Peter Puklus<br>THE EPIC LOVE STORY OF A WARRIOR

Peter Puklus należy do pokolenia artystów, dla których fotografia nie jest trans­parent­nym medium lecz narzędziem obciążonym siecią kul­turowych, artystycz­nych, komer­cyj­nych oraz politycz­nych skojarzeń i zależności. Nie stanowi to jednak o jej ułomności – prze­ciw­nie, artysta świadomie eks­ploatuje te kon­tek­sty jako wartości dodane i obraca je na własną korzyść. Główną sceną jego działania jest najbliższe otoczenie, a pod­stawowym środkiem wyrazu klasyczna z pozoru, studyjna fotografia.

 

Z drob­nych zdarzeń, gestów, chwilowych póz, kon­stelacji przed­miotów lub frag­mentów domowych wnętrz Puklus plecie sugestywne fotograficzne historie. Przewodnią ideą prezen­towanego na wystawie cyklu „The Epic Love Story of a Warrior” jest próba odtworzenia pod­progowo zapamiętanego imaginarium historii XX wieku w scenerii współczesnej, środkowoeuropejskiej rodziny. Tu i teraz, w szczególnej atmos­ferze inten­syw­nie kreowanej polityki historycz­nej, przy­pad­kowa poza może okazać się pomnikiem, błachy przed­miot – rekwizytem Historii. I odwrot­nie. Puklus reżyseruje swoje fotografie z sub­tel­nym poczuciem humoru i dbałością o specyfikę medium fotograficz­nego. Sięga po różne tech­niki i triki fotograficzne, przywołuje klasyczne zadania jak studium aktu czy martwa natura, nasycając cały ten historyczno-​artystyczny elemen­tarz nie­codzien­nym ładunkiem wyobraźni, zmysłowości i intymności.

 

Zbierane i kon­struowane na potrzeby zdjęć obiekty mają często swoje drugie życie – stają się samodziel­nymi dziełami, rzeźbami lub instalacjami i w ten sposób uruchamiają trzeci wymiar fotograficz­nego uniwer­sum Puklusa, a jednocześnie skutecz­nie zacierają granicę między fikcją a rzeczywistością, kreacją a dokumentem.

 

Szczególny urok prak­tyki węgierskiego artysty tkwi w umiejętności budowania chwytliwych wizual­nie, wielowątkowych i wieloznacz­nych obrazów z pod­stawowych, dostępnych w zasięgu ręki elementów, figur i ikonograficz­nych klisz. Intrygującym wprowadzeniem do artystycz­nego kosmosu Puklusa jest jego autorski photobook „Handbook to the Stars”, który można oglądać jak tradycyjną książkę albo – tak jak na naszej wystawie – w postaci oryginal­nej, ściennej mapy wizual­nych skojarzeń i powiązań.

 

 

Peter Puklus, ur. 1980, mieszka i pracuje w Budapesz­cie. Studiował na Uniwer­sytecie Sztuki i Designu im. Moholy-​Nagy (MOME) w Budapesz­cie oraz na École National Supérieur de Création Industrielle w Paryżu. Obec­nie kończy dok­torat z fotografii na MOME. Zwycięzca kon­kursu Renais­sance Photography Prize (2009), laureat m.in. Epson Photo Art Award 2005 na Art Cologne i Grand Prix 8 Fotofestiwalu w Łodzi w 2009 roku.

 

 Wystawa zrealizowana dzięki wsparciu Węgierskiego Instytutu Kul­tury w Warszawie.

 

dedede

 

 Nude dancing with cardboard sheets IV, 2014Eight wooden blocks arranged to form a stairway behind a window, 2014Handbook to the Stars, 2012-2016


Peter Puklus

Peter Puklus


WYSTAWY 2016

Peter Puklus
THE EPIC LOVE STORY OF A WARRIOR

27.08-12.11.2016