Uniwersytecka galeria sztuki w nowo oddanym do użytku cam­pusie filii New York Univer­sity na przedmieściach Abu Dhabi prezen­tuje wystawę kolek­tywu Slavs and Tatars. Wystawa, przy­gotowana specjal­nie do prze­stron­nych wnętrz galerii, składa się z trzech osob­nych prze­strzeni, a właściwie environ­mentów, wypełnionych różnymi gatun­kowo i tematycz­nie pracami. W pierw­szej części, wyłożonej po sufit różową, puszystą wykładziną dywanową dominuje dźwięk – pięciokanałowa i pięciojęzykowa instalacja oparta na frag­men­tach XI-​wiecznego turec­kiego tekstu, porad­nika dla szlachet­nie urodzonych młodzieńców wiążących swoją przyszłość z polityką (gatunek ten zwany był w średniowieczu „mirrors for princes”) . Druga sala, utrzymana w dyskotekowo-​psychodelicznej aurze, zawiera kolekcję nie­codzien­nych obiektów nawiązujących do form grzebieni (tematyka i sym­bolika związana z układaniem włosów stanowi istotny element literatury „mirrors for princes”) oraz hybrydal­nych rzeźb łączących kształty serca i języka. Zwieńczeniem wystawy jest zaaranżowana w formie her­baciarni biblioteka, w której skład wchodzą oprócz publikacji artystów równiez wybrane przez nich książki z miej­scowej biblioteki uniwer­sytec­kiej. Z okazji wystawy, która jest zwieńczeniem kilkumiesięcznego pobytu rezyden­cyj­nego artystów w Abu Dhabi, ukazała się również nowa książka Slavs and Tatars, zatytułowana oczywiście „Mirrors For Princes”.


WYSTAWY ZAGRANICĄ

Slavs and Tatars w Abu Dhabi

Slavs and Tatars, Mirrors For Princes

 

The NYUAD Art Gallery, Abu Dhabi

 

28.02-30.05.2015