Płyta Siewierz; Rtęć

Pracując w domu nad kolejną chałturą (płytą z płaskorzeźbą por­tretu dr. S. Gaw­lika upamiętniającą jego zasługi dla medycyny, umieszczoną potem na budynku sanatorium przeciwgruźliczego w Siewierzu), KwieKulik wykonali serię Działań z wykorzystaniem kulek rtęci, wyciekających z pękniętego ter­mometru. Kulki zostały zaaranżowane w podobny sposób jak miało to miej­sce w Działaniach z Dobromierzem (1972-74), w relacji do pew­nych matematyczno-​logicznych działań. To Działanie zaczyna się ujęciem przedstawiającym ekran telewizora, ponieważ akcji towarzyszyła emisja popular­nego programu dydak­tycz­nego poświęconego teorii zbiorów.

Płyta Siewierz; Rtęć

1974, wybór diapozytywów