym, na którym rejestrowała zwyczajne-​niezwyczajne osoby i rozmowy.

 

10 IX 2003

PIOTREK SIKORA

sesja zdjęciowa dla magazynu „Twój Styl”

———-

2002

———-

11 XII 2002 – 22 XII 2002

JENNY BAINES, MAGDA BIELESZ, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, OSKAR DAWICKI, SŁAWOMIR ELSNER, SIGGI HOFER, MAŁGORZATA JABŁOŃSKA, MONIKA MAM­ZETA, MIK.MUSIC!, WIL­HELM SASNAL, JADWIGA SAWICKA, ŁUKASZ SKĄPSKI, TWOŻYWO, JULITA WÓJCIK

Targi Taniej Sztuki

Wystawa-​kiermasz prezentująca dzieła sztuki stworzone z myślą o prywat­nym odbiorcy – których sensem jest życie w prywat­nych miesz­kaniach, a nie hiber­nacja w muzeal­nych kolek­cjach. Prace wykonane w limitowanych seriach, dzięki temu tańsze i dostępne dla większej ilości użytkowników.

 

7 XI 2002 – 7 XII 2002

ZOFIA KULIK, MONIKA MAM­ZETA, KATARZYNA GÓRNA, MONIKA WIECHOW­SKA, TOMASZ ZEREK, ARTUR ŻMIJEWSKI

„Aktuelle Fotokunst aus Polen”

Galeria Fotohof, Salzburg

Raster zaprezentował serię specjal­nie opracowanych pocztówek z cyklu „Pozdrowienia z Polski”.

 

25 X 2002 – 30 XI 2002

JENNY BAINES

„Chicken Shop”

Fotografie budek serwujących jedzenie na wynos stały się inspiracją dla stworzenia alter­natyw­nych pamiątek – odwiedzający wystawę w Rastrze mogli wybrać i wziąć do domu modelik fast­foodowej budki do sklejania: swoiste take away – do-it-yourself.

 

9 IX 2002 – 18 X 2002

OSKAR DAWICKI

„POMOCY!”

Pierw­sza prezen­tacja niezwykłych autopor­tretów Oskara Dawickiego.

 

22 VII 2002

Kręcimy fabułę

Zdjęcia do filmu w reżyserii Jacka Nagłowskiego, na motywach książki Wil­helma Sasnala
„Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001”. Specjal­nie na potrzeby filmu zaaranżowany został wernisaż obrazów Agaty Bogac­kiej, która zagrała w filmie epizod wcielając się w rolę Łukasza Gor­czycy (który tym­czasem wyjechał). Michał Kaczyński grał siebie.

 

3 VII 2002

ANNA BLAUTH

Wernisaż „Rowelucji”

Współautorka projektu miej­skiego stolika dla rowerzystów zaprosiła kil­kunastu przyjaciół
i zorganizowała prywatny, powtórny wernisaż Rowelucji (tym razem z winem).

27 VI 2002 – 18 VII 2002

AZORRO, ANNA BLAUTH, CEZARY BODZIANOW­SKI, AGATA BOGACKA, EDWARD DWUR­NIK, DOMINIK GŁĄB, MAŁGORZATA JABŁOŃSKA, ANNA NAŁĘCKA, ZBIGNIEW ROGAL­SKI, WIL­HELM SASNA;, STEFAN STANISZEW­SKI, MICHAŁ SZEW­CZYK, RAFAŁ WÓJTOWICZ

„Rowelucja”

Wystawa “Rowelucja” to część wspólnego przedsięwzięcia kilku środowisk (Federacja Zielonych, Warsaw Car Kil­lers, Galeria Raster, Indepen​dent.pl, „City Magazine”, klub „Aurora”, nnk.​art.pl) na rzecz roz­woju społeczeństwa rowerowego w Warszawie.

 

14 VI 2002

Kon­cert Paula Wirkusa.

Znakomity, minimalistyczny kon­cert na dwa minidiski i mały mikser. Nasz kierow­nik muzyczny Maciora jak zwykle uznał, że był to naj­lep­szy kon­cert w naszej Galerii.

 

23 V 2002 – 8 VI 2002

AZORRO, AGATA BOGACKA, RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, MARCIN MACIEJOWSKI

„Junge Kunst aus Polen. Austel­lung Galerie Raster – Warschau”

Galerie der Markt­gemeinde, St. Johann in Tirol

 

10 V 2002 – 15 V 2002

MAGDA BIELESZ, AGATA BOGACKA, BARTEK FEL­CZAK (belle) i DOMINIK ZACHAR­SKI (nnk), NICOLAS GROSPIERRE, KAROL RADZISZEW­SKI, RAFAŁ SZXCZEPANIAK, RADEK TERESZ­CZUK, TWOŻYWO

„Blok. Osiedle. Mieszkanie”

Galeria Działań, War­szawa
Temat wystawy to życie w bloku, na osiedlu-​blokowisku, ale też blok jako fenomen sam
w sobie.

 

10 V 2002 – 14 VI 2002

YVES BELORGEY

Dwa rysunki przedstawiające frag­menty bloków z War­szawy i Łodzi, w zestan­daryzowanym wymiarze 240 x 240 cm

 

26 IV 2002

Pokaz młodego video z Austrii.

 

9 IV 2002 – 28 IV 2002

MONIKA SOSNOW­SKA i WIL­HELM SASNAL

Galerie Display, Praga

Monumen­talne malowidło ścienne Moniki i zaaranżowana przez Wil­helma scenka ze słynnej kreskówki „Krecik w wiel­kim mieście” były przy­gotowane specjal­nie do prze­strzeni Galerii Display i zrealizowane na miej­scu przez artystów.

 

22 III 2002

Kon­cert Arszyna i Bunia + gościnie BAABA

Gwiazdy pomor­skiej sceny muzycz­nej. Po kon­cer­cie Maciora jak zwykle uznał, że był to naj­lep­szy kon­cert w naszej Galerii.

 

15 III 2002 – 25 IV 2002

SIGGI HOFER

„2002 mile”

Wnętrze Galerii Raster zostało zamienione przez wiedeńskiego artystę w katastrofal­nie zabałaganiony, miesz­kalny pokój, w którym pobrzmiewają odwołania do 11 września.

 

8 III 2002

MAŁGORZATA ŻARCZYŃSKA, OSKAR DAWICKI

Per­for­mance

W wystąpieniu Oskara musieliśmy przeprowadzić z nim wywiad, natomiast per­for­mance Małgorzaty składał się ze wspólnego śpiewania utworu o dzieweczce. Oskar jednocześnie
z występem w Galerii Raster przeprowadził działanie z butem w miniaturowej Galerii Bagatt.

 

22 II 2002

Kon­cert nowozelandz­kiej artystki Sandry Bell

 

8 II 2002

Kon­cert Marcin Gokiel’s Biollante

Marcin Gokieli – śpiew, Kuba 'jak to?’ Orłowski i Raphael Rogiński – gitary, Jurek Łabuda instrumenty elek­tronowo – per­kusyjne. Celem kon­certu było propagowanie walki o uwol­nienie Gaizki Men­diety podstępnie wciągniętego w szpony rzym­skiego Lazio.

 

1 II 2002

AZZORO

Premierowy pokaz filmu „Czy artyście wolno wszystko?” oraz projek­cja filmów:
„Bardzo nam się podoba”, „Hamlet”, „Azorro Standard”.

 

25 I 2002 – 7 III 2002

RAFAŁ BUJNOWSKI

„12 przed­miotów, 150 obrazów”

150 obrazów na 33 metrach kwadratowych, hur­towo i w detalu: cegły, deski, okna, telewizory, tablice szkolne oraz por­trety papieża.

 

21 I 2002

Turecki koncert

Kon­cert słynnego Turka 2/5BZ i poturczeńca Kostul­laha, turec­kie „Gwiezdne wojny” i soft porno, fajka wodna.

 

———-

2001

———-

21 XII 2001

Spo­tkanie wigilijne

Pierw­sza dogrzana impreza w Rastrze – z piecem komodacyj­nym! Spo­tkanie zakończyło się wizytą fotografa z New­sweeka, który obwiązał nas naszym słynnym pomarańczowym światłowodem.

 

7 XII 2001 – 18 I 2002

MAŁGORZATA JABŁOŃSKA

„o:koliczność-o:sobliwość”

Historia obraz­kowa i unikatowa książka pt. „o:koliczność, o:sobliwość”, prezentujące dziw­nie znajomy, acz podporządkowany nieco innym regułom świat.

 

30 XI 2001 – 6 XII 2001

RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, SŁAWOMIR ELSNER, MAŁGORZATA JABŁOŃSKA, JUSTYNA i WOJ­CIECH KUCHAR­CZYKOWIE, MARCIN MACIEJOW­SKI, MAGISTERS, WIL­HELM SASNAL, MACIEJ SAWICKI, MONIKA SOSNOW­SKA, TWOŻYWO, MONIKA ZIELIŃSKA

„Dobro”

Na edycję artystyczną (nakład 30 egz.) pod tytułem „Dobro” złożyły się kameralne prace for­matu A4.

 

23 XI 2001

KOBAS LAKSA

„Strzały”

Kino w galerii! Premierowy pokaz filmu Kobasa Laksy „Strzały”. Na premierę przy­bywa m.in. jedna z kuratorek Manifesta 4 Iara Boub­nova. Pojawiają się również ławki, odtąd ważny rekwizyt animujący życie towarzyskie w galerii.

 

21 XI 2001

BAR­BARA KASPRZYCKA, ZBIGNIEW LIBERA, MAGISTERS

Noc Galeryjna

Kun­st­buro, Wiedeń

 

15 XI 2001 – 18 XI 2001

RAFAŁ BUJ­NOW­SKI, SŁAWOMIR ELSNER, MAŁGORZATA JABŁOŃSKA, BAR­BARA KASPRZYCKA, ZBIGNIEW LIBERA, MARCIN MACIEJOW­SKI, MAGISTERS, PAULINA OŁOWSKA

Targi sztuki „European Perspectives”

Hotel Austrotel, Innsbruck

 

22 X 2001 – 23 XI 2001

MAGISTERS

„Na srebr­nym globie”

Kilkanaście barw­nych fotografii oraz towarzyszący im film wideo przedstawiające młodych ludzi w roli współczesnych syzyfów.

 

5 IX 2001 – 19 X 2001

MARCIN MACIEJOWSKI

„Staram się, żeby dzieci nie widziały takich scen”

Freski na ścianach Galerii Raster układające się w modelową historię „złego żywota” – od poczęcia, przez „trudne dzieciństwo” i nie­udane małżeństwo, po wyrok i więzienie.

 

23 VII 2001 – 31 VIII 2001

SŁAWOMIR ELSNER

„Sławek”

Wystawa fotografii i rysunków.

 

1 VI 2001 – 17 VII 2001

WIL­HELM SASNAL

„Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001”.

Wystawa nowych obrazów i premiera książki Wil­helma Sasnala „Życie codzienne w Polsce
w latach 1999-2001″.

 

24 IV 2001

Otwar­cie Galerii Raster

TOM DALE – instalacja świetlno-dźwiękowa, MARIUSZ MACIEJEW­SKI – żywe rzeźby, MONIKA SOSNOW­SKA – malar­stwo ścienne, MAŁY SZU – muzyka.