Projekcja

Wspólny projekt Michała Bud­nego i Zbigniewa Rogal­skiego to wyrafinowana i wielopoziomowa praca o wizyjności sztuki, jej iluzjach i wymiarze material­nym. Projek­cja wideo „bez prądu”: tek­turowy model projek­tora „wyświetla” obraz na ekran, który w istocie jest obrazem malar­skim przedstawiającym projekcję wideo. Widok przed­stawia abs­trak­cyjne kon­struk­cje z tek­tury i domowych sprzętów, które są zakom­ponowanym przez artystów utopij­nym modelem architek­tonicz­nym – subiektywną projekcją kształtu przyszłego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.


Michał Budny Zbigniew Rogalski
Projekcja

2006
olej na kartonie, 16 paneli, 240 x 360 cm, 2 obiekty z kartonu: 101 x 30 x 23 cm + 8 x 30 x 21 cm