Działanie artystyczne połączone z koniecznością zarabiania. Po raz pierw­szy zlecona KwieKulik chałtura nie była związana z treściami mar­tyrologicz­nymi ani propagan­dowymi, lecz z reklamą. Artyści zrobili olbrzymią tubę, która praw­dopodob­nie miała reklamować pastę do zębów. Tuba była wykonana z kar­tonu, a następnie pomalowana farbą olejną (budowlaną), tak że jej fak­tura udawała plastik. Grupa osób: Urszula (siostra Kwieka), Zofia Kulik i trzyletni Mak­symilian Dobromierz po raz pierw­szy wykonywali, oprócz Działań materiałowo-przestrzennych, określone gesty wobec tuby: salutowanie, pokłony, stanie na baczność, strzelanie, mycie zębów. Następnego dnia po Działaniu tuba została zabrana przez zleceniodawcę. Pierw­sza publiczna prezen­tacja pracy, wraz z towarzyszącym tek­stem, odbyła się w 1977 roku w ramach wystawy Oosteuropese Con­cep­tuale fotografie zor­ganizowanej przez Tech­nical Univer­sity w Ein­dhoven (Holandia).

 

Opis za: Łukasz Ron­duda, Georg Schol­l­hamer (red.), KwieKulik, wyd. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie, 2013, str. 206

Działania z tubą

42 kolorowe fotografie (druk archiwalny), 30 x 30 cm każda, tuba (karton, emalia), w oprawie, 148 x 40 x 28 cm, ed. 3 + 2 A.P.