Trzy wyjątkowe dni ze sztuką. Po raz piąty zapraszamy na Warsaw Gal­lery Week­end. To naj­lep­szy sposób, by poczuć energię naj­bar­dziej dynamicz­nej sceny artystycz­nej w tej części Europy. Siła Warsaw Gal­lery Week­end to przede wszyst­kim siła war­szaw­skich galerii prywat­nych. To one są pierw­szym miej­scem kon­taktu artystów z widownią, one też w pierw­szej kolejności kształtują warszawską scenę artystyczną. Galeria prywatna jako zjawisko jest miej­scem kształtowania nowych idei artystycz­nych. To w niej codzien­nie trwa z jednej strony definiowanie współczesnej sztuki i wytyczanie nowych trendów, z drugiej syn­tezowanie jej w komer­cyjne propozycje oferowane klien­tom i widzom. Stąd nie­ustanna chęć eks­perymen­towania i podej­mowania ryzyka. Kreatywność war­szaw­skich galerii prywat­nych w ciągu ostat­nich lat przełożyła się na wzmoc­nienie pozycji War­szawy jako prężnego ośrodka kul­tural­nego na mapie środkowej Europy.

Warsaw Gal­lery Week­end to ponad 20 wystaw najważniejszych pol­skich i zagranicz­nych artystów różnych pokoleń. Gwiazdy (Piotr Uklański, Robert Kuśmirowski), autorytety (Józef Robakow­ski, Emil Cieślar), klasycy (Mikołaj Smoczyński, Marek Kijew­ski), silna reprezen­tacja średniego pokolenia (Wojtek Bąkowski, Radek Szlaga, Robert Maciejuk, Janek Zamoyski), najgorętsze młode nazwiska (Łukasz Jastrub­czak, Ewa Axel­rad, Mikołaj Moskal), pol­skie debiuty zagranicz­nych artystów (Laurie Kang, Elena Elagina & Igor Makarevich, Dorota Jur­czak) oraz oczywiście Igor Przy­byl­ski. Do tego dys­kusje, per­for­manse, pokazy filmów, a nawet pokaz mody. Jak zwykle, w ostatni week­end września. Dla tych, którzy w świecie sztuki żyją od dawna, i dla tych, którzy dotąd przyglądali mu się z dystansu.

Wstęp na wszyst­kie wydarzenia jest darmowy.

 


25-27.09.2015

WARSAW GALLERY WEEKEND

Wernisaże:

piątek, 25 września 2015, 17:00-21:00

 

Galerie czynne:

sobota-niedziela, 26-27 września 2015, 12:00-19:00

 

 

 

Pełen program: www.warsawgalleryweekend.plPOWIĄZANE