Paweł Dunin-Wąsowicz, autor pomnikowej “Wid­mowej biblioteki”, zestawił w jednym tomie wszystko co do tej pory literaci zmyślili na temat stolicy Polski. Ze swojej, wydaw­niczej strony, postanowiliśmy dopełnić tego total­nego dzieła wizual­nym appen­dik­sem przedstawiającymi kilka naj­bar­dziej sugestyw­nych architek­tonicz­nych i artystycz­nych fan­tazji na temat Warszawy.

Moja War­szawa fan­tastyczna składa się z trzech części. W pierw­szej omówiłem w miarę chronologicznie obecność War­szawy w pol­skiej fan­tastyce trzech okresów – przedwojennym, PRL-owskim i po 1989 r.; wobec bogac­twa naj­now­szej twórczości, dzieląc ją dalej gatunkowo na fantastykę przyszłościową, historie alter­natywne, fan­tasy oraz osobno wydzielając komiks. W drugiej części zamieściłem pięć szkiców problemowych, w których przyglądałem się Pałacowi Kultury i Nauki, tram­wajom, żydowskim mieszkańcom miasta, klimatowi oraz potworom. Książkę zamyka najkrótsza część trzecia stanowiąca alfabetyczny spis wykrytych przeze mnie fikcyjnych ulic, placów, dziel­nic i budowli w znanych mi fan­tastycz­nych Warszawach.

Paweł Dunin-Wąsowicz (frag­ment wstępu)

 


seria warszawa


Paweł Dunin-Wąsowicz
WARSZAWA FANTASTYCZNA


Projekt graficzny: Michał Kaczyński
284 strony + tablice ilustrowane, 246 x 175 mm, oprawa twarda płócienna
Nakład: 1500

Wydawca: Raster, Warszawa 2010
ISBN 978-83-916439-8-3