„Przygody na bez­lud­nej wyspie” Macieja Sieńczyka – trzeci tom jego niezwykłych opowieści obraz­kowych – doczekały się anglojęzycznej edycji. Specjalizujące się w komik­sach z Europy Cen­tral­nej wydaw­nic­two Cen­trala , które roz­poczyna właśnie działalność na rynku brytyj­skim, opublikowało „Adventures on a Desert Island” w tłumaczeniu Ewy Lipińskiej. Album ma format A4, co stanowi istotne ulepszenie względem pol­skiego oryginału i uwypukla walory plastyczne kom­pozycji Sieńczyka. 

Opiniotwórczy magazyn „Art Review” opublikował w numerze październikowym dwie całostronnicowe plan­sze Sieńczyka wraz z krótkim tek­stem poświęconym artyście (zob. str 166-168), co stanowi obiecujący początek sieńczykowej kam­panii melan­cholii na ziemiach Zjed­noczonego Królestwa.


Z WIEL­KIEGO ŚWIATA

Sieńczyk po angielsku