Na tar­gach w Lon­dynie zaprezen­towane zostały m.in. nowe prace Bud­nego z serii Żywica.

 

Dofinan­sowano ze środków Minister­stwa Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego

 

ministerstwo


TARGI SZTUKI

FRIEZE 2012
Michał Budny

POWIĄZANE