KONGRES POLIGRAFICZNY

„Kongres poligraficzny” to wydarzenie pod­czas którego wnikliwie przyglądamy się książkom. Główną jego częścią jest cykl spotkań ze szwaj­car­skimi projek­tan­tami i wydaw­cami książek o sztuce, odbywających się w listopadowe soboty o 17:00. Wykładom towarzyszy rozrastająca się z tygo­dnia na tydzień wystawa, która słowem mówionym i obrazem przybliża tajem­nice współczesnych książek artystycz­nych, ale też prezen­tuje artystyczne manipulacje jakich dokonują na książkach twórcy sztuki naj­now­szej. Częścią wystawy są również archiwalne fotografie ukazujące prak­tyki poligraficzne w czasach późnego PRL-u.

 

zdjęcia PRL

 

Jonas Voegeli, Marco Müller, Win­fried Heinin­ger oraz Urs Lehni prezentują swoje wybrane publikacje wraz ze specjal­nie nagranym odautor­skim komen­tarzem. Szwaj­car­scy projek­tanci w swoich inspirujących, oryginal­nych realizacjach wykorzystują często w nie­kon­wen­cjonalny sposób tradycyjne tech­niki drukar­skie lub wprowadzają nowe, zaawan­sowane tech­nologicz­nie rozwiązania. Na wystawie kon­fron­tujemy je z wyborem zdjęć pra­sowych z lat 70. i 80. XX wieku, dokumentujących codzienną pracę w ówczesnych war­szaw­skich i łódzkich drukar­niach. Pomostem pomiędzy tymi dwoma odległymi cywilizacjami druku są prace graficzne Wil­helma Sasnala, który na początku pierw­szego dziesięciolecia XXI wieku współpracował ze Spółdzielnią Inwalidów Tar­nospin w rodzin­nym Tar­nowie. W realizowanych tam sitodrukach – plakatach, grafikach i książkach autor­skich – Sasnal wykorzystywał ekspresję tech­nologicz­nych ułomności i błędów drukar­skich jako wartość dodaną, zaś specyficzny profil produk­cji i atmos­fera Tar­nop­sinu – zakładu pracy chronionej – były jed­nymi z głównych tematów tych prac.

 

Fotografie Zbigniewa Libery z serii „La Vue” oraz Zbigniewa Rogal­skiego z cyklu „Bajki” eksplorują inny wymiar materii poligraficz­nej. Książki i detale druku stają się tu przed­miotem wizual­nych gier oraz ćwiczeń z polityki widzenia. Z kolei fizyczny ciężar książek dys­kon­tuje Milena Korol­czuk w swojej wystudiowanej fotografii pod znaczącym tytułem „Barykada”.

 

Klamrą spinającą eks­perymenty poligraficzne i artystyczne jest prezen­tacja specjal­nej serii autor­skich teczek Raster Editions; przy­gotowywanych na poły rzemieślniczymi środkami we współpracy z artystami, w limitowanym nakładzie 100 egzem­plarzy każda. Ta zainicjowana równo rok temu seria wydaw­nicza jest – podob­nie jak cały „Kongres poligraficzny” – próbą odnalezienia na nowo wzrokowej, hap­tycz­nej i intelek­tual­nej przyjemności z obcowania ze sztuką i drukiem.

 

Projekt odbywa się dzięki wspar­ciu fun­dacji Pro Helvetia.
Podziękowania dla DDB War­szawa oraz Prze­mka Ostaszew­skiego za pomoc w realizacji wystawy.Wykład Marco MülleraMarco Müller opowiada o "CEAU", książce składającej się z ponad 300 reprodukcji rumuńskich obrazów powstałych na cześć Eleny i Nicolae CeauşescuMarco Müller prezentuje narzędzie do generowania krojów pisma METAFLOPWykład Winfrieda HeiningeraWinfried HeingerRozmowa z Winfriedem HeiningeremPrezentacja teczek Raster EditionsProjekcja Jonasa Voegeliego


KONGRES POLIGRAFICZNY

23.11-7.12.2013

 PRACE NA WYSTAWIE