Nobuyoshi Araki, Aneta Grzeszykowska, Eva Koťátková<br>OBCE CIAŁA

Współczesna kul­tura wizualna trak­tuje ciało jak materiał plastyczny, który można niemal dowol­nie i w miarę potrzeb formować, kształtować, odkształcać i deformować. Wizerunki zebrane na naszej wystawie to szczególny zbiór takich właśnie, pod­danych obróbce ciał – przeważnie kobiecych. Ich nośnikiem jest obraz fotograficzny, częściowo również zmanipulowany.

 

To w większości naj­now­sze cykle prac trójki artystów o ugrun­towanej międzynarodowej reputacji: Love-​Dream, Love-​Nothing Nobuyoshiego Arakiego (2018), Beauty Masks Anety Grzeszykow­skiej (2017), Unlear­ning The Body Evy Koťátkovej (2016), a także wybór z jednej ze star­szych serii Arakiego Cosmosco (1993/1998).

Każde z nich wywodzi się z innej tradycji artystycz­nej i w różny sposób obrazuje w swoich pracach kul­turowe formy poskramiania i kon­troli ciała: oparte na dominacji męskiego spoj­rzenia (Araki), sys­temu społecznego i edukacji (Koťátková) czy zaawan­sowanych prak­tyk kosmetycz­nych (Grzeszykow­ska). Są to wizerunki na swój sposób modelowe, odnoszące się do różnych rodzajów fan­tazji wobec ciała, zarówno erotycz­nych jak i anatomicz­nych, ale też różnych gatunków artystycz­nych: per­for­mansu, sur­realizmu i awangardy.

 

W tym zaawan­sowanym procesie uprzed­miotowienia kobiecego i dziecięcego ciała rodzą się formy hybrydalne, „żywe kolaże”, tytułowe obce ciała. Jest to zarazem proces nie­wolny od przemocy.

Maski kosmetyczne sfotografowane przez Grzeszykowską, które mogą się kojarzyć ze spor­tami walki czy przestępczym kamuflażem, skutecz­nie odkształcają twarz artystki. Szkolna lekcja anatomii na kolażach Koťátkovej okazuje się zaawan­sowanym ćwiczeniem gim­nastycz­nym, które prowadzi do dekon­struk­cji figury ludz­kiej rozumianej jako holistyczna jedność ciała i psyche. Akty Arakiego odwołują się zaś wprost do prak­tyk sek­sual­nych opar­tych na dominacji.

 

Wystawa została skom­ponowana na zasadzie krzywego zwierciadła. Męskie fan­tazje odbijają się w krytycz­nym kobiecym spoj­rzeniu, a paradoksalną figurą spinającą te różne kul­turowo per­spek­tywy jest postać znanej pol­skiej modelki, bohaterki naj­now­szych fotografii japońskiego artysty.

 Aneta Grzeszykowska, Beauty Mask, 2017, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, pozłacana oprawa, 43 x 31,5 cm, 60,5 x 49 x 2 cm w oprawieEva Koťátková, Unlearning the body, 2016, kolaż, 29,7 × 21 cm. Dzięki uprzejmośc artystki i galerii Meyer RieggerNobuyoshi Araki, Cosmosco, 1996/1998, odbitka żelatynowo-srebrowa, 40,6 x 30,8 cm (papier 43,1 x 35,4 cm)


wystawy 2018

Nobuyoshi Araki, Aneta Grzeszykowska, Eva Koťátková
OBCE CIAŁA

26.05-04.08.2018

ZOBACZ TEŻ:

PRACE NA WYSTAWIE