1000 prac na papierze Edwarda Dwur­nika znalazło się na uruchomionej właśnie inter­netowej plat­for­mie Katalog Prac Edwarda Dwur­nika. Udostępnione materiały stanowią przekrój przez ponad 50 lat twórczości artysty. Znajdują się wśród nich rysunki, kolaże i grafiki wykonane w różnych tech­nikach warsz­tatowych. Większość z nich poza pracownią artysty nigdy nie była prezen­towana publicznie.


Na plat­for­mie można znaleźć zarówno pojedyn­cze prace, jak i cykle rysun­kowe, stworzone przez artystę w latach 1964-2018. Użytkownicy katalogu mają możliwość przeglądania całego zasobu wraz z opisami prac dotyczących daty powstania, tech­niki wykonania, wymiarów i innych szczegółów związanych z dziełem.

 

Fun­dacja ma dostęp do około 8600 prac na papierze Edwarda Dwur­nika. Bardzo się cieszę, że dzięki mozol­nej pracy zespołu Fun­dacji możemy już udostępnić publiczności ich pierwszą część, ponieważ te rysunki, kolaże i grafiki znacz­nie poszerzają dotych­czasowy obraz twórczości Taty. Mam nadzieję, że dostarczą one fascynującego materiału do badań nad polską sztuką powojenną i lep­szego zro­zumienia procesów społecznych, których była częścią – mówi Pola Dwur­nik, założycielka Fun­dacji Edwarda Dwurnika.

 

Za realizację projektu odpowiada zespół Fun­dacji Edwarda Dwur­nika: Apolonia Dwur­nik, Daniel Ożga i Ivanka Ber­chak. Dedykowane oprogramowanie do archiwizacji oraz platformę do prezen­tacji przygotowała Dorota Wit­kow­ska. Pracow­nicy Fun­dacji zostali prze­szkoleni przez eks­perta w zakresie digitalizacji obiektów dziedzic­twa kul­turowego Andrzeja Daniluka. Realizację katalogu wsparły Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem i Mazowiec­kie Cen­trum Sztuki Współczesnej „Elek­trow­nia” w Radomiu, które udostępniły swoje zbiory muzealne. Mecenasem projektu jest Artur Dela, a part­nerami Galeria Raster i Fujifilm Poland Sp. z o.o.

 

Projekt dofinan­sowano ze środków Ministra Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego pochodzących z Fun­duszu Promocji Kul­tury – państwowego fun­duszu celowego.Katalog Prac Edwarda Dwur­nika na papierze 


Prace na papierze Edwarda Dwurnika dostępne w sieci

Prace na papierze Edwarda Dwurnika dostępne w sieci