Wystawa towarzysząca realizacji filmu fabular­nego „Performer” (reż. Łukasz Ron­duda, Maciej Sobieszczański), którego tytułowym bohaterem i odtwórcą głównej roli jest Oskar Dawicki. To po części roz­szerzony plan fil­mowy (z pokazanymi przed­premierowo uryw­kami z filmu i materiałami powstałymi na jego mar­ginesie), po części wystawa retrospek­tywna, a w głębi ducha pożegnanie daw­nego Oskara-​performera i powitanie nowego Oskara – pełnokrwistej postaci fil­mowej i literac­kiej (drugie, poszerzone wydanie książki „W Połowie puste” zastępuje katalog wystawy).

 

Frag­ment noty prasowej:

 

Wystawa składa się z trzech głównych części, prezen­towanych na kolej­nych piętrach galerii: „Cmen­tarz artystów”, „Sztuka i film” oraz „Muzeum Oskara Dawic­kiego”. Już na samym początku mierzymy się więc z doświadczeniem ostatecz­nym. Fil­mowy grób per­for­mera otaczają projekty i modele własnych nagrobków przy­gotowane na jego prośbę przez innych artystów – przyjaciół i znajomych Dawic­kiego. Ta nie­codzienna kolek­cja ukazuje sztukę współczesnych artystów w nieczęsto dziś używanej, eschatologicz­nej perspektywie.

Na kolej­nym piętrze wybrane prace z Kolek­cji Grażyny Kul­czyk zestawione są z fil­mowymi por­tretami per­for­mera. Wskazują one artystyczne tradycje, wobec których staje twórczość Dawic­kiego. To przede wszyst­kim jednak próba kon­fron­tacji różnych artystycz­nych figur „bohatera” – z jednej strony artysty, który uprawiając rodzaj per­for­mansu total­nego staje się postacią literacką i filmową, z drugiej strony zaś klasycz­nej dla sztuk wizual­nych formuły obrazowania ludz­kiej figury: por­tretu, aktu, studium postaci. Obser­wujemy tu proces trans­for­macji postaci w sztuce – od inten­syw­nej materialności i sym­boliki figur malar­skich i rzeźbiarskich do dematerializacji i ulotności bohatera fil­mowego, spełnienia dziecięcego marzenia o wskoczeniu do filmu.

Na najwyższym poziomie galerii znaj­duje się Muzeum Oskara Dawic­kiego – retrospek­tywny przegląd wybranych dzieł artysty ze szczególnym naciskiem na prace o charak­terze autotematycz­nym i autopor­tretowym. To rodzaj lek­tury życia artysty poprzez jego własną sztukę, począwszy od inicjacyj­nego „Projektu reklamowego”, w którym podobizna artysty ukryta została w opracowywanych przezeń dla zarobku drukach komer­cyj­nych, aż po naj­now­sze prace pod znaczącymi tytułami: „19 lat tracenia blasku” i „Por­tret człowieka, który sprzedał kamień ner­kowy swego ojca”.

 


Performer w Starym Browarze

PERFORMER
Wystawa, Film, Sztuka, Życie


galeria Art Stations, Stary Browar, Poznań
18.01-5.05.2013

 

w roli tytułowej: Oskar Dawicki

 

udział biorą: Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer i grupa Nowolipie, Vanessa Beecroft, Edward Dwurnik, Aneta Grzeszykowska, Zofia Kulik, Zbigniew Libera, Jacek Malczewski, Anna Molska, Anna Niesterowicz, Roman Opałka, Zbigniew Rogalski, Wilhelm Sasnal, Zbigniew Warpechowski 


kurator wystawy: Łukasz Gorczyca

 POWIĄZANE