Waldemar Baraniewski <br /> PAŁAC W WARSZAWIE

Gdzie leży Plac Defilad? Skąd się wziął Pałac Kul­tury? To pytania nie tylko o dominujący cen­trum War­szawy gmach, ale też o jego urbanistyczne otoczenie, o los, funkcję i sym­boliczne znaczenie dużej części stołecznego śródmieścia. Jed­nego od drugiego, Pałacu od miasta, mimo okalającej go do dziś pustki, oddzielić się nie da.

Książka jest wynikiem wielolet­nich badań prowadzonych przez profesora Wal­demara Baraniew­skiego, które zainicjował jesz­cze w latach 80. XX wieku. Przybliża charak­terystyczne cechy architek­tury i frag­menty historii jed­nego z naj­bar­dziej niezwykłych obiektów, jakie powstały kiedykol­wiek na pol­skich ziemiach. Zarazem opowiada o losach ścisłego cen­trum War­szawy – od wojen­nych zniszczeń, aż po współczesne debaty na temat przyszłej zabudowy otoczenia Pałacu Kultury.

Część albumowa książki, autor­stwa Błażeja Pin­dora, jest pierwszą tak wnikliwą pod względem artystycz­nym próbą fotograficz­nej inter­pretacji prze­strzeni wokół i wewnątrz Pałacu. To błyskotliwa analiza relacji w jaką wplątuje widza ta architek­tura – dominująca, prze­skalowana, skupiona sama na sobie i dekoracyjna ponad miarę, a jednocześnie w specyficzny sposób surowa i uwodząca.

 

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa 

logowaw1

 


SERIA WARSZAWA


Waldemar Baraniewski
PAŁAC W WARSZAWIE


Autor: Waldemar Baraniewski

Fotografie: Błażej Pindor

Redakcja: Łukasz Gorczyca, Katarzyna Szotkowska-Beylin

Projekt graficzny: Michał Kaczyński

Wydawca: Raster, Warszawa 2014

232 strony, 195 x 305 mm, oprawa twarda płócienna

Nakład: 1000

ISBN 978-83-938244-3-4

 

 

Publikacja powstała przy współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie