W galerii Instytutu Pol­skiego w Ber­linie Olaf Brzeski zaprezentował wystawę zatytułowaną „Przedsionek”. przygotowaną specjal­nie do tej prze­strzeni we współpracy z izrael­skim kuratorem Ory Dessau oraz swoim pięcioletnim synem Kon­stan­tym. Całość składa się z dwóch prac, które łączy użycie prowizorycz­nego materiału – papieru i tek­tury – ale także potencjalność, zjawiskowość, fantastyczność. Wypełniająca większą część galerii makieta z malowanej na czarno tek­tury opiera się na tricku optycz­nym – oglądana z jed­nego, kon­kret­nego punktu zamienia się w monumen­talny, prze­skalowany cień syna artysty, który zarazem wyznacza przestrzeń tytułowego przed­sionka. Dopełnieniem tej zjawiskowej figury jest kolek­cja równie eks­presyj­nie potrak­towanych masek super­bohaterów wykonanych z papier-​mache. Dopasowane roz­miarem do głowy Kon­stan­tego odwołują się do dziecięcej fan­tazji wcielania się w różne, fan­tastyczne role, ale też wpisują w długą rzeźbiarską tradycję tworzenia masek jako narzędzia zaklinania rzeczywistości i trans­cen­den­cji. Brzeski po raz kolejny, w odmieniony for­mal­nie sposób, eks­ploruje iluzyjną i zwodniczą naturę figuracji, a jednocześnie ciekawie roz­wija wątek autotematyczny wprowadzając do swojej sztuki nowego bohatera – syna Konstantego.


WYSTAWY ZAGRANICĄ

Maski i cienie Brzeskiego w Berlinie

Olaf Brzeski, "Vorraum / Przedsionek / Anteroom"

Polnisches Institut, Berlin

26.11.2015-28.01.2016