Najnowszy numer teatral­nego periodyku „Didaskalia” przynosi blok tekstów poświęconych różnym aspek­tom twórczości Oskara Dawic­kiego. Dorota Jarecka w obszer­nym eseju przybliża postać i światopogląd artysty, Piotr Kosiew­ski roz­mawia z Dawic­kim o doświadczeniu fil­mowym i powstającym filmie „Performer”, zaś Joanna Jopek przy­pomina książkę „W połowie puste” i obiera ją za punkt wyjścia do wnikliwej analizy „performatywności negatywnej”. Dawicki, jako „praktyk porażki” wychodzi tu zwycięsko z kon­fron­tacji m.in. z Mariną Abramovič.

Na okładce fotografia z planu filmu „Performer” z Dawic­kim w tytułowej roli.


Z PRASY

Dawicki w DIDASKALIACH