Bujnowski w Zachęcie

Wystawa „Maj 2066” to ujęta w trzy rozdziały opowieść o namacal­nym, ale nienatural­nie skon­den­sowanym, doświadczeniu upływu czasu. Wystawę otwiera projek­cja wideo przedstawiająca żwawo gimnastykującego się mężczyznę w białym galeryj­nym wnętrzu. To Włodek, 70-latek o ciele 40-latka, poznany przez artystę w jednej z krakow­skich siłowni.  W kolej­nej sali Buj­now­ski prezen­tuje prace malar­skie, m.in. abs­trak­cyjne tonda i monumen­talne, złożone z 9 blejt­ramów studium nieba. Obrazy te pod­dane zostały specjal­nej procedurze: bezpośrednio po namalowaniu trafiły do specjalistycz­nej komory służącej do badania wytrzymałości materiałów, w której zostały postarzone o 50 lat, a na koniec poddane koniecz­nym zabiegom kon­ser­wator­skim. W trzeciej sali Buj­now­ski wyeksponował dwa samo­chody – dwa egzem­plarze popular­nego modelu Mazdy, wyprodukowane w 1986 roku i zachowane w ideal­nym, fabrycz­nym stanie. Wystawie towarzyszy specjalny katalog zawierający m.in. rozmowę z artystą przeprowadzoną przez kuratorkę Marię Brewińską. Publikacja po wydrukowaniu pod­dana została analogicz­nemu jak obrazy procesowi postarzenia.


wystawy w warszawie

Bujnowski w Zachęcie

Rafał Bujnowski, "Maj 2066"

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa

11.06-21.08.2016

 

kuratorka: Maria Brewińska