ONLINE: – Prze­mek Matecki private Studio, interview: Erik Sikora, artycok.tv KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW INDYWIDUAL­NYCH: – Matecki, BWA, Zielona Góra, 2006 (w językach: pol­skim, angiel­skim) KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW ZBIOROWYCH: – Zielona z Jelenią mylą mi się, Jelenia Góra 2010 – Marian Szpakow­ski – kon­tynuacja. Muzeum Ziemi Lubuskiej, Galeria Nowy Wiek, Zielona Góra 2008. – Past – For­ward, Zabludowicz Art Projects, Londyn, 2008, s. 91 – Raster. L’artista nella rinunicia 2. Trans­fert Gal­lerie Polac­che a Roma 3, Istituto Polacco di Roma, War­szawa, 2008 – Nowe ten­den­cje w malar­stwie pol­skim / New ten­den­cies in polish pain­ting, Galeria Miej­ska BWA, Byd­goszcz, 2006, ss. 64-67 (w językach: pol­skim i angiel­skim) RECEN­ZJE, ARTYKUŁY: – Monika Małkowska, Kto będzie gwiazdą za 10 lat – ran­king subiek­tywny, „Rzeczpospolita” nr 11 (8216), 14 stycz­nia 2009 r., s. 18-19. – Grzegorz Bor­kow­ski, Czy to będzie „jutro” pol­skiej sztuki, 03.01.2009, http://​www.​obieg.​pl/​t​e​k​s​t​y​/5982 – Grzegorz Bor­kow­ski, Bude to zajtrajšok poľského umenia?, przeł. Karol Chmel, „Vlna” nr 36/2008, s. 28-35. – Jakub Banasiak, Obrazy utopione w farbie, „Dziennik. Kultura”, 14.11.2008, s. 42-43. – Jakub Banasiak, Kon­struk­tywista osobny, „Dziennik. Kultura”, 26.09.2008, s. 42-43. – Jakub Banasiak, Pupil, czy niedźwiedzia przysługa, „Krytykant.pl”, http://​krytykant.pl/, 02.03.2007 – Marcin Krasny, Dwóch młodych wybit­nych w Rastrze, „Obieg”, 18.02.2007 – Przemysław Matecki jest naj­lep­szy?, http://​art.​blox.​pl/​2​0​0​7​/​0​1​/​P​r​z​e​m​y​s​l​a​w​-​M​a​t​e​c​k​i​-​j​e​s​t​-​n​a​j​l​e​p​s​z​y​.html, 31.01.2007 – Przemysław Jędrowski, Brzuch malarza, „Arteon”, 1/2007, s. 36 – Stach Szabłowski, Stary mistrz i nowy dziki, „Dziennik”, 16.02.2006, s. 92 KSIĄŻKI: – Jakub Banasiak, Pupil, czy niedźwiedzia przysługa, [w:] Rewolucjoniści są zmęczeni. Wybór tekstów 2006-2008, Otwarta Pracow­nia, Kraków 2008, s. 110 – 113. – Piotr Bazylko, Krzysz­tof Masiewicz, Prze­wod­nik kolek­cjonera sztuki naj­now­szej, Warszawa-​Kraków 2008, s. 160-161. – Tek­stylia bis. Słownik młodej pol­skiej kul­tury, Kraków, 2006, s. 597 TEKSTY I PUBLIKACJE WŁASNE: – „Vlna” nr 36/2008 [okładka] – „Obieg” nr 1-2 (77-78)/2008 [okładka]


Przemek Matecki