Prezen­tujemy zrealizowaną specjal­nie dla Raster Editions serię sitodruków Karola Radziszew­skiego „LOVE”. Grafiki, w trzech warian­tach kolorystycz­nych prezen­towane są na tle zaprojek­towanej przez artystę tapety powielającej motyw prze­wodni całego projektu zaczerpnięty z wydawanego na przełomie lat 80. i 90. zina „Filo” – jed­nego z pierw­szych trzecioobiegowych wydaw­nictw gejow­skich w Polsce. Projekt powstał w ramach prowadzonych przez Radziszew­skiego badań nad pol­skim ruchem gejow­skim w latach 80. i archiwum Ryszarda Kisiela. Punk­tem odniesienia są tu ikoniczne race amerykańskiego Pop artu, słynne „LOVE” Roberta Indiany (1966), war­holow­skie tapety, ale również ich późniejsze, krytyczne trawestacje – „AIDS” kanadyj­skiej grupy Genral Idea (1987).


Raster Editions: KAROL RADZISZEWSKI – LOVE

15.12.2012 - 26.01.2013POWIĄZANE