„Rozsyłki” to zbiór ponad 20 autor­skich dokumentów kierowanych przez KwieKulik do przed­stawicieli świata sztuki od 1973 roku. Krytykowali w nich negatywne ich zdaniem postawy i zjawiska w sztuce, aktualne wydarzenia. Powielane były techniką fotograficzną, a dys­trybuowane poza oficjal­nymi kanałami, w mniej­szym lub większym nakładzie (od kilku do kilkudziesięciu sztuk). Rozsyłki

1973-79
zestaw 24 odbitek fotograficznych