Album fotografii Czesława Olszew­skiego jest unikal­nym dokumen­tem kul­tury ostat­niej przed­wojen­nej dekady. To fascynująca podróż do „Warszawy przyszłości” śladami moder­nistycz­nej architek­tury.
Publikacja jest próbą wskrzeszenia doskonałości międzywojennej war­szaw­skiej szkoły architek­tury, ale zarazem jest opowieścią o idealistycz­nym, moder­nistycz­nym spoj­rzeniu. O tym, jak architek­tura tworzy nowy ład prze­strzenny i estetyczny oraz jak fotografia kreuje w nas jego świadomość.
Album zawiera prawie 300 archiwal­nych fotografii przedstawiających wybrane war­szaw­skie gmachy użyteczności publicz­nej, osiedla, apar­tamen­towce, wille i moder­nizowane w latach trzydziestych XX wieku arterie. Wszyst­kie zdjęcia zostały zeskanowane z oryginalnych, szklanych negatywów. O ile to było możliwe, na pod­stawie zachowanych śladów, odtworzone zostało również autor­skie kadrowanie.
Część albumową poprzedzają eseje prof. Marty Leśniakowskiej i Piotra Jam­skiego, specjalistów z Instytutu Sztuki PAN, które przybliżają sylwetkę Czesława Olszew­skiego oraz znaczenie i specyfikę historycz­nej fotografii architektury.

 

 

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa 

logowaw1


seria warszawa


Czesław Olszewski
WARSZAWA NOWOCZESNA


Redakcja: Łukasz Gor­czyca, Piotr Jamski, Michał Kaczyński, Marta Leśniakowska
Projekt graficzny: Michał Kaczyński

Wersja polska:
356 stron, 286 fotografii, 247 x 247 mm, oprawa twarda płócienna
Nakład: 1000
ISBN 978-83-932884-3-4

Wersja angielska:
348 stron, 277 fotografii, 247 x 250 mm, oprawa twarda płócienna
Nakład: 500
ISBN  978-83-932884-2-7

 

Wydawca: Raster, Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, War­szawa 2012

 

Nakład publikacji wyczerpany.