OGRÓD RZEŹBY

W ramach pierw­szej edycji rastrowego Ogrodu rzeźby prezen­tujemy program łączący działania per­for­matywne z tradycyj­nymi obiek­tami rzeźbiarskimi. W nowo otwar­tej prze­strzeni można znaleźć między innymi pomnik Gloria Amore Victis Oskara Dawic­kiego. Uroczystego odsłonięcia dzieła dokonał sam autor. Pomnik jest dedykowany ofiarom miłości oraz wszyst­kim nieszczęśliwie zakochanym.  Legenda głosi, że dotknięcie dzieła, może zagwarantować dożywotnie szczęście w miłości.

 

Wśród zieleni Ogrodu rzeźby roz­miesz­czone zostały schnące cemen­towe ubrania, roz­wieszone przez Dominikę Olszowy między drzewami. Obiekty stanowią pozostałość scenografii, która towarzyszyła per­for­man­sowi Clas­sic. Wykreowana przez artystkę sytuacja odwoływała się do prze­strzeni domowej jako miej­sca nacechowanego sprzecz­nymi emocjami: wrażeniem swojskości i strachem, poczuciem ukojenia i duszności.

 

W Ogrodzie rzeźby pod­czas 11. edycji Warsaw Gal­lery Week­end gościła grupa Slavs and Tatars. We współpracy z OP ENHEIM z Wrocławia oraz szefem kuchni Alek­san­drem Baronem kolek­tyw przygotował wyjątkowy brunch, stanowiący połączenie kuchni wrocławskiej, lwow­skiej i tatar­skiej. Wydarzenie stanowiło rozwinięcie badań, jakie Slavs and Tatars prowadzili nad przedwojenną historią wydziału studiów orien­talistycz­nych Uniwer­sytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie oraz powojen­nymi i współczesnymi migracjami między Lwowem a Wrocławiem. Pod­czas brun­chu w Ogrodzie rzeźby zagości stworzony przez kolek­tyw latający balon A Monobrow Manifesto.Slavs and Tatars, brunch zorganizowany przez kolektywSlavs and Tatars, brunch zorganizowany przez kolektywOskar Dawicki, Gloria Amore Victis, dzięki uprzejmości OMIT Rozdroża w LublinieOskar Dawicki, Gloria Amore Victis, dzięki uprzejmości OMIT Rozdroża w LublinieDominika Olszowy, Classic, performanceDominika Olszowy, Classic, performanceDominika Olszowy, Classic, performanceDominika Olszowy, Classic, performance


wystawy 2021

OGRÓD RZEŹBY

01.09 – 30.10.2021

 

Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 12:00–18:00

ul. Wspólna 63

Przejście przez galerię Raster

 

 

 

Projekt finansuje m.st. Warszawa