W swojej oryginal­nej prak­tyce podróżnika, myśliciela, anar­chisty i artysty Janek Simon kon­sekwent­nie testuje możliwości sztucz­nej inteligen­cji. Jego poszukiwania nie są ukierun­kowane na rozwiązanie kon­kret­nego zagad­nienia, wręcz prze­ciw­nie, zmierzają często do spotęgowania kom­plikacji. Przed­miotem jego zain­teresowania są bowiem przede wszyst­kim kwestie post­global­nej i post­kolonial­nej tożsamości uwikłane w codzienne dylematy ekonomiczne, polityczne i kul­turowe. Pracując z współczesnymi algoryt­mami Simon próbuje dokonać tego, co miało być domeną sztuki jesz­cze w epoce nowoczesności: poszerzać pole eks­perymentu i wolności.

 

Wszyst­kie rzeźby z roz­wijanego od 2016 roku cyklu Polyeth­nic są tworzone za pomocą domowej drukarki 3D. Po wydrukowaniu poszczególnych elementów są one składane i sklejane przez artystę, co przy­daje całości odręcznego charak­teru. Figury Simona są fantazją na temat nowego, global­nego folk­loru i potencjału współczesnych tech­nologii D.I.Y. Powstają przez złożenie motywów etnicz­nych z różnych kultur Indii, Afryki, Ameryki Południowej i Europy.

 

Pomysł na rzeźby z serii Polyeth­nic powstał pod­czas jednej z moich podróży do Afryki Zachod­niej – wspomina Simon. – Zorientowałem się, że rzeźby sprzedawane na tar­gach z pamiątkami nie są auten­tyczne. Tak naprawdę stanowią hybrydy posklejane z motywów pochodzących z różnych kultur, czasami bardzo odległych od siebie. […] Pracując z drukarką 3D mimo wszystko mam poczucie używania natural­nego materiału. Przy­pomina to w jakimś sensie rzeźbienie w glinie.

 

W pracach z serii Syn­thetic Folk­lore Simon wykorzystuje opracowany przez siebie algorytm, który na pod­stawie setek tradycyj­nych wzorów tkanin i dywanów generuje całkowicie nowe kom­pozycje. W naj­now­szych pracach z tego cyklu mamy do czynienia z paradok­sal­nym efek­tem głębi uzyskanej w wyniku nałożenia wielu warstw płaskich wzorów. Wielobarwny horror vacui tych wycinanych z pleksi mozaik symuluje dynamikę nie­ustan­nie przyspieszających procesów kul­turowych – radykal­nego zagęszczania i prze­nikania się różnych kodów, aż do uzyskania iluzji otwierania nowych prze­strzeni. Ta per­spek­tywa jest ambiwalentna, nie oferuje stabil­nych kon­kluzji. To raczej współczesny, globalny worteks.

 

Janek Simon (ur. 1977) to jeden z naj­bar­dziej oryginal­nych artystów swojego pokolenia. Jego prace są refleksją na temat zmieniającej się ekonomii i kul­tury w epoce globalizacji. Obiekty i instalacje, które tworzy, mają często wymiar eks­perymen­talny i anar­chistyczny, ilustrują zderzenie naukowych teorii z codziennością. Retrospek­tywna wystawa jego twórczości zatytułowana “Syn­tetyczny folk­lor” (kuratorka Joanna Warsza) była wydarzeniem ubiegłego roku w war­szaw­skim Cen­trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz­dow­ski. Nadchodząca wystawa w Rastrze zbiega się z wydaniem pierw­szej książkowej monografii artysty (wyd. Cen­trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz­dow­ski i Stern­berg Press), którą również polecamy.


wystawa w sieci

Janek Simon
Synthetic Folklore 2.0

23–30.04.2020

 

 

Wystawa jest organizowana w ramach Not Cancelled Warsaw i odbywa się w przestrzeni wirtualnej.

 

www.notcancelled.artPRACE NA WYSTAWIE