SZYJA. AWANGARDA I ALKOHOL

Publikacja „Szyja. Awan­garda i alkohol” opowiada o losach pol­skiej sztuki powojen­nej z przy­ziem­nej per­spek­tywy; nie przez pryzmat wiel­kich idei artystycz­nych, ważnych dzieł, wydarzeń czy nurtów, lecz przez bliższe spoj­rzenie na rolę alkoholu w tworzeniu sztuki i w życiu artystów.

 

Swoimi doświadczeniami w roz­mowach z Łukaszem Gorczycą oraz Łukaszem Rondudą podzielili się artyści: Woj­ciech Bąkowski, Krzysz­tof Bed­nar­ski, Jerzy Bereś, Rafał Buj­now­ski, Oskar Dawicki, Edward Dwur­nik, Paweł Jarodzki, Leszek Knaflew­ski, Józef Robakow­ski, Adam Rzepecki, Wil­helm Sasnal, Marek Sob­czyk, Zbigniew War­pechow­ski i Ryszard Waśko.

Frag­ment wywiadu z Wil­hel­mem Sasnalem dostępny jest do prze­czytania na por­talu dwutygo​dnik.com


WYWIADY Z ARTYSTAMI


SZYJA. AWANGARDA I ALKOHOL

Autorzy: Łukasz Gorczyca i Łukasz Ronduda

134 strony, 210 x 148 mm

Wydawca: Raster

ISBN 978-83-946849-6-9