Fotografie Zofii Rydet z cyklu “Zapis socjologiczny” są częścią wystawy przy­gotowanej przez kolumbijską artystkę Carolinę Caycedo. Pokaz, w oryginalny sposób opowiadający o kobiecym zaangażowaniu w życie społeczne i ochronę środowiska, prezen­tuje prace Rydet z kolek­cji muzeum. Z tej współczesnej per­spek­tywy ujawniają one swój jesz­cze jeden ważki wymiar – są dokumen­tem prywat­nych, kobiecych mikroświatów i ukrytego, politycz­nego potencjału, jaki w nich tkwi. Wystawa “Prototypy 03: Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski” trwa do 12 stycz­nia 2020 roku.


WYSTAWY W POLSCE

Zofia Rydet i Carolina Caycedo w Muzeum Sztuki w Łodzi

“Prototypy 03: Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”

 

06.09.2019 – 12.01.2020

 

Muzeum Sztuki w Łodzi

strona wystawy