Negative Book #18

„Negative Book” roz­grywa się na styku dwóch mediów – fotografii i per­for­mensu. Kolejne, czarno-białe fotografie przedstawiają artystkę w towarzystwie rodziny, w domu, w podróży, na tle krajobrazu. Wszyst­kie te sceny oglądamy w negatywie, jedynie ciało głównej bohaterki zachowuje jasny, „pozytywowy” odcień. Aby osiągnąć ten efekt Grzeszykow­ska poddawała się drobiazgowej charak­teryzacji malując skórę na czarno i odpowied­nio dodając białe cienie. W takiej postaci artystka pojawiała się przed obiek­tywem i zarazem w swoim natural­nym otoczeniu tworząc mimowol­nie poruszający, absur­dalny peformens.

 

Pojęcie negatywu odnosi się tu w oczywisty sposób do tradycyj­nej tech­niki fotograficz­nej, ale dla artystki jesz­cze bar­dziej istotne jest jego szerokie rozumienie jako odwrócenia, zaprzeczenia, negacji. Artystka kon­tynuuje grę ze swoim własnym wizerun­kiem, „znika” w nieokreślonej prze­strzeni pomiędzy real­nym a wir­tual­nym, tożsamym a odmiennym.

 

Zdjęcia z serii „Negative Book” wykonane zostały na przełomie 2012 i 2013 roku w War­szawie oraz Kalifornii.

 Negative Book #15Negative Book #26Negative Book #35Negative Book #37Negative Book #55Negative Book #57Negative Book #65Negative Book #77


Aneta Grzeszykowska
Negative Book

2012/2013
seria 84 fotografii, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 38 x 50 cm każda (w oprawie 46 x 58 cm), ed. 7 + 2 A.P.