Samo serce


Olaf Brzeski
Samo serce

2013, stal, 187 x 26 cm

Rzeźba jest wynikiem inten­sywnego, kil­kutygo­dniowego procesu zmagania się z materiałem – kilkusetkilogramową, litą belką stalową o prze­kroju 26 cm i wysokości 187 cm. Do działania artysta użył wszel­kich możliwych narzędzi pozwalajacych na obróbkę stali: wierteł, pilników, frezów i szlifierki. “Samo serce” jest eks­tremal­nym spraw­dzianem rzeźbiarskim, ale też swoistą figurą niemożliwą, liryczną i przytłaczającą zarazem. To nie­bez­piecz­nie obsesyjna operacja na otwar­tym sercu.