Michał Budny </br>KORONA

Wobec prac Michała Bud­nego nie­zmien­nie stajemy zdumieni ich szlachetną, powściągliwą siłą skumulowaną w prostych, natural­nych gestach, materiałach i kształtach. Naj­now­sza wystawa w odmienionej formie roz­wija pod­stawowe wątki prak­tyki tego nie­codzien­nego artysty – mierzenie się z materią i przestrzenią, z emocjami i architekturą. W przeciwieństwie do “Żywicy” z 2012 roku, która rozgrywała się na powierzchni ścian, tym razem artysta proponuje prze­strzenne obiekty w muzeal­nej skali, jakby wyrysowane grubą linią, o wyraźnej, dominującej wnętrze galerii materialności. Wszyst­kie je łączy uderzająca manifestacyjność, dobitność i bezkompromisowość. “Korona” to precyzyjna kom­pozycja, w której poszczególne obiekty korespondują ze sobą i nawzajem prowokują.

 

Naturą prac Bud­nego jest ambiwalen­cja; tak i w tym wypadku mamy do czynienia z umiejętnie prowokowaną iluzją. Ciężkie z pozoru belki o zwęglonej powierzchni są w istocie puste w środku. Abs­trak­cyjny język stosowanych przez artystę form jest pełen aluzji do pod­stawowych gestów i znaczących kształtów – jak tytułowa “Korona”ale zarazem służy uwal­nianiu obiektów od prostolinij­nej celowości.

 

Pojęciem dys­kutowanym przez Bud­nego w trak­cie pracy nad wystawą była siła – czasem nie­spodziewana i trudna do poskromienia, ale i fascynująca, wywierająca presję, kształtująca. Przyglądając się poszczególnym obiek­tom można dostrzec ów deter­ministyczny rys, wyczuć obecność nieokreślonej, zewnętrznej ener­gii, która je uformowała, nie stroniąc przy tym od aktów prze­mocy – cięcia czy opalania. Fizyczność, masywność, momen­tami wręcz mocarność to cechy nowych prac Bud­nego; jego emocjonalna odpowiedź na materialną kondycję współczesności, a przede wszyst­kim jej zmieniający się klimat społeczny i polityczny.

 

Mijający rok 2015 był dla Michała Bud­nego szczególnie inten­sywny. Zrealizował m.in. instalację w Union Station w Toronto (w ramach projektu Villa Toronto), wspólny projekt z czeskim artystą Jaromírem Novotným w Ostrawie oraz wystawy indywidualne: w berlińskiej galerii Nor­den­hake, a przede wszyst­kim w Saar­land­museum w Saarbrücken. Przy okazji tej ostat­niej ukazała się “Żywica” – nowa książka poświęcona twórczości artysty (dostępna w Rastrze).

 


WYSTAWY 2015/2016

Michał Budny
KORONA

28.11.2015-23.01.2016

ZOBACZ TEŻ:

PRACE NA WYSTAWIE