Błażej Pindor <br />PAŁAC LX

Sześćdziesiąt lat od ukończenia budowy war­szaw­skiego Pałacu Kul­tury i Nauki ten szczególny obiekt architek­toniczny pozostaje nie­prze­nik­nionym zjawiskiem estetycz­nym. Projekt fotograficzny Błażeja Pin­dora zrealizowany na potrzeby książki Wal­demara Baraniew­skiego „Pałac w Warszawie” jest pierwszą poważną próbą artystycz­nej inter­pretacji prze­strzeni wokół i wewnątrz Pałacu. Jego punk­tem wyjścia były fotografie z lat 50. XX wieku, przede wszyst­kim autor­stwa Zbyszko Siemaszki i Zdzisława Wdowińskiego, które – dys­trybuowane w ser­wisach agen­cji fotograficz­nych jak i na pocztówkach, w czasopismach czy albumach krajoznaw­czych – ustanowiły na kilkadziesiąt lat kanon obrazowania architek­tury cen­tral­nego gmachu powojen­nej War­szawy. Do tych klasycz­nych ujęć Pindor nawiązuje posługując się zbliżoną techniką – zdjęcia powstały na czarno-białych negatywach w for­macie 4×5 cali, latem i wczesną jesienią 2014 roku. Jednak metoda i sens pracy Pin­dora są radykal­nie odmienne i opierają się na dekon­struk­cji dotych­czasowego spo­sobu reprezen­tacji. Przybliżając się do Pałacu i przemierzając jego wnętrza, fotografa interesują jednak nie tyle ogólnikowe widoki, co znaczące detale, rysun­kowa drobiazgowość, materiałowa szczodrość i zasakakująca płaskość pałacowych wnętrz. Przede wszyst­kim zaś istotą fotografii Pin­dora jest analiza relacji, w jaką wplątuje widza ta architek­tura – dominująca, prze­skalowana, skupiona sama na sobie i dekoracyjna ponad miarę, a jednocześnie w specyficzny sposób surowa i uwodząca.

 

Spośród ponad 200 wykonanych fotografii w książce opublikowanych zostało 90. Na wystawie w Rastrze prezen­tujemy autor­ski wybór 12 powiększeń, które tworzą kolekcjonerską tekę w limitowanej edycji. Zdjęcia te reprezentują naj­bar­dziej charak­terystyczne i symp­tomatyczne frag­menty architek­tury Pałacu, a jednocześnie są propozycją nowej formuły obrazowania i emanacją charak­terystycz­nego, celującego w per­fek­cjonizm stylu Pin­dora. Fotografia architek­tury jest w jego wykonaniu narzędziem nie tyle dokumen­tacji, co rein­ter­pretacji. Przed­miotem dys­kusji są tu zarazem właściwości organizującej naszą przestrzeń architek­tury, jak i tradycja nowoczesnej fotografii.

 

Istotną częścią prezen­tacji w Rastrze jest również jej autor­ska aranżacja i eks­ponowana w witrynie galerii gazetka ścienna.

 

Błażej Pindor (ur. 1973) studiował architekturę na Politech­nice War­szaw­skiej i fotografię na FAMU w Pradze. Ostat­nio zrealizował kilka projektów fotograficz­nych poświęconych moder­nistycz­nym tradycjom pol­skiej architek­tury i dizajnu, m.in. „Rewizyta u Romualda Gutta” (2013-2014) i „Obiekty i pozy” (2014). 


wystawy 2015

Błażej Pindor
PAŁAC LX

07.02-28.03.2015