LOVE BOOK

Przy pierw­szym kon­tak­cie ze sztuką Anety Grzeszykow­skiej trudno uniknąć swoistego efektu powierzch­niowego – narzucającego się prze­konania, że istota tych prac tkwi w ich zewnętrznej war­stwie oraz że wzrok jest uprzywilejowanym zmysłem ich recep­cji. Jednak nic bar­dziej myl­nego: dopiero po chwili musimy zdać sobie sprawę, że prak­tyka artystyczna Grzeszykow­skiej nie ma w sobie wiele z post­moder­nistycz­nej zabawy obrazami (nawet w jej krytycz­nym rozumieniu), lecz że jest pod­szyta czymś ciem­niej­szym, jakimś niepokojącym pęknięciem każącym szukać sensu nie na samej powierzchni obrazów, ale właśnie w miej­scach jej nieciągłości, tam gdzie owo pod­szycie ujaw­nia swoją obecność, naznaczając ich zmysłową naoczność piętnem niesamowitego.

 

Krzysz­tof Pijar­ski (frag­ment eseju z książki)
Aneta Grzeszykowska
LOVE BOOK

Koncepcja książki: Aneta Grzeszykow­ska
Teksty: Krzysz­tof Pijar­ski, Walter Seidl
Projekt graficzny: Michał Kaczyński
144 strony, 300 x 244 mm, oprawa miękka
Nakład: 700 + 150 numerowanych i sygnowanych egzem­plarzy w twar­dej oprawie, w tym 30 z oryginalną fotografią artystki

Wydawca: Raster, Warszawa 2011
ISBN 978-83-932884-1-0