POLITYKA OBRAZÓW. Wybrane prace z lat 1999-2013

Album prac Rafała Buj­now­skiego – jed­nego z najważniejszych i naj­bar­dziej znanych na świecie pol­skich malarzy współczesnych. Ponad 130 obrazów i innych dzieł wybranych z 15 lat twórczości, staran­nie zreprodukowanych i opatrzonych subiek­tyw­nymi komen­tarzami krytyków, kuratorów, humanistów, kolek­cjonerów i artystów.

Tytuł książki odnosi się do wielości i wszechstronności stosowanych przez artystę strategii malar­skich, a przede wszyst­kim do nie­ustan­nie roztrząsanego przez Buj­now­skiego dylematu: na ile praca malarza może być weryfikowana innymi niż tylko artystyczne kryteriami? 

 

Książkę otwiera „Autoportet” namalowany w 2004 roku, którego zdjęcie posłużyło artyście jako oficjalna fotografia pasz­por­towa dołączona do wniosku o wizę amerykańską. Ta jedna z naj­bar­dziej znanych prac Buj­now­skiego ukazuje wyjątkowość jego malar­stwa, które łączy w sobie wyrafinowane efekty for­malne i niepokojącą, nieobojętną politycz­nie aurę.

O pracach Buj­now­skiego na łamach książki wypowiadają się m.in. Christian Boros, Adam Budak, Marek Krajew­ski, Marcin Maciejow­ski, Lynda Morris, Joanna Myt­kow­ska, Maria Anna Potocka. Monika Szewczyk.

Album ukazuje się w dwóch wer­sjach językowych – pol­skiej i angiel­skiej – oraz dwóch rodzajach oprawy: miękkiej (z trzema różnymi wer­sjami okładki) i twardej.

 

Publikacja dofinan­sowana ze środków Ministra Kul­tury i Dziedzic­twa NarodowegoMinisterstwo_logo_PLDo wydania książki w miękkiej oprawie zostały zaprojektowane 3 różne okładki

Wydanie w twardej oprawie
Monografia Rafała Bujnowskiego


POLITYKA OBRAZÓW. Wybrane prace z lat 1999-2013

 

Koncepcja i układ książki: Łukasz Gorczyca i Michał Kaczyński

Projekt Graficzny: Michał Kaczyński

Redakcja i teksty odredakcyjne: Łukasz Gorczyca

232 strony, 225 x 300 mm

Wydawca: Raster, Warszawa 2013

ISBN 978-83-938244-7-2 (wersja polska)

ISBN 978-83-938244-2-7 (wersja angielska)

 

Spotkania promocyjne:
Kraków - MOCAK, 27 marca, godz. 18.00
Warszawa - MSN, 1 kwietnia, godz. 18.00
Białystok - Arsenał, 4 kwietnia, godz. 17.00