Mały człowiek

„Mały człowiek” to pierw­szy obszerny cykl fotograficzny Zofii Rydet, nad którym pracowała w latach 1952-1963. Bohaterami zdjęć wykonanych w Polsce oraz w trak­cie podróży po Europie i Bliskim Wschodzie (Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, Jugosławia, Egipt i Liban) są dzieci, ujęte w kon­wen­cji właściwej fotografii humanistycz­nej. Pogłębione psychologicz­nie por­trety „małych ludzi” są zarazem dokumen­tem pierw­szych powojen­nych dekad i nadziei pokładanej w nowym pokoleniu urodzonym już po holokauście i zakończeniu II Wojny Światowej. Zwieńczeniem cyklu jest album fotograficzny pod tym samym tytułem, opublikowany w 1965 roku w oryginal­nym opracowaniu graficz­nym Woj­ciecha Zamecz­nika. Fotografiom Rydet towarzyszą, wybrane przez nią samą, frag­menty z pism Janusza Kor­czaka, zasłużonego polsko-żydowskiego pedagoga i działacza praw dziecka, który został zamor­dowany wraz ze swoimi pod­opiecz­nymi w hitlerow­skim obozie w Treblince, w 1942 roku.Góralskie dzieci. Z cyklu Mały człowiek, 1961, odbitka żelatynowo-srebrowa, 23.6 × 17.9 cmz cyklu Mały człowiek, 1959, odbitka żelatynowo-srebrowa, 23.7 × 18 cmz cyklu Mały człowiek, 1958, odbitka żelatynowo-srebrowa, 18 × 23.7 cmz cyklu Mały człowiek, 1959, odbitka żelatynowo-srebrowa, 18.1 × 24 cm


Zofia Rydet
Mały człowiek

1952–1963