MISTER WARSZAWY. ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA LAT 60. XX WIEKU

„Mister War­szawy. Architek­tura miesz­kaniowa lat 60. XX wieku” to zbiór esejów oraz fotografii ukazujących ze współczesnej per­spek­tywy naj­ciekaw­sze osiedla zrealizowane po 1956 roku w War­szawie. Tytuł publikacji nawiązuje do plebiscytu architek­tonicz­nego „Życia Warszawy” na naj­lep­szy dom miesz­kalny. Autorzy artykułów – dr Marek Czapel­ski, Tomasz Fudala, Łukasz Gor­czyca, Agnieszka Skolimow­ska i Maria Sołtys – zwracają uwagę na polityczne, społeczne i historyczno-​artystyczne uwarun­kowania architek­tury miesz­kaniowej PRL-u. Książkę wzbogaca obszerna część albumowa opracowana przez Karolinę Andrzejewską. Zawiera ona pochodzące z epoki zdjęcia fotografów Cen­tral­nej Agen­cji Fotograficz­nej oraz reproduk­cje pocztówek publikowanych przez Biuro Wydaw­nicze „Ruch”, które ukazują architekturę lat 60. w formie zbliżonej do oryginal­nie zamierzonej. To ważne wobec bezlitośnie postępującej dziś degradacji budow­nic­twa socmodernistycznego.

 

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa 

logowaw1
seria warszawa


MISTER WARSZAWY. ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA LAT 60. XX WIEKU

Redakcja: Łukasz Gorczyca, Marek Czapelski
Opracowanie części albumowej: Karolina Andrzejewska
Projekt graficzny: Michał Kaczyński
203 strony, 247 x 179 mm, oprawa twarda płócienna
Nakład: 800
Wydawca: Raster, Warszawa 2012
ISBN: 978-83-932884-6-5
 
 
Nakład publikacji wyczerpany.