Na tar­gach LISTE 2019 Raster prezen­tuje ostat­nie prace swoich artystów, skupiające się na temacie płynnej tożsamości człowieka w kontekście cyfrowego wizerunku i analogowego rzemiosła.

Dominika Olszowy, która we wrześniu będzie miała swoją pierwszą indywidualną wystawę w galerii, zaj­muje się prze­powied­niami, wróżbami oraz ekonomiami doczesnego kom­fortu i wiecz­nego odpoczynku. Tworzy obiekty, instalacje, per­for­manse, animacje i scenografie teatralne, które nawiązując do sur­realistycz­nego imaginarium, układają się we współczesne, post­humanistyczne opowieści uwodzące poczuciem humoru.

W wieloznacz­nych obrazach z serii “Ostatni dzień lata” Rafał Buj­now­ski drąży temat polityki światła i iluzji malar­skiej w kontekście koloru ludz­kiej skóry.

Seria rzeźb „Polyethnic”, wydrukowanych przez Janka Simona na domowej roboty drukarce 3D, przed­stawia figury zlepione z motywów etnicz­nych Indii, Afryki, Ameryki Południowej, Europy i Polski. Przed­rostek poly-, pochodzący ze starożytnej greki, oznacza mnogość i wielość; ethnic – przynależność do pewnej grupy kul­turowej, społeczności czy nacji. Rzeźby dekonstruują kon­cep­cje tożsamościowe, które są tylko pozor­nie homogeniczne, a w istocie powstają w złożonych sym­bolicz­nych i kul­turowych procesach, nie­prze­rwanie kon­struowanych i negocjowanych.

Intymne w swojej skali obrazy Michelle Raw­lings są studium współczesnej kul­tury wizual­nej widzianej z per­spek­tywy kobiecej i dziewczęcej. Raw­lings interesuje zderzenie tradycyj­nego medium malar­skiego i moder­nistycz­nego języka abs­trak­cji z rzeczywistością cyfrową: strukturą pik­seli i dynamiką mediów społecznościowych. Jej prace łączą w sobie lekkość wir­tual­nych obrazów z fetyszystyczną jakością materii, kanon historii sztuki ze spontaniczną i wyrywkową naturą instagramowych profili nastolatek.


targi sztuki 2019

LISTE 2019

Raster na LISTE Art Fair Basel
Rafał Bujnowski, Dominika Olszowy, Michelle Rawlings, Janek Simon


11–16.06.2019
www.liste.ch

 

Burgweg 15
CH-4058 BazyleaPOWIĄZANE