„Tytuł książki odnosi się do wielości i wszechstronności stosowanych przez artystę strategii malar­skich, a przede wszyst­kim do nie­ustan­nie roztrząsanego przez Buj­now­skiego dylematu: na ile praca malarza może być weryfikowana innymi niż tylko artystyczne kryteriami? W ciągu kil­kunastu lat Rafał Buj­now­ski wielo­krot­nie podejmował działania manifestacyj­nie podważające rutynę pracy artysty malarza. Jego malar­stwo ma autoreflek­syjny i per­for­matywny charak­ter, chętnie eks­ploatuje napięcie między obrazem, czyli płaskim przed­miotem zawieszonym na ścianie, a działaniem malar­skim o wymier­nej społecznie jakości”

 

232 strony, 225 x 300 mm

Wersja polska i angielska

Oprawa twarda płócienna i miękka

Nakład: 1000

Wydawca: Fun­dacja Raster, War­szawa, 2013

Publikacja dofinan­sowana ze środków Ministra Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego

Ministerstwo_logo_PL


nowość wydawnicza

Pierwsza monografia Rafała Bujnowskiego już wkrótce w sprzedaży

Już wkrótce do sprzedaży trafi nowa publikacja Rastra: Rafał Bujnowski “Polityka obrazów. Wybrane prace z lat 1999–2013”. Poniżej jej krótka zapowiedź prosto z drukarni.