KwieKulik wielo­krot­nie — w różnych kon­tek­stach i kon­figuracjach – prezen­towali projek­cje Odmiany czer­wieni i Droga Edwarda Gierka. Pierw­sza z nich składała się z dziesiątek slajdów ze zgromadzonej przez KwieKulik dokumen­tacji nowej sztuki, m.in. z własnych Działań i współdziałań. Na jednym ekranie były pokazywane slajdy, które zawierały jakiś element czer­wieni (np. materiał, napis, przed­miot itp.), pojawiający się w różnych kon­tek­stach. Z kolei projek­cja Droga Edwarda Gierka składała się z reproduk­cji pierw­szych stron gazet z 1971 roku. Tuż po krwawych wydarzeniach gru­dniowych w 1970 r., które spowodowały zmiany polityczne w Polsce, w gazetach pełno było zdjęć nowego pierw­szego sekretarza PZPR, spotykającego się niemal codzien­nie z reprezen­tan­tami różnych środowisk, głównie z delegacjami robot­niczymi, w coraz to innych miej­scach kraju.

                                                     

W 2005 r. Zofia Kulik wykonała cyfrową wersję projek­cji, łączącą poprzed­nie wersje, która liczy dwa razy po 136 slajdów. Wszyst­kie slajdy z czerwienią pochodzą z lat 1970–72.

 

Opis za: Łukasz Ron­duda, Georg Schol­l­hamer (red.), KwieKulik, wyd. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie, 2013, str. 100

Odmiany czerwieni / Droga Edwarda Gierka

1971 zdigitalizowane w 2005, dwuekranowa projekcja slajdów, HD, 2 x 136 slajdów, 11' 33”, ed. 5 + 2 A.P.