WARSAW GALLERY WEEKEND </br> 27-29.09.2013

W imieniu war­szaw­skich galerii i fun­dacji sztuki współczesnej zapraszamy bardzo ser­decz­nie na kolejną, trzecią już edycję
WARSAW GAL­LERY WEEK­END
która odbędzie się w dniach 27-29 września 2013 r.

Będzie nam nie­zmier­nie miło gościć Państwa na otwar­ciach specjal­nie przy­gotowanych przez nas wystaw oraz licz­nych wydarzeniach towarzyszących m.in. spo­tkaniu z ze znanymi europej­skimi kolek­cjoner­kami, panelu dys­kusyj­nym poświęconym war­szaw­skiej scenie artystycz­nej, zajęciach dla najmłodszych widzów. W tegorocz­nym programie wystaw dominują indywidualne wystawy naj­ciekaw­szych pol­skich artystów kilku generacji. Nasze grono powiększyło się też o nowe galerie, a program obej­muje także specjalne pokazy i wydarzenia w najważniejszych war­szaw­skich instytucjach: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Cen­trum Sztuki Współczesnej, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.

fot. Zuza Krajew­ska i Bartek Wieczorek


WARSAW GALLERY WEEKEND
27-29.09.2013

Trzecia edycja Warsaw Gallery Weekend odbędzie się w dniach 27-29 września 2013 r. Po raz kolejny najlepsze warszawskie galerie zapraszają na uroczyste, wspólne wernisaże i specjalnie przygotowane wystawy. W ramach programu towarzyszącego będą miały miejsce spotkania z artystami, galerzystami i kolekcjonerami, imprezy i koncerty.

 

www.warsawgalleryweekend.pl