Po 23 latach dyrek­torowania targom sztuki Liste w Bazylei, ich współzałożyciel, Peter Bläuer, ogłosił odejście na emeryturę. Nowy dyrek­tor wybrany zostanie w sierp­niu 2018 roku, a do tego czasu tar­gami zarządzać będzie fun­dacja non-​profit.

 

Targi sztuki Liste są dla nas szczególnie ważne – gdy braliśmy w nich udział po raz pierw­szy, nie mieliśmy jesz­cze właściwie pojęcia o komer­cyj­nym aspek­cie prowadzenia galerii. Rynek sztuki w War­szawie dopiero się wówczas kształtował; nie mieliśmy gdzie zdobywać doświadczenia w prowadzeniu galerii, uczyliśmy się wszyst­kiego sami, wraz z naszymi artystami.
Dlatego też szczególnie pamiętamy rok 2004 i nasz pierw­szy udział w Liste. Byliśmy uwiedzeni atmosferą targów: tak bliską nam samym swobodą, poczuciem humoru i serdecznością. Byliśmy też zszokowani olbrzymim zain­teresowaniem, jakim cieszyli się reprezen­towani przez nas artyści; pozytyw­nie zaskoczeni świetnym kon­tak­tem z międzynarodowymi kolek­cjonerami i bezpośredniością relacji, jakie nawiązywaliśmy tego lata w Bazylei. 
 
Targi te od samego początku były dla nas olbrzymią inspiracją artystyczną i platformą do roz­wijania międzygaleryjnych przyjaźni, które przerodziły się w wiele wystaw i projektów – to właśnie m.in. nasz międzynarodowy projekt Villa wynikł ze znajomości nawiązanych na Liste.
 
 
Parząc dziś wstecz na nasze pierw­sze kroki w świecie sztuki stawiane w Bazylei, widzimy wyraźnie w jak dużym stop­niu wpłynęły one na ukształtowanie się naszej wizji galerii – jako instytucji, która łączy w sobie międzynarodowy program i zasięg działania z aktyw­nym współtworzeniu lokal­nej sceny artystycz­nej. Dziękujemy Peterowi za zaszczepienie w nas tej wizji oraz za pracę, którą wkładał w targi Liste przez tyle lat. Cieszymy się, że możemy być częścią ich historii.


Nasze pierwsze stoisko na targach Liste w 2004 roku


targi sztuki

Pożegnania i podziękowania w Bazylei